Kronika Waciwiri 29:1-36

  • Ezekiya mambo wa ku Yuda (1, 2)

  • Pinthu pidacinjwa na Ezekiya (3-11)

  • Kuceneswa kwa templo (12-19)

  • Mabasa a mu templo atoma pontho kuphatwa (20-36)

29  Ezekiya+ akhali na pyaka 25 pyakubalwa pidakhazikiswa iye ninga mambo, pontho iye atonga pyaka 29 mu Yerusalemu. Mai wace akhacemerwa Abhiya mwana wa Zakariya.+  Iye akhacita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova,+ ninga pidacita+ mbuyace akhacemerwa Dhavidhi.  Mu caka cakutoma ca utongi wace, pa mwezi wakutoma, iye afungula misuwo ya nyumba ya Yahova mbaisasanyira.+  Buluka penepo, iye acemeresa anyantsembe na Alevi mbaagumanyiza pa mbuto yapakweca kumabulukiro a dzuwa.  Iye aapanga: “Ndibvesereni imwe Alevi. Cincino cenesekani,+ cenesani nyumba ya Yahova Mulungu wa ambuyanu, pontho bulusani pinthu pyakunyanyasa pa mbuto yakucena.+  Thangwi ababathu akhala akukhonda kukhulupirika, pontho acita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova Mulungu wathu.+ Iwo ansiya, pontho asiya kuyang’ana tabhernakulo ya Yahova mbampasira nkhodolo.+  Iwo afunga misuwo ya khonde+ mbathimisa nyale.+ Pontho iwo asiya kupisa insenso+ na kupereka ntsembe zakupiswa+ pa mbuto yakucena kuna Mulungu wa Izraeli.  Na thangwi ineyi, Yahova aipirwa na Yuda pabodzi na Yerusalemu,+ mbaabweresera nyatwa toera ale anaona, mbabva pyenepi, agope, adzumatirwe mbaimba ciruzwi kuna iwo* ninga pinaona imwe na maso anu.+  Natenepa, ambuyathu aphiwa na supada,+ anathu amuna na akazi pabodzi na akazathu aendeswa ku ubitcu thangwi ya pyenepi.+ 10  Cincino ine ndisafuna kucita cibverano na Yahova Mulungu wa Izraeli+ toera iye akhonde kuipirwa kakamwe na ife. 11  Ananga, uno nee ndi ndzidzi toera mukhonde kuphata mabasa anu,* thangwi Yahova akusankhulani toera mukhale dzololo pamaso pace toera muntumikire+ mbamupereka ntsembe* kuna iye.”+ 12  Natenepa, Alevi adatoma kuphata basa ndi awa: Mu dzindza ya Kowati:+ Maati mwana wa Amasai na Yoeli mwana wa Azariya; mu dzindza ya Merari:+ Kisi mwana wa Abhidhi na Azariya mwana wa Yealeleli; mu dzindza ya Jersoni:+ Yowa mwana wa Zima na Edheni mwana wa Yowa; 13  mu dzindza ya Elizafani: Simiri na Yeweli; mu dzindza ya Azafe:+ Zakariya na Mataniya; 14  mu dzindza ya Emani:+ Jeiyeli na Simei; mu dzindza ya Yedhutuni:+ Semaya na Uzieli. 15  Buluka penepo, agumanyiza abale awo mbaceneseka, pontho iwo aenda kacenesa nyumba ya Yahova ninga pidalonga mambo mwakubverana na mafala a Yahova.+ 16  Buluka penepo, anyantsembe apita n’nyumba ya Yahova toera kuicenesa, pontho iwo abulusa pinthu pyonsene pya ulambiri wauthambi pikhagumanika mu templo ya Yahova mbaenda napyo pa kintalo+ ya nyumba ya Yahova. Penepo Alevi apikwata mbaenda napyo kunja, ku Gowa ya Sidhroni.+ 17  Natenepa, iwo atoma kucenesa templo pa ntsiku yakutoma ya mwezi wakutoma, pa ntsiku yacisere iwo afika mpaka pakhonde ya nyumba ya Yahova.+ Iwo acenesa nyumba ya Yahova mu ntsiku zisere, pontho iwo amalisa pa ntsiku 16 ya mwezi wakutoma. 18  Buluka penepo, iwo aenda kuna Mambo Ezekiya mbalonga: “Tacenesa nyumba yonsene ya Yahova, guwa toera kupereka ntsembe zakupiswa+ na pyombo pyace+ pyonsene, kuphatanizambo meza ya mikate+ ya ntsembe* na pyombo pyace pyonsene. 19  Pontho takhunganya mbaticenesa+ pyombo pyonsene pidabulusa Mambo Ahazi mu ndzidzi ukhatonga iye ninga mambo, pidacita iye pinthu mwakukhonda kukhulupirika,+ ipyo piri dhuzi na guwa ya Yahova.” 20  Natenepa, Mambo Ezekiya alamuka namacibese kakamwe mbagumanyiza atsogoleri a mu nzinda, buluka penepo iwo aenda kunyumba ya Yahova. 21  Iwo abweresa ng’ombe zimuna zinomwe, mabira acimuna manomwe, anamabira acimuna manomwe na mabokho manomwe toera apereke ntsembe zakulekerera madawo, toera aphedzere umambo, mbuto yakucena na ya Yuda.