2 Atesalonika 1:1-12

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Kukula kwa cikhulupiro ca abale a ku Tesalonika (3-5)

  • Kutcunyuswa kwa anyakukhonda kubvera (6-10)

  • Kucita phembero thangwi ya mpingo (11, 12)

1  Ine Paulu, Silvano* na Timoti, tikutumiza tsamba iyi ku mpingo wa ku Tesalonika wakuti uli wakuphatana na Mulungu Babathu, pabodzi na Mbuya Yezu Kristu:  Mulungu Babathu pabodzi na Mbuya Yezu Kristu apangize kukoma ntima kukulu kuna imwe, pontho akupaseni ntendere.  Ife tisakulumizika toera kupereka takhuta kuna Mulungu ndzidzi onsene thangwi ya imwe abale. Pyenepi ndi pyakuthema thangwi cikhulupiro canu ciri kukula kakamwe, pontho ufuni unapangiza imwe monsene kuna unango na ndzace ukuthimizirika.  Na thangwi ineyi, ife tisakusimbani m’mipingo ya Mulungu thangwi ya kupirira kwanu na cikhulupiro cinapangiza imwe mwakukhonda tsalakana kutcingwa na nyatwa* zinatamba* imwe.  Ceneci ndi cipangizo ca kutonga kwakulungama kwa Mulungu, pyenepi pisakucitisani kuoniwa kuti mwathema kutambira Umambo wa Mulungu, ule unathabukira imwe.  Thangwi mwandimomwene mphyakulungama pamaso pa Mulungu kubwezera nyatwa kuna ale anakuonesani nyatwa.  Mbwenye imwe akuti mukuona nyatwa, munadzaombolwa pabodzi na ife pa ndzidzi wakuonekera kwa Mbuya Yezu kudzulu, pabodzi na aanju ace amphambvu  m’malirimi a moto, mu ndzidzi unafuna kudzatcunyusa iye ale anakhonda kubvera Mulungu na ale anakhonda kubvera mphangwa zadidi zinalonga pya Mbuyathu Yezu.  Anthu anewa anadzaona nyatwa yakufudzwa kwa kwenda na kwenda, iwo anadzabuluswa pamaso pa Mbuya mbakhonda kuona pontho mbiri ya mphambvu zace, 10  pa ndzidzi unafuna kubwera iye toera kupaswa mbiri pakati pa anthu ace akucena, pontho toera adzumiwe pa ntsiku ineyi pakati pa anthu onsene adapangiza cikhulupiro, thangwi imwe mwakhulupira umboni udapereka ife kuna imwe. 11  Na cifuno ceneci, ndzidzi onsene ife tisacita phembero thangwi ya imwe toera Mulungu wathu akuoneni kukhala akuthema kutambira umaso udakucemererani iye, pontho na mphambvu zace, acite mwakukwana pinthu pyadidi pyonsene pinakomerwa na iye, na mabasa onsene anacita imwe thangwi ya cikhulupiro canu, 12  toera dzina ya Mbuyathu Yezu ipaswe mbiri kubulukira mwa imwe, pontho imwe mupaswe mbiri kubulukira mwa iye, mwakubverana na kukoma ntima kukulu kwa Mulungu wathu na kwa Mbuya Yezu Kristu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Asadziwikambo na dzina ya Sila.
Peno: “pinentso.”
Peno: “zinapirira.”