Amambo Waciwiri 9:1-37

  • Jeu adzodzwa toera akhale mambo wa Izraeli (1-13)

  • Jeu apha Yeoramu na Akaziya (14-29)

  • Yezabheli aphiwa; anambwa adya manungo ace (30-37)

9  Mprofeta Elizeu acemera m’bodzi mwa ana a aprofeta, mbampanga: “Manga nguwo yako ncunu, kwata ntete uyu wa mafuta, mbuenda mwakucimbiza ku Ramoti-Jiliyadhi.+  Ungafika kweneko, saka Jeu+ mwana wa Yosafate, mwana wa Nimisi; ungan’gumana mulamuse pakati pa abale ace mbupita naye nkwartu yankati kakamwe.  Buluka penepo kwata ntete wa mafuta, athirire munsolo mwace, mbulonga: ‘Yahova alonga tenepa: “Ndiri kukudzodza toera ukhale mambo wa Izraeli.”’+ Ungamala, fungula nsuwo mbuthawa mwakucimbiza.”  Natenepa ntumiki wa mprofeta alamuka mbaenda ku Ramoti-Jiliyadhi.  Pidafika iye, agumana atsogoleri a anyankhondo ali nawa. Iye alonga: “Ntsogoleri, ndisafuna kulonga na imwe.” Jeu ambvundza: “Mwa ife usafuna kulonga na ani?” Iye atawira: “Na imwe ntsogoleri.”  Natenepa Jeu alamuka mbapita n’nyumba; ntumiki athirira mafuta munsolo mwace mbampanga: “Yahova Mulungu wa Izraeli alonga tenepa: ‘Ndiri kukudzodza toera ukhale mambo wa Izraeli, mbumba ya Yahova.+  Usafunika kupha anthu a m’banja ya mbuyako Akabu, pontho ndinadzabwezera ciropa ca atumiki anga aprofeta na ca atumiki anango onsene a Yahova adaphiwa na Yezabheli.+  Anthu onsene a m’banja ya Akabu anadzafudzwa; pontho ndinadzapha amuna onsene* a pa banja ya Akabu, kuphatanizambo anthu akusowa ciphedzo na akusowa mphambvu a mu Izraeli.+  Ndinadzafudza anthu onsene a m’banja ya Akabu ninga pidacita ine na banja ya Yerobhoamu+ mwana wa Nebhati, pontho ninga pidacita ine na banja ya Bhaasa+ mwana wa Aiya. 10  Yezabheli anadzadyiwa na anambwa m’munda wa ku Yezrieli,+ pontho nkhabe munthu anafuna kumuikha munthumbi.’” Buluka penepo iye afungula nsuwo mbathawa.+ 11  Jeu pidabwerera iye kuna atsogoleri anango a mbuyace, iwo ambvundza: “Ciripo cidadodomeka? Mphapo nyansala ule adzeranji?” Iye aatawira: “Imwe musadziwa anthu a ntundu unoyu, pontho musadziwa pinalonga iwo.” 12  Mbwenye iwo alonga: “Unoyu ndi uthambi, taphata miyendo, tipange undimomwene.” Buluka penepo Jeu aapanga pidalonga mamuna unoyu. Iye aapangambo kuti mamuna unoyu alonga: “Yahova alonga tenepa: ‘Ndiri kukudzodza toera ukhale mambo wa Izraeli.’”+ 13  Natenepa m’bodzi na m’bodzi wa iwo akwata nguwo zace mbazithasika pa masikada+ toera iye apite na padzulu pa nguwo zenezi, pontho iwo aliza nyanga mbalonga: “Jeu akhazikiswa ninga mambo!”+ 14  Buluka penepo Jeu+ mwana wa Yosafate mwana wa Nimisi, acita masasanyiro toera kumenyana na Yeoramu. Yeoramu na nsoka wa anyankhondo a Izraeli akhali ku Ramoti-Jiliyadhi+ toera kutsidzikiza Aizraeli kuna Mambo Azaeli+ wa ku Sirya. 15  Mukupita kwa ndzidzi, Mambo Yeoramu abwerera ku Yezrieli+ toera pironda pidaphekeswa iye na anyankhondo a ku Sirya piwange.+ Iye aphekeswa mu ndzidzi ukhamenyana iye na Mambo Azaeli wa ku Sirya. Jeu alonga: “Khala imwe muli kukhundu yanga, lekani kutawirisa nee munthu m’bodzi kubuluka mu nzinda mbaenda kalonga pyenepi ku Yezrieli.” 16  Buluka penepo, Jeu akwira ngolo yace ya nkhondo mbaenda ku Yezrieli. Yeoramu akhali kweneko lamba thangwi ya pironda pyace, pontho Mambo Akaziya wa ku Yuda akhadaenda kaona Yeoramu kweneko. 17  Nyakuonera wa mu Yezrieli wakuti akhadalimira panyumba yