Kronika Waciwiri 24:1-27

  • Utongi wa Yeowasi (1-3)

  • Yeowasi asasanyira templo (4-14)

  • Yeowasi alambira madzimunthu (15-22)

  • Yeowasi aphiwa (23-27)

24  Yeowasi akhali na pyaka pinomwe pyakubalwa pidakhazikiswa iye ninga mambo,+ pontho iye atonga mu Yerusalemu mu pyaka 40. Mai wace akhali Zibhiya wa ku Bhersebha.+  Yeowasi apitiriza kucita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova mu ntsiku zonsene za nyantsembe Yeoyadha.+  Yeoyadha ansankhulira akazi awiri, iye abala ana amuna na akazi.  Mukupita kwa ndzidzi, Yeowasi akhali na cifuno cakusasanyira nyumba ya Yahova.+  Natenepa, iye acemeresa anyantsembe na Alevi, mbaapanga: “Ndokoni m’mizinda ya ku Yuda, gumanyani kobiri ya Aizraeli onsene toera kusasanyira nyumba ya Mulungu wanu+ pyaka pyonsene; pontho citani pyenepi mwakucimbiza.” Mbwenye Alevi nee acita pyenepi mwakucimbiza.+  Na thangwi ineyi, mambo acemeresa Yeoyadha nkulu wa anyantsembe, mbambvundza:+ “Thangwi yanji nee waphemba Alevi toera abwerese nsonkho wa pinthu pidaceneswa buluka ku Yuda na ku Yerusalemu mwakubverana na pidalonga Mose+ ntumiki wa Yahova? Ninga nsonkho wa pinthu pidaceneswa pya mbumba ya Izraeli toera piphatisirwe mu nsasa wakuti uli na Bokosi ya Umboni.+  Thangwi ana a Ataliya,+ nkazi ule wakuipa, apita n’nyumba ya Mulungu wandimomwene,+ akwata pinthu pidaceneswa pya panyumba ya Yahova toera kulambira napyo Abhaale.”  Mwakubverana na pidalonga mambo, iwo acita bokosi+ yakuikhira kobiri, mbaiikha kunja, pansuwo ukulu wa nyumba ya Yahova.+  Buluka penepo, anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu adziwiswa toera abwerese kuna Yahova nsonkho wa pinthu pidaceneswa,+ mwakubverana na pidalonga Mose ntumiki wa Mulungu wandimomwene kuna Aizraeli n’thando. 10  Atsogoleri onsene na mbumba yonsene atsandzaya;+ pontho iwo akhabweresa miyoni mbaiikha m’bokosi, mpaka kudzala.* 11  Ndzidzi onsene ukhabweresa Alevi bokosi ya kobiri toera kuipereka kuna mambo, mbaona kuti mukhali na kobiri izinji, mulembi wa mambo na ntumiki wa nkulu wa anyantsembe, akhabwera mbabulusa kobiri yonsene m’bokosi,+ buluka penepo akhabweza bokosi pa mbuto payo. Iwo akhacita pyenepi ntsiku zonsene, pontho iwo akhagumanya kobiri izinji. 12  Buluka penepo, mambo na Yeoyadha akhapereka kobiri kuna ale akhaonera basa ya panyumba ya Yahova, iwombo akhalipa anyakuswa miyala na amesiri toera asasanyire nyumba ya Yahova,+ kuphatanizambo ale akhaphata basa na utale na nkuwa toera kusasanyira nyumba ya Yahova. 13  Ale akhaonera basa atoma kuphata basa, pontho basa yakusasanyira ikhafamba mukutsogolerwa na iwo; iwo asasanyira nyumba ya Mulungu wandimomwene, mbikhala pontho ninga mukhali iyo kale, mbaiwangisa. 