Kronika Waciwiri 25:1-28

  • Amaziya mambo wa ku Yuda (1-4)

  • Kumenya nkhondo na Edhomi (5-13)

  • Amaziya alambira alungu anango (14-16)

  • Kumenya nkhondo na Yeowasi mambo wa Izraeli (17-24)

  • Kufa kwa Amaziya (25-28)

25  Amaziya akhali na pyaka 25 pidakhazikiswa iye ninga mambo, pontho iye atonga mu Yerusalemu mu pyaka 29. Mai wace akhali wa ku Yerusalemu,+ iye akhacemerwa Yeowadhani.  Iye apitiriza kucita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova, mbwenye nee akhapicita na ntima wace onsene.  Umambo wace pidakhala iwo wakuwanga, iye apha atumiki ace adapha babace wakuti akhali mambo.+  Mbwenye iye nee apha anawo, thangwi iye acita pinthu mwakubverana na pidalembwa mu Mwambo wa m’bukhu ya Mose, pidalonga Yahova kuti: “Ababa nee asafunika kuphiwa thangwi ya madawo adacita anawo, pontho ana nee asafunika kuphiwa thangwi ya madawo adacita ababawo; mbwenye m’bodzi na m’bodzi asafunika kuphiwa thangwi ya madawo+ adacita iye.”  Amaziya acemeresa anthu a ku Yuda mbaapaka mwakubverana na mbumba zawo, atsogoleri a anyankhondo 1.000 na atsogoleri a anyankhondo 100 a ku Yuda na a ku Bhenjamini.+ Iye alembera anthu akhali na pyaka 20 kwenda kutsogolo,+ mbadzindikira kuti pakhali anyankhondo 300.000 akuti anakwanisa kumenya nkhondo, pontho akuti mbadakwanisa kuphatisira dipa na xango ikulu.  Kusiyapo anewa, iye alipa anyankhondo amphambvu akukwana 100.000 a ku Izraeli na matalento* 100 a parata.  Penepo, ntumiki wa Mulungu wandimomwene abwera, mbampanga: “Mambo lekani kutawirisa kuti anyankhondo a Izraeli aende pabodzi na imwe, thangwi Yahova nee ali na Izraeli,+ pontho nee ali na anthu a dzindza ya Efraimu.  Ndokoni mwekhene, khalani wacipapo mbamumenya nkhondo. Mungakhonda, Mulungu wandimomwene anakucitisani kukundwa na nyamalwa wanu, thangwi Mulungu ali na mphambvu zakuphedza,+ pontho ali na mphambvu za kucitisa munthu kukundwa.”  Penepo Amaziya abvundza ntumiki wa Mulungu wandimomwene: “Mphapo, ndiye tani matalento 100 adalipa ine anyankhondo a Izraeli?” Ntumiki wa Mulungu wandimomwene atawira: “Yahova anakwanisa kukupasa pizinji kupiringana pyenepi.”+ 10  Amaziya apanga anyankhondo a ku Efraimu akhali na iye toera aende pyawo, mbaaendesa ku dziko yawo. Mbwenye iwo aipirwa kakamwe na anthu a ku Yuda, natenepa abwerera ku dziko yawo mwakuipirwa. 11  Buluka penepo Amaziya akhala na cipapo, iye atsogolera anyankhondo ace mpaka ku Gowa ya Munyu,+ mbapha amuna 10.000 a ku Seiri.+ 12  Amuna a ku Yuda aphata amuna 10.000 akuti akhali m’maso. Iwo aakwata mbaenda nawo padzulu pamwala mbaaponya buluka padzulu mpaka pantsi, mbagwandika-gwandika. 13  Mbwenye anango mwa anyankhondo adabweza Amaziya toera akhonde kuenda kunkhondo,+ amenyana na anthu a m’mizinda ya ku Yuda, kutomera ku Samariya+ mpaka ku Bheti-Oroni;+ iwo apha anthu 3.000 mbatapata pinthu pizinji. 14  Pidabwerera Amaziya, pakumala kupha anthu a ku Edhomi, iye abweresa alungu a anthu a ku Seiri toera akhale alungu ace+ mbatoma kuagodamira, pontho akhapereka ntsembe kuna iwo.* 15  Natenepa Yahova aipirwa kakamwe na Amaziya, mbatuma mprofeta toera akampange ipi: “Thangwi yanji ukulambira alungu a mbumba ineyi, akuti nee apulumusa mbumba yawo m’manja mwako?”+ 16  Mu ndzidzi ukhalonga iye, mambo ampanga: “Kodi ife takukhazikisa toera ukhale phungu wa mambo?+ Matama!+ Ungapitiriza kulonga ndinakupha.” Penepo mprofeta amatama, mbwenye athimiza: “Ndisadziwa kuti Mulungu asafuna kukupha thangwi ya pidacita iwe, pontho thangwi iwe nee wabvera uphungu+ udapereka ine.” 17  Amaziya mambo wa ku Yuda pidamala iye kucedza na mapungu ace, atumiza mphangwa kuna Yeowasi mwana wa Yeowazi wakuti akhali mwana wa Jeu mambo wa Izraeli, toera aende kampange kuti: “Bwera timenyane.”*+ 18  Mambo Yeowasi wa ku Izraeli atumiza mphangwa izi kuna Mambo Amaziya wa ku Yuda: “Thendere ya minga ya ku Libhano yatumiza mphangwa izi kuna muti wa sedhro wa ku Libhano: ‘Pereka mwanako wankazi kuna mwananga toera akhale nkazace.’ Mbwenye cinyama cantsanga ca ku Libhano capita na pa thendere ya minga, mbaciponda thendere ineyi. 19  Iwe walonga: ‘Ndafudza Edhomi.’+ Na thangwi ineyi, iwe usadzikuza, mbufuna kupaswa mbiri. Mbwenye khala n’nyumba mwako. Thangwi yanji ukusosa nyatwa toera ukundwe, mbucitisambo kuti Yuda akundwe pabodzi na iwe?” 20  Mbwenye Amaziya nee abvera,+ thangwi ndi Mulungu wandimomwene adacitisa pyenepi. Iye acita pyenepi toera kumpereka m’manja mwa nyamalwa wace,+ thangwi iwo alambira alungu a ku Edhomi.+ 21  Natenepa Mambo Yeowasi wa Izraeli aenda, pontho iye na Amaziya Mambo wa Yuda amenyana ku Bheti-Semesi+ wa ku Yuda. 22  Yuda akundwa na Izraeli, natenepa anyankhondo a ku Yuda athawa, m’bodzi na m’bodzi mbaenda kunyumba kwace.* 23  Yeowasi Mambo wa Izraeli aphata Amaziya Mambo wa Yuda, mwana wa Yeowasi, mwana wa Yeowazi* ku Bheti-Semesi. Buluka penepo iwo aenda naye ku Yerusalemu, pontho iwo agomola mpanda wa Yerusalemu makhono 400* kutomera Pansuwo Ukulu wa Efraimu+ mpaka Pansuwo Ukulu Wapankhomo.+ 24  Iye akwata ouro yonsene, parata na pinthu pyonsene pikhali panyumba ya Mulungu wandimomwene, Obhedhi-Edhomi na pinthu pikhali mu mbuto yakukoyera mpfuma panyumba ya mambo,+ kuphatanizambo anthu. Buluka penepo, iye abwerera ku Samariya. 25  Amaziya+ mwana wa Yeowasi mambo wa ku Yuda, akhala m’maso pyaka 15 pidamala kufa Yeowasi mwana wa Yeowazi+ mambo wa Izraeli.+ 26  Mphangwa zinango zinalonga pya Amaziya, buluka pakutoma mpaka pakumalisa, zalembwa m’Bukhu ya Amambo a ku Yuda na a ku Izraeli. 27  Kutomera ndzidzi udasiya Amaziya kubvera Yahova, anthu a ku Yerusalemu ansandukira;+ penepo iye athawira ku Lakisi, mbwenye iwo atuma amuna, pontho amuna anewa antowera mpaka ku Lakisi, mbam’phera kweneko. 28  Buluka penepo, iwo ankwata na makavalo, mbamuikha munthumbi pabodzi na ambuyace mu nzinda wa Yuda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Talento ibodzi ikhalemera makilu 34,2. Onani Apendise B14.
Peno: “ntsembe za utci.”
Peno: “tionane nkhope na nkhope.”
Fala na Fala: “mu nsasa mwace.”
Cifupi na metru 178. Onani Apendise B14.
Iye akhacemerwambo Akaziya.