Kronika Waciwiri 28:1-27

  • Ahazi mambo wa ku Yuda (1-4)

  • Akundwa na Sirya, buluka penepo akundwa na Izraeli (5-8)

  • Odhedhi acenjeza Izraeli (9-15)

  • Yuda apaswa manyadzo (16-19)

  • Ahazi alambira alungu anango; kufa kwace (20-27)

28  Ahazi+ akhali na pyaka 20 pyakubalwa pidakhazikiswa iye ninga mambo, pontho iye atonga pyaka 16 mu Yerusalemu. Iye nee akhacita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova ninga pidacita+ Dhavidhi mbuyace.  Kusiyapo pyenepi, iye akhacitambo pinthu pidacita amambo a Izraeli,+ acitambo madzimunthu a utale+ a Abhaale.  Iye aperekambo ntsembe* n’Gowa ya Mwana wa Inoni,* pontho apisa anace pa moto,+ mbatowezera misambo yakunyanyasa ya madzindza anango+ adathamangisa Yahova pakati pa Aizraeli.  Pontho iye akhapitiriza kupereka ntsembe mu mbuto zaulambiri,+ m’mapiri na pantsi pa miti mikulu ya masamba akubithimira,+ mbacitisa ntsembe zenezi kubuluka utci.  Na thangwi ineyi, Yahova Mulungu wace ampereka m’manja mwa mambo wa ku Sirya,+ wakuti ankunda mbakwata mabitcu mazinji mbaenda nawo ku Dhamasku.+ Iye aperekwambo m’manja mwa mambo wa Izraeli wakuti apha mbumba yace izinji.  Pa ntsiku ibodzi basi, Peka+ mwana wa Remaliya apha amuna amphambvu akukwana 120.000 ku Yuda, thangwi iwo akhadasiya Yahova Mulungu wa ambuyawo.+  Zikri wakuti ndi nyankhondo wa ku Efraimu apha Maseya mwana wa mambo, Azirikamu nyakuonera wa panyumba ya mambo na Elikana wakuti akhali pa mbuto yaciwiri buluka mambo.  Kusiyapo pyenepi, Aizraeli akwata pakati pa abale awo anthu 200.000, akazi, ana amuna na ana akazi mbaaendesa ku ubitcu, pontho iwo atapatambo pinthu pizinji kakamwe mbaenda napyo ku Samariya.+  Mbwenye mprofeta wa Yahova akhacemerwa Odhedhi akhali kweneko. Iye aenda kaonana na anyankhondo adafika buluka ku Samariya mbaapanga: “Onani! Yahova Mulungu wa ambuyanu akhadaipirwa na Yuda; na thangwi ineyi, iye aapereka m’manja mwanu.+ Imwe mwaapha mwaukali kakamwe kwakuti Mulungu adziwa pyenepi. 10  Mbwenye cincino imwe musafuna kucitisa mbumba ya ku Yuda na ku Yerusalemu toera ikhale atumiki anu.+ Kodi imwe nee muli nawombo mulando pamaso pa Yahova Mulungu wanu? 11  Cincino ndibvesereni, pontho bwezani anthu adakwata imwe ninga mabitcu pakati pa abale anu, thangwi Yahova aipirwa na imwe.” 12  Na thangwi ineyi, atsogoleri angasi a dzindza ya Efraimu, akuti ndi Azariya mwana wa Yeowanani, Bherekiya mwana wa Mesilemoti, Yezikiya mwana wa Salumu na Amasa mwana wa Adhilai akhondesa ale akhafika buluka kunkhondo, 13  mbaapanga: “Lekani kubweresa mabitcu kuno, pyenepi pinatibweresera mulando kuna Yahova. Mulando wathu ndi ukulu, Mulungu aipirwa kakamwe na Aizraeli, mbwenye pinafuna imwe kucita pinathimizira madawo athu na mulando wathu.” 14  Penepo anyankhondo apereka anthu adabweresa iwo na pinthu pidatapata+ iwo kuna atsogoleri na kuna mbumba yonsene. 15  Buluka penepo, anthu adasankhulwa akwata mabitcu adabwereswa mbapereka nguwo kuna onsene akhali cipezipezi. Iwo aabvazika mbaapasa masandalya, pyakudya, pyakumwa na mafuta toera kukhwaza m’manungo. Kusiyapo pyenepi, iwo akwiza pa maburu ale akuti nee akhali na mphambvu mbaenda nawo kuna abale awo ku Yeriko nzinda wa micindu. Buluka penepo, iwo abwerera ku Samariya. 16  Pa ndzidzi unoyu, Mambo Ahazi aphemba ciphedzo+ kuna amambo a ku Asirya. 17  Aedhomi apita mbamenyana pontho na Yuda, mbakwata anthu ninga mabitcu. 18  Afilisti+ amenyana na anthu a mizinda ya Safela+ na ya Nejebhu ku Yuda, mbakunda Bheti-Semesi,+ Aijaloni,+ Jedheroti, Soko na pisa pya n’khundu mwace, Timina+ na pisa pya n’khundu mwace, Jimozo na pisa pya n’khundu mwace; iwo akhala mwenemu. 19  Yahova acitisa kuti Yuda afudzwe thangwi ya Ahazi mambo wa Izraeli, thangwi iye akhadacitisa Yuda kucita pinthu pyakukhonda thema, mbakhala akukhonda kukhulupirika kuna Yahova. 20  Tiligati-Pilinezeri+ mambo wa ku Asirya nee am’phedza, pakumalisa, iye abwera kudzamenyana naye mbam’bweresera nyatwa.+ 21  Ahazi akhadatapata pinthu pikhali n’nyumba ya Yahova, n’nyumba ya mambo+ na n’nyumba za atsogoleri mbapereka muoni kuna mambo wa Asirya, mbwenye pyenepi nee pyam’phedza. 22  Pontho mambo Ahazi pikhathimbana iye na nyatwa, apitiriza kukhala wakukhonda khulupirika kuna Yahova. 23  Atoma kupereka ntsembe kuna alungu a ku Dhamasku+ akuti akhadan’kunda,+ mbalonga: “Nakuti alungu a amambo a ku Sirya asaaphedza, ndinaperekambo ntsembe kuna iwo toera andiphedze.”+ Alungu anewa acitisa iye na mbumba yonsene kudawa. 24  Kusiyapo pyenepi, Ahazi agumanya pyombo pya n’nyumba ya Mulungu wandimomwene+ mbapigwanda-gwanda, buluka penepo afunga misuwo ya nyumba ya Yahova,+ mbacita maguwa ace m’makhundu onsene a Yerusalemu. 25  Pontho m’mizinda yonsene ya Yuda iye acita maguwa toera kupereka ntsembe* kuna alungu anango,+ mbatsukwalisa Yahova Mulungu wa ambuyace. 26  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wace na pinthu pidacita iye, bulukira pakutoma mpaka pakumalisa zalembwa m’Bukhu ya Amambo a ku Yuda na a ku Izraeli.+ 27  Pakumalisa, Ahazi afa ninga pidacita ambuyace mbaikhwa munthumbi mu nzinda, ku Yerusalemu; mbwenye iwo nee amuikha munthumbi za amambo a Izraeli.+ Pontho mwanace anacemerwa Ezekiya adzakhala mambo pa mbuto yace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ntsembe za utci.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango “Djehena.”
Peno: “ntsembe za utci.”