14  Pidamala iwo kwene basa yakusasanyira, kobiri idasala aibweresa kuna mambo na Yeoyadha, mbaiphatisira toera kucita pyombo pya panyumba ya Yahova, pyombo toera kupiphatisira m’basa ya mu templo toera kupereka napyo ntsembe, kuphatanizambo makhomitco na pyombo pinango pya ouro na pya parata.+ Ntsembe zakupiswa+ zikhaperekwa mwakukhonda phonya panyumba ya Yahova mu ntsiku zonsene za Yeoyadha. 15  Yeoyadha akhala na umaso mu pyaka pizinji mbatsandzaya, buluka penepo iye afa. Yeoyadha afa pikhali iye na pyaka 130 pyakubalwa. 16  Natenepa, iwo amuikha munthumbi mu Nzinda wa Dhavidhi pabodzi na amambo,+ thangwi iye akhadacita pinthu pyadidi mu Izraeli+ kuna Mulungu wandimomwene na nyumba Yace. 17  Pidamala kufa Yeoyadha, atsogoleri a ku Yuda abwera, mbagodamira mambo, penepo mambo aabvesera. 18  Iwo asiya nyumba ya Yahova Mulungu wa ambuyawo, mbatoma kutumikira mizati* na madzimunthu; natenepa, Mulungu aipirwa na anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu thangwi ya madawo awo. 19  Iye akhatumiza aprofeta kuna iwo toera abwerere kuna Yahova, aprofeta akhapitiriza kuacenjeza, mbwenye iwo akakhonda kuabvera.+ 20  Zakariya mwana wa nyantsembe Yeoyadha,+ atambira nzimu wa Mulungu, iye alimira padzulu mbalonga kuna mbumba: “Mulungu wandimomwene alonga tenepa: ‘Thangwi yanji mwapwaza matongero a Yahova? Pinthu nee pinakufambirani mwadidi! Nakuti mwasiya Yahova, iye anadzakusiyanimbo.’”+ 21  Mbwenye iwo ansandukira+ mbam’menya na miyala pa thando ya nyumba ya Yahova,+ thangwi mambo akhadaapanga pyenepi. 22  Mambo Yeowasi aduwala ufuni udapangiza Yeoyadha pai wace Zakariya kuna iye, pontho apha mwanace wakuti pikhafa iye alonga: “Yahova mbakubwezere pyakuipa pinacita iwe.”+ 23  Pakutoma kwa caka, anyankhondo a ku Sirya abwera kudzamenyana na Yeowasi, mbapita mu Yuda na mu Yerusalemu.+ Iwo apha atsogoleri onsene+ a mbumba mbatumiza pinthu pidatapata iwo kuna mambo wa ku Dhamasku. 24  Maseze anyankhondo a ku Sirya akhali akucepa, Yahova apereka m’manja mwawo nsoka ukulu wa anyankhondo,+ thangwi iwo akhadasiya Yahova Mulungu wa ambuyawo; natenepa Mulungu aaphatisira* toera kutcunyusa Yeowasi. 25  Anyankhondo a ku Sirya pidabwerera iwo, mbansiya mbakabva kupha kakamwe, atumiki ace ansandukira, thangwi iye akhadapha ana a nyantsembe Yeoyadha.+ Iwo am’phera patalimba pace.+ Natenepa iye afa mbaikhwa munthumbi mu Nzinda wa Dhavidhi,+ mbwenye nee amuikha munthumbi za amambo.+ 26  Anthu adasandukira+ Yeowasi ndi awa: Zabhadhi mwana wa Simeati wa dzindza ya Amoni na Yeozabhadhi mwana wa Simiriti wa dzindza ya Moabhe. 27  Mphangwa zinalonga thangwi ya anace, mphangwa zinalongwa thangwi yakutcunyuswa kwace+ na mphangwa zinalonga pya kusasanyirwa kwa nyumba ya Mulungu wandimomwene,+ pyonsene pyalembwa m’Mabukhu a Amambo. Mwanace anacemerwa Amaziya adzakhala mambo pa mbuto yace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “mpaka pidamala kupereka anthu onsene.”
Anewa ndi anyankhondo a ku Siriya.