Kronika Waciwiri 30:1-27

  • Ezekiya acita phwando ya Paskwa (1-27)

30  Ezekiya atumiza mphangwa ku Izraeli+ onsene na ku Yuda, mbalembambo matsamba toera kuatumiza ku Efraimu na ku Manase+ toera anthu abwere panyumba ya Yahova ku Yerusalemu toera acite Paskwa ya Yahova Mulungu wa Izraeli.+  Mbwenye mambo, atsogoleri ace pabodzi na mbumba yonsene atonga kucita Paskwa pa mwezi waciwiri.+  Iwo nee acita pyenepi pa ndzidzi wakuthema,+ thangwi nee pakhali na anyantsembe akukwana adaceneseka,+ pontho mbumba nee ikhadagumanyikana mu Yerusalemu.  Masasanyiro anewa akhali adidi kuna mambo na kuna mbumba yonsene.  Natenepa iwo atonga kudziwisa mbumba yonsene mu Izraeli kutomera ku Bhersebha mpaka ku Dhani,+ toera ibwere kudzacita Paskwa ya Yahova Mulungu wa Izraeli ku Yerusalemu, thangwi ninga nsoka iwo akhadzati kuicita mwakubverana na pidalembwa.+  Natenepa, anthu adatumwa* toera akapereke matsamba a mambo na atsogoleri ace afamba mu dziko yonsene ya Izraeli na ya Yuda mwakubverana na pikhadalonga mambo kuti: “Imwe mbumba ya Izraeli bwererani kuna Yahova Mulungu wa Abhrahamu, Izaki na Izraeli, toera iye abwerere kuna ale adasalikira mbapulumuka m’manja mwa amambo a Asirya.+  Lekani kukhala ninga ambuyanu na abale anu akuti acita pinthu mwakukhonda khulupirika kuna Yahova Mulungu wa ambuyawo, Mulungu mbaabweresera nyatwa, ninga pinaona imwe na maso anu.+  Lekani kudzikuza ninga pidacita ambuyanu.+ Bverani Yahova mbamubwera panyumba ya Mulungu idacenesa+ iye kwenda na kwenda, pontho tumikirani Yahova Mulungu wanu toera iye akhonde kuipirwabve na imwe.+  Imwe mungabwerera kuna Yahova, abale anu na ananu anadzabverwa ntsisi na ale anafuna kuaendesa ku ubitcu,+ pontho imwe munadzatawiriswa kubwerera mu dziko ino+ thangwi Yahova Mulungu wanu ndi wakukoma ntima na wa ntsisi,+ mungabwerera kuna iye, nee anadzakupasirani nkhodolo.+ 10  Natenepa, anthu adatumwa* apita mu nzinda ubodzi na ubodzi wa dziko yonsene ya Efraimu na Manase,+ iwo aenda mpaka ku Zebhuloni, mbwenye anthu aaseka mbaasingirira.+ 11  Mbwenye anthu anango a ku Azeri, a ku Manase na a ku Zebhuloni acepeseka mbaenda ku Yerusalemu.+ 12  Djanja ya Mulungu wandimomwene ikhalimbo ku Yuda toera akhale akuphatana kuti acite pidapangwa iwo na mambo pabodzi na atsogoleri mwakubverana na mafala a Yahova. 13  Pa mwezi waciwiri,+ anthu azinji kakamwe agumanyikana ku Yerusalemu toera kucita Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa,+ mwinji unoyu ukhali ukulu kakamwe. 14  Iwo atoma kubulusa maguwa a ntsembe akuti akhali mu Yerusalemu,+ pontho abulusa maguwa onsene a insenso+ mbaaponya mu Gowa ya Sidhroni. 15  Iwo apha pinyama pikhafuna kuperekwa ntsembe ya Paskwa pa ntsiku 14 ya mwezi waciwiri. Alevi na anyantsembe akhala na manyadzo, natenepa aceneseka mbabweresa ntsembe zakupiswa panyumba ya Yahova. 16  Iwo akhala pa mbuto zawo mwakubverana na Mwambo wa Mose ntumiki wa Mulungu wandimomwene; buluka penepo anyantsembe akhwaza ciropa+ cidapaswa iwo na Alevi pa guwa ya ntsembe. 17  Pakhali anthu azinji pakati pa mbumba akuti nee akhadaceneseka. Alevi akhatsogolera basa yakupha pinyama pikhafuna kuperekwa ntsembe pa Paskwa kuna anthu onsene akuti nee akhali akucena+ toera aceneswe pamaso pa Yahova. 18  Pakhali anthu azinji, makamaka a ku Efraimu a ku Manase+ a ku Isakari na a ku Zebhuloni, akuti nee akhadaceneseka, ngakhale tenepo iwo adya Paskwa mwakukhonda bverana na pidalembwa. Mbwenye Ezekiya acita phembero thangwi ya iwo mbalonga: “Yahova wakuti ndi wadidi,+ mbakhonde kuipirwa na 19  anthu onsene adakhunganya mitima yawo toera kutumikira Mulungu wandimomwene+ Yahova wakuti ndi Mulungu wa ambuyawo maseze nee aceneseka mwakubverana na mitemo inalonga pya kuceneswa.”+ 20  Yahova abvera Ezekiya mbalekerera* mbumba. 21  Natenepa, Alevi akhali mu Yerusalemu acita Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa+ mwakutsandzaya kakamwe+ mu ntsiku zinomwe, pontho Alevi na anyantsembe akhasimba Yahova ntsiku zonsene mbaliza mwakugaluza pyakuimba napyo toera kusimba Yahova.+ 22  Kusiyapo pyenepi, Ezekiya alonga mafala akusimba kuna Alevi onsene akhatumikira Yahova mwaudziwisi. Iwo adya phwando mu ntsiku zinomwe,+ apereka ntsembe toera kupereka takhuta,+ mbapereka takhuta kuna Yahova Mulungu wa ambuyawo. 23  Buluka penepo, mbumba yatonga kucita pontho phwando ineyi mu ntsiku zinomwe, natenepa iwo aicita pontho mwakutsandzaya+ mu ntsiku zinomwe. 24  Mambo Ezekiya wa ku Yuda apereka kuna mbumba ng’ombe 1.000 na mabira 7.000; atsogoleri apereka kuna mbumba ng’ombe 1.000 na mabira 10.000,+ pontho anyantsembe azinji kakamwe+ akhaceneseka. 25  Mbumba yonsene ya ku Yuda, anyantsembe, Alevi, mbumba yonsene idabuluka ku Izraeli,+ anthu a dziko inango+ adabwera buluka ku dziko ya Izraeli na ale akakhala mu Yuda akhapitiriza kutsandzaya. 26  Anthu atsandzaya kakamwe mu Yerusalemu, thangwi kutomera mu ntsiku za Salomoni mwana wa Dhavidhi mambo wa Izraeli, mu Yerusalemu+ mukhadzati kucitika pinthu ninga pyenepi. 27  Pakumalisa, anyantsembe akuti akhali Alevi alamuka mbapasa nkhombo mbumba;+ Mulungu abvesera mafala awo, pontho phembero yawo yafika kudzulu pa mbuto yakucena ya Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anyakuthamanga.”
Fala na Fala: “anyakuthamanga.”
Fala na Fala: “mbawangisa.”