Kronika Waciwiri 22:1-12

  • Akaziya mambo wa ku Yuda (1-9)

  • Ataliya akwata utongi (10-12)

22  Anthu a ku Yerusalemu akhazikisa Akaziya mwana wang’ono wa Yeoramu ninga mambo pa mbuto yace, thangwi nsoka wa anyakutapata udabwera pabodzi na anthu a ku Arabhya m’misasa ya anthu a ku Yuda akhadapha ana onsene athunga+ a Yeoramu. Natenepa, Akaziya mwana wa Yeoramu atoma kutonga ku Yuda.+  Akaziya akhali na pyaka 22 pyakubalwa mu ndzidzi udakhala iye mambo, pontho iye atonga caka cibodzi mu Yerusalemu. Mai wace akhali Ataliya,+ ndzukulu wa Omiri.+  Iye afambambo munjira za anthu a panyumba ya Akabu,+ thangwi mai wace ndiye akhampasa uphungu toera kucita pinthu pyakuipa.  Iye apitiriza kucita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova, ninga pidacita anthu a panyumba ya Akabu; thangwi ndiwo akhampasa uphungu pidafa pai wace, toera iye afudzwe.  Iye atowezera uphungu wawo mbaenda na Yeoramu mwana wa Akabu mambo wa Izraeli toera kumenyana na Azaeli+ Mambo wa ku Sirya ku Ramoti-Jiliyadhi,+ kweneko anyamauta aphekesa Yeoramu.  Iye abwerera ku Yezrieli+ toera pironda pidaphekeswa iye ku Rama* piwange. Iye aphekeswa mu ndzidzi ukhamenyana iye na Azaeli Mambo wa ku Sirya.+ Akaziya mwana wa Yeoramu+ mambo wa ku Yuda, aenda ku Yezrieli kaona Yeoramu+ mwana wa Akabu thangwi iye akhadaphekeswa.*+  Mbwenye Mulungu atawirisa kuti Akaziya aende kaone Yeoramu toera Mulungu afudze Akaziya. Pidafika iye kweneko, iye na Yeoramu aenda kaonana na Jeu+ ndzukulu wa Nimisi, wakuti akhadadzodzwa na Yahova toera kufudza anthu a panyumba ya Akabu.+  Jeu pidatoma iye kupha anthu a panyumba ya Akabu, agumana atsogoleri a ku Yuda na ana a abale ace Akaziya, akuti akhali atumiki a Akaziya, mbaapha.+  Buluka penepo, iye aenda kasaka Akaziya; anyankhondo ace an’gumana ku Samariya, kukhadabisala iye, mbaenda naye kuna Jeu. Iwo amupha mbamuikha munthumbi,+ thangwi iwo alonga: “Iye ndi ndzukulu wa Yosafate adasaka Yahova na ntima wace+ onsene.” Natenepa, panyumba ya Akaziya nee pakhali na munthu toera kutonga ninga mambo. 10  Ataliya,+ mai wace Akaziya pidaona iye kuti mwanace afa, iye alamuka, mbapha ana onsene a dzindza ya mambo wa ku Yuda.+ 11  Mbwenye Yeozabheati mwana wankazi wa Mambo, akwata Yeowasi+ mwana wa Akaziya pakati pa ana a mambo akuti akhafuna kuphiwa, mbam’bisa nkwartu pabodzi na makayaya wace. Yeozabheati mwana wankazi wa Yeoramu+ (iye akhali mwanankazi wa Akaziya, pontho akhali nkazi wa nyantsembe Yeoyadha),+ am’bisa toera akhonde kuoniwa na Ataliya, natenepa iye nee amupha.+ 12  Iye apitiriza kubiswa na iwo mu pyaka pitanthatu panyumba ya Mulungu wandimomwene, mu ndzidzi wakuti Ataliya akhatonga dziko ineyi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Ndi cigwagwa ca fala yakuti “Ramoti-Jiliyadhi.”
Peno: “akhabva kupha.”