Kronika Waciwiri 17:1-19

  • Yosafate mambo wa ku Yuda (1-6)

  • Kupfundzisa mbumba m’mizinda yonsene (7-9)

  • Anyankhondo amphambvu a Yosafate (10-19)

17  Mwanace akhacemerwa Yosafate+ adzakhala mambo pa mbuto yace, pontho iye awangisa umambo wace mu Izraeli.  Iye aikha anyankhondo m’mizinda yonsene yakutsidzikizwa na mipanda ya ku Yuda, aikha anyankhondo toera kuonera mu dziko ya Yuda na m’mizinda ya Efraimu idakunda pai wace,+ Aza.  Yahova akhali na Yosafate thangwi iye akhatowezera Dhavidhi mbuyace,+ pontho nee atumikira Abhaale.  Pontho iye akhatumikira Mulungu wa pai wace+ mbatowezera matongero ace; iye nee akhatowezera pikhacita Aizraeli.+  Yahova apitiriza kuwangisa umambo m’manja+ mwa Yosafate; pontho anthu onsene a ku Yuda akhapereka miyoni kuna iye, natenepa iye adzakhala wakupfuma na wakubvekera kakamwe.+  Iye adzakhala wacipapo mbatowezera njira za Yahova, pontho afudza mbuto zaulambiri+ na mizati* ikhalambirwa+ mu dziko ya Yuda.  Mu caka cacitatu ca utongi wace iye acemeresa akulu a mbumba, Bheni-Aili, Obhadhiya, Zakariya, Netaneli na Mikaya toera aende kapfundzisa m’mizinda ya ku Yuda.  Alevi adaenda na iwo ndi awa: Semaya, Netaniya, Zebhadhiya, Azaeli, Semiramoti, Yeonatani, Adhoniya, Tobhija, Tobhi-Adhoniya pabodzi na anyantsembe+ Elizama na Yeoramu.  Iwo atoma kupfundzisa ku Yuda, pontho akhadakwata bukhu ya Mwambo wa Yahova,+ mbaenda kapfundzisa mbumba m’mizinda yonsene ya ku Yuda. 10  Maumambo onsene adazungulira Yuda agopa Yahova mbakhonda kumenyana na Yosafate. 11  Pontho Afilisti abweresa miyoni na kobiri kuna Yosafate ninga nsonkho-nsonkho. Anthu a ku Arabhya abweresa mabira 7.700 na mbuzi 7.700 za mikumbi yawo. 12  Yosafate adzakhala wamphambvu kakamwe,+ pontho apitiriza kumanga mipanda+ na mizinda yakukoyera pinthu+ ku Yuda. 13  Iye acita pinthu pizinji kakamwe m’mizinda ya Yuda, pontho akhali na anyankhondo amphambvu mu Yerusalemu. 14  Iwo akhadagawiwa m’misoka mwakubverana na madzindza awo: Mu dzindza ya Yuda akhalipo atsogoleri a anthu 1.000, ntsogoleri Adhinala akhali na anyankhondo amphambvu+ akukwana 300.000. 15  Pontho iye akhatsogolera Yeowanani wakuti akhali ntsogoleri wa anyankhondo 280.000. 16  Akhatsogolerambo Amasiya mwana wa Zikri, wakuti aperekeka toera kuphata basa ya Yahova, pontho iye akhali na anyankhondo amphambvu akukwana 200.000. 17  Mu dzindza ya Bhenjamini+ akhalipo Eliadha wakuti akhali nyankhondo wamphambvu, iye akhali na anyankhondo akukwana 200.000, iwo akhali na mauta na maxango.+ 18  Iye akhatsogolera Yeozabhadhi, pontho iye akhali na anyankhondo akukwana 180.000 akuti akhali na pida pya nkhondo. 19  Anewa akhatumikira mambo kusiyapo ale adaikhwa na mambo m’mizinda ikhatsidzikizwa na mipanda mu dziko yonsene ya Yuda.+

Pidzindikiro Pyapantsi