Kronika Waciwiri 26:1-23

  • Uziya mambo wa ku Yuda (1-5)

  • Pinthu pidacita Uziya na anyankhondo ace (6-15)

  • Uziya akhala wakudzikuza mbaphatwa na matanya (16-21)

  • Kufa kwa Uziya (22, 23)

26  Pidamala iwo, mbumba yonsene ya ku Yuda yakwata Uziya+ pikhali iye na pyaka 16 pyakubalwa, mbin’khazikisa ninga mambo pa mbuto ya Amaziya,+ wakuti ndi babace.  Pidafa mambo* ninga pidacita ambuyace,+ Azariya amanga pontho nzinda wa Eloti+ mbaubwezera ku Yuda.  Uziya+ akhali na pyaka 16 pyakubalwa pidakhazikiswa iye ninga mambo, pontho atonga pyaka 52 mu Yerusalemu. Mai wace akhali wa ku Yerusalemu,+ iye akhacemerwa Yekoliya.  Iye akhacita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova ninga pidacita Amaziya+ wakuti ndi babace.  Iye apitiriza kutumikira Mulungu mu ntsiku za Zakariya, wakuti akhadampfundzisa toera agope Mulungu wandimomwene. Mu ndzidzi ukhatumikira iye Yahova, Mulungu wandimomwene akhancitisa kuti pinthu pinfambire mwadidi.+  Iye aenda kamenyana na Afilisti,+ mbagomola mpanda wa ku Gati,+ mpanda wa ku Yabhine+ na mpanda wa ku Asidhodhe.+ Iye amanga mizinda mucisa ca Asidhodhe na mucisa ca Afilisti.  Mulungu wandimomwene apitiriza kum’phedza pakumenyana na Afilisti, pakumenyana na anthu a ku Arabhya+ akakhala ku Guribhali na pakumenyana na anthu a ku Meyuni.  Aamoni+ atoma kupereka nsonkho-nsonkho kuna Uziya. Natenepa mbiri yace yadzabvekera mpaka ku Ejitu, thangwi iye adzakhala wamphambvu kakamwe.  Kusiyapo pyenepi, Uziya amanga nyumba za ndzulu+ zakuwanga ku Yerusalemu dhuzi na Nsuwo Ukulu wa Pankhomo,+ Nsuwo Ukulu wa Gowa+ na Cakutsidzikiza Mpanda. 10  Iye amangambo nyumba za ndzulu+ n’thando mbakumba micera mizinji (thangwi akhali na pifuyo pizinji); acita pibodzi pyene ku Safela na kucisa cakusowa mapiri. Iye akhalimbo na anyakulima na anthu akhalima munda wa mauva m’mapiri na ku Karmelo, thangwi iye akhakomerwa kakamwe na kulima. 11  Kusiyapo pyenepi, Uziya adzakhala na anyankhondo akukhunganyika toera kumenya nkhondo. Iwo agawiwa m’misoka toera kuenda kunkhondo. Iwo alengeswa mbalemberwa+ na mulembi+ Jeiyeli na ntsogoleri Maseya, akuti akhatsogolerwa na Ananiya, m’bodzi mwa atsogoleri a mambo. 12  Atsogoleri onsene a mbumba akuti akhatsogolera anyankhondo amphambvu akhali 2.600. 13  Anyankhondo akhatsogolera iwo akhali 307.500 akuti akhali akukhunganyika toera kumenya nkhondo, unoyu ndi nsoka wa anyankhondo amphambvu toera kuphedza mambo pakumenyana na anyamalwa.+ 14  Uziya apasa anyankhondo ace maxango, madipa,+ pyapeu pya nkuwa, pyakutsidzikiza napyo diti pya utale, mauta+ na mafunda toera kuponya nawo miyala.+ 15  Kusiyapo pyenepi, iye aphatisira amuna aluso toera asasanye makina a nkhondo ku Yerusalemu; makina anewa aikhwa n’nyumba za ndzulu+ na nkhomo za mpanda, iwo akhaponya mapswimo na miyala mikulu. Natenepa mbiri yace yabvekera mu mbuto zonsene, thangwi iye akhaphedzwa kakamwe mbakhala wamphambvu. 16  Mbwenye pidakhala iye wamphambvu, adzakhala wakudzikuza kakamwe, pyakuti mbapidancitisa kufudzwa, pontho iye adawa kuna Yahova Mulungu wace pidapita iye mu templo ya Yahova toera kupisa insenso pa guwa ya insenso.+ 17  Mwakucimbiza, nyantsembe Azariya na anyantsembe anango a Yahova a cipapo akukwana 80, apita muna iye. 18  Iwo athimbana na Mambo Uziya, mbampanga: “Mambo Uziya, imwe nee musafunika kupisa insenso kuna Yahova!+ Basi ene ndi anyantsembe asafunika kupisa insenso, thangwi ndi a dzindza ya Aroni,+ pontho iwo aceneswa. Bulukani mu mbuto yakucena, thangwi mwadawa, pontho nee munatambira mbiri ya Yahova Mulungu thangwi ya pidacita imwe.” 19  Uziya wakuti akhali na cakuikhira insenso m’manja mwace toera kupisa insenso, aipirwa;+ mu ndzidzi ukhaipirwa iye na anyantsembe, akhala na matanya+ kunkhope kwace pamaso pa anyantsembe, n’nyumba ya Yahova, cifupi na guwa yakupisira insenso. 20  Azariya nkulu wa anyantsembe na anyantsembe anango amuyang’ana mbaona kuti akhadaphatwa na matanya kunkhope! Na thangwi ineyi, iwo am’bulusa panja mwakucimbiza, iye abulukambo mwakucimbiza thangwi Yahova akhadantcunyusa. 21  Mambo Uziya apitiriza na matanya mpaka ntsiku yakufa kwace. Thangwi ya matanya,+ iye apitiriza kukhala panyumba pace kutali na anthu anango, thangwi iye nee akhatawiriswa kupita pontho n’nyumba ya Yahova. Mwanace akhacemerwa Yotamu, ndiye akhayang’anira nyumba ya mambo na kutonga miseru ya anthu a dziko ineyi.+ 22  Mphangwa zinango zinalonga pya Uziya, buluka pakutoma mpaka pakumalisa zalembwa na mprofeta Izaiya+ mwana wa Amoji. 23  Pakumalisa, Uziya afa ninga pidacita ambuyace, mbaikhwa munthumbi pabodzi na ambuyace, mbwenye iye aikhwa m’munda mwa amambo, thangwi iwo alonga: “Iye ndi nyamatanya.” Mwanace anacemerwa Yotamu+ adzakhala mambo pa mbuto yace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Mambo unoyu ndi babace Amaziya.