+ Natenepa iye apanga anyantsembe a dzindza ya Aroni toera apipereke pa guwa ya Yahova. 22  Buluka penepo, iwo apha ng’ombe,+ anyantsembe akwata ciropa ca ng’ombe zenezi mbacikhwaza pa guwa ya ntsembe.+ Iwo aphambo mabira acimuna, akwata ciropa mbacikhwaza pa guwa ya ntsembe; pontho apha anamabira acimuna, akwata ciropa mbacikhwaza pa guwa ya ntsembe. 23  Pidamala iwo, abweresa mabokho a ntsembe zakulekerera madawo pamaso pa mambo na pa mbumba yonsene, pontho iwo asandzika manja awo pa mabokho anewa. 24  Anyantsembe aapha mbaapereka ninga ntsembe zakulekerera madawo. Iwo aikha ciropa ca mabokho anewa pa guwa ya ntsembe toera kuphimbira madawo a Aizraeli onsene thangwi mambo akhadalonga kuti ntsembe yakupiswa na ntsembe yakulekerera madawo zikhafunika kuperekwa thangwi ya Aizraeli onsene. 25  Natenepa, iwo aikha Alevi mu mbuto zawo panyumba ya Yahova, iwo akhali na pyakuimba napyo pya utale, pyakuimba napyo pya nkhambala na maarpa,+ mwakubverana na pitsogolero pya Dhavidhi,+ pya nyakuona masomphenya wa mambo anacemerwa Gadhi+ na pya mprofeta Natani,+ thangwi pitsogolero pyenepi pyaperekwa na Yahova kubulukira kuna aprofeta ace. 26  Alevi akhadalimira, iwo akhali na pyakuimba napyo pya Dhavidhi, pontho anyantsembe akhali na matuluka.+ 27  Buluka penepo, Ezekiya aphemba kuti pa guwa+ paperekwe ntsembe yakupiswa. Pidatoma iwo kupereka ntsembe yakupiswa, atoma kuimba nyimbo kuna Yahova, aimba matuluka mbatowezera na pyakuimba napyo pya Dhavidhi, Mambo wa Izraeli. 28  Mbumba yonsene yagodama mu ndzidzi ukhaimbwa nyimbo na kulizwa kwa matuluka, iwo apitiriza kucita pyenepi mpaka pidamala kuperekwa ntsembe yakupiswa. 29  Pidamala iwo kupereka ntsembe, mambo pabodzi na onsene akhali na iye, agodama mbakotamisa misolo yawo mpaka pantsi. 30  Mambo Ezekiya na atsogoleri apanga Alevi toera kusimba Yahova na mafala a Dhavidhi+ na a nyakuona masomphenya Azafe.+ Natenepa iwo ansimba mwakutsandzaya, agodama mbakotamisa misolo yawo mpaka pantsi. 31  Buluka penepo, Ezekiya alonga: “Nakuti cincino mwasankhulwa toera mutumikire Yahova, bwerani, pontho bweresani ntsembe zakupereka takhuta na ntsembe zinango panyumba ya Yahova.” Natenepa mbumba yonsene yatoma kubweresa ntsembe zakupereka takhuta na ntsembe zinango, pontho anthu onsene akuti akhafuna m’mitima yawo abweresa ntsembe zakupiswa.+ 32  Numero ya ntsembe zakupiswa zidabweresa mbumba zikhali ng’ombe 70, mabira acimuna 100 na anamabira acimuna 200, pinyama pyenepi pyonsene pikhaperekwa ninga ntsembe zakupiswa kuna Yahova,+ 33  pontho ntsembe zinango zikhali ng’ombe 600 na mabira 3.000. 34  Mbwenye nee pakhali na anyantsembe akukwana toera kusuwa nthembe za pinyama pyonsene pikhafuna kuperekwa ninga ntsembe zakupiswa. Na thangwi ineyi, abale awo akuti ndi Alevi, aaphedza+ mpaka kumalisa basa, pontho mpaka anyantsembe kumala kuceneseka,+ thangwi Alevi akhafuna kakamwe kuceneseka* kupiringana anyantsembe. 35  Penepo pakhali na ntsembe zizinji zakupiswa,+ kupiringana mafuta a ntsembe toera kupereka takhuta*+ na ntsembe za pyakumwa zakuti zikhaperekwa pabodzi na ntsembe zakupiswa.+ Natenepa basa ya panyumba ya Yahova yatoma pontho.* 36  Ezekiya pabodzi na mbumba yonsene akomerwa kakamwe na pinthu pidacita Mulungu wandimomwene kuna mbumba,+ thangwi pinthu pyenepi pyonsene pyacitika mwakututumusa kakamwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbaasingirira.”
Peno: “toera mupume.”
Peno: “ntsembe za utci.”
Fala na Fala: “mikate yacipangizo.”
Fala na Fala: “ntima wakulungama.”
Peno: “toera kukhazikisa ntendere.”
Peno: “yasasanyirwa.”