Kronika Waciwiri 20:1-37

  • Mbumba za cifupi zathusa anthu a ku Yuda (1-4)

  • Yosafate acita phembero toera kuphemba ciphedzo (5-13)

  • Ntawiro wa Yahova (14-19)

  • Nzinda wa Yuda wapulumuswa mwacirengo (20-30)

  • Kumala kwa utongi wa Yosafate (31-37)

20  Mukupita kwa ndzidzi Amoabhe,+ Aamoni+ na Amonimu angasi abwera dzamenyana* na Yosafate.  Natenepa Yosafate apangwa tenepa: “Mwinji ukulu wa anyankhondo wabwera toera kumenyana na iwe, iwo abuluka kucisa ca ku bara, ku Edhomi,+ tenepa iwo ali ku Azazoni-Tamara, ku Eni-Jedhi.”+  Penepo Yosafate agopa, mbasankhula kusaka pitsogolero pya Yahova.+ Natenepa iye aphemba anthu onsene anakhala mu Yuda toera acite Jejuu.  Mbumba ya ku Yuda yagumanyikana toera kusaka citsogolero ca Yahova;+ iwo abuluka m’mizinda yonsene ya Yuda toera kusaka citsogolero ca Yahova.  Buluka penepo Yosafate alimira pakati pa mbumba ya ku Yuda na ya ku Yerusalemu n’nyumba ya Yahova patsogolo pa thando ipswa,  mbalonga: “Yahova Mulungu wa ambuyathu, nkhabepo Mulungu unango kudzulu+ kusiyapo imwe; kodi simwe tayu anatonga anthu a madzindza onsene?+ M’manja mwanu muna mphambvu, pontho nkhabepo anafuna kukukundani.+  Imwe Mulungu wathu, simwe tayu adathamangisa anthu a dziko ino pamaso pa mbumba yanu Izraeli, pontho dziko ineyi nee mwaipereka ninga unthaka wakwenda na kwenda kuna dzindza ya xamwali wanu Abhrahamu?+  Iwo akhala mwenemu mbamanga mbuto yakucena toera dzina yanu+ ikhale mwenemu, mbalonga:  ‘Tingagwerwa na nyatwa ninga ya nkhondo, kutongwa mwakuipa, utenda peno njala, tinadzalimira pamaso panu patsogolo panyumba ino (thangwi dzina yanu iri n’nyumba ino)+ tinakudembeterani toera mutiphedze mu nyatwa zathu, penepo imwe bveserani, pontho tipulumuseni.’+ 10  Cincino onani pinacita anthu a ku Amoni, a ku Moabhe na a kucisa ca mapiri a Seiri,+ akuti nee mwatawirisa Aizraeli kufudza madziko awo pidabuluka iwo ku Ejitu. Aizraeli aacalira, mbakhonda kuafudza.+ 11  Cincino iwo ali kutibwezera pyakuipa thangwi ali kubwera kudzatithamangisa mu dziko yanu idatipasa imwe toera ikhale unthaka wathu.+ 12  Mulungu wathu, kodi imwe nee munaatcunyusa?+ Ife nee tinakwanisa kucita pinthu pamaso pa mwinji unoyu ukulu wa anthu unabwera kudzamenyana na ife; pontho ife nkhabe dziwa pinafunika ife kucita,+ mbwenye maso athu asayang’ana kuna imwe.”*+ 13  Mu ndzidzi unoyu, amuna onsene a ku Yuda akhali dzololo pamaso pa Yahova, pabodzi na akazawo, anawo, kuphatanizambo anawo ang’ono. 14  Penepo, nzimu wa Yahova wapita muna Yaaziyeli mwana wa Zakariya, wakuti akhali pakati pa mbumba. Zakariya akhali mwana wa Bhenaya, Bhenaya akhali mwana wa Jeiyeli, Jeiyeli akhali mwana wa Mataniya, wakuti akhali Mulevi wa dzindza ya ana a Azafe. 15  Iye alonga: “Bveserani imwe anthu onsene a ku Yuda, a ku Yerusalemu na mambo Yosafate! Yahova ali kulonga ipi kuna imwe, ‘Lekani kugopa peno kutetemera thangwi ya mwinji ukulu unoyu, thangwi nkhondo ineyi si yanu tayu, mbwenye ndi ya Mulungu.+ 16  Mangwana ndokoni kuna iwo. Iwo ali kubwera na njira inacemerwa Zizi, imwe munaagumana kunkhomo kwa gowa, kutsogolo kwa thando ya Yeruweli. 17  Imwe nee munadzafunika kumenya nkhondo. Khalani mu mbuto zanu, khalani dzololo,+ pontho onani cipulumuso ca Yahova.+ Imwe anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu, lekani kugopa peno kutetemera.+ Mangwana ndokoni mukaonane nawo, pontho Yahova anadzakhala na imwe.’”+ 18  Penepo pene mambo Yosafate agodama mbakotamisa nkhope yace mpaka pantsi, pontho anthu onsene a ku Yuda na a ku Yerusalemu agodama pamaso pa Yahova toera kulambira Yahova. 19  Buluka penepo, Alevi akuti akhali a dzindza ya Kowati+ na a dzindza ya Kora alamuka toera kusimba Yahova Mulungu wa Izraeli mwakugaluza kakamwe.+ 20  Mangwana mwace namacibese kakamwe, alamuka mbaenda kuthando ya Tekoa.+ Pikhabuluka iwo, Yosafate alimira, mbalonga: “Ndibvesereni imwe anthu a ku Yuda na a ku Yerusalemu! Khulupirani Yahova Mulungu wanu, toera mupitirize kukhala akuwanga. Khulupirani aprofeta ace+ toera pinthu pyonsene pikufambireni mwadidi.” 21  Pidamala iye kubvundzisa mbumba, asankhula amuna akuti abvala nguwo zakucena toera kuimbira+ Yahova na kunsimba, iwo akhaenda patsogolo pa anyankhondo, mbalonga: “Perekani takhuta kuna Yahova, thangwi ufuni wace ndi wakukhonda mala.”*+ 22  Pidatoma iwo kuimba mwakutsandzaya, Yahova atoma kumenya nkhondo na amuna a ku Amoni, a ku Moabhe, na a kucisa ca ku mapiri a Seiri akuti akhafudza dziko ya Yuda, natenepa iwo atoma kuphana unango na ndzace.+ 23  Aamoni na Amoabhe asandukira anthu a kucisa ca mapiri a ku Seiri+ toera kuapha na kuafudza; pidamala iwo kupha anthu a ku Seiri, iwo aphana okha-okha.+ 24  Pidafika anthu a ku Yuda panyumba ya ndzulu ya n’thando,+ pontho mbayang’ana nsoka ukulu wa anyankhondo, iwo aona kuti onsene akhadamala kufa;+ nee m’bodzi adapulumuka. 25  Natenepa, Yosafate na anthu ace aenda katapata pinthu pidasiya iwo. Iwo agumana pinthu pizinji pakati pawo, nguwo, na pinthu pya ntengo ukulu, iwo apikwata mpaka kucimwana kupithukula.+ Iwo amala ntsiku zitatu na kututa pinthu pidatapata iwo, thangwi pikhali pizinji. 26  Pa ntsiku yacinai iwo agumanyikana ku gowa ya Bheraka, kweneko iwo asimba Yahova. Na thangwi ineyi, mbuto ineyi iwo aicemera Gowa ya Bheraka,*+ iyo isadziwika na dzina ineyi mpaka lero. 27  Natenepa amuna onsene a ku Yuda na a ku Yerusalemu pabodzi na Yosafate wakuti akhali kutsogolo kwawo, abwerera ku Yerusalemu mwakutsandzaya, thangwi Yahova acitisa kuti iwo atsandzaye thangwi yakuwina pamaso pa anyamalwa awo.+ 28  Iwo afika ku Yerusalemu na pyakuimba napyo pya nkhambala, maarpa+ na matuluka+ mbaenda kunyumba ya Yahova.+ 29  Penepo maumambo onsene a pa dziko agopa Mulungu pidabva iwo kuti Yahova akunda anyamalwa a Aizraeli.+ 30  Natenepa umambo wa Yosafate wadzakhala muntendere, pontho Mulungu wace apitiriza kuncitisa kuti akhale muntendere na anyamalwa ace m’makhundu onsene.+ 31  Pontho Yosafate apitiriza kutonga mu dziko ya Yuda. Iye akhali na pyaka 35 pyakubalwa pidatoma iye kutonga, pontho iye atonga mu Yerusalemu mu pyaka 25. Mai wace akhacemerwa Azubha mwana wa Sili.+ 32  Iye apitiriza kufamba munjira za pai wace akhacemerwa Aza.+ Iye nee asiya kufamba munjira zenezi, pontho acita pinthu pyadidi pamaso pa Yahova.+ 33  Mbwenye iye nee afudza+ mbuto zaulambiri, pontho mbumba nee ikhadakhunganya mitima yawo toera kulambira Mulungu wa ambuyawo.+ 34  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Yosafate, kubulukira pakutoma mpaka pakumalisa zalembwa m’mabukhu a Jeu+ mwana wa Anani,+ pontho zalembwambo m’Bukhu ya Amambo a Izraeli. 35  Buluka penepo, Yosafate mambo wa ku Yuda, acita cibverano na Akaziya mambo wa ku Izraeli wakuti akhacita pinthu pyakuipa.+ 36  Natenepa iye asasanya naye pabodzi mabote toera aende ku Tarsi,+ iwo asasanya mabote ku Ezioni-Jebheri.+ 37  Penepo Eliezeri mwana wa Dhodhavau wa ku Maresa, apanga Yosafate mafala a profesiya, mbalonga: “Nakuti wacita cibverano na Akaziya, Yahova anadzafudza mabasa ako.”+ Natenepa mabote alobzweka+ mbacimwana kufika ku Tarsi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “abwera dzamenya nkhondo.”
Peno: “mbwenye tisafuna ciphedzo canu.”
Peno: “wakwenda na kwenda.”
Dzina ineyi isabveka “Nkhombo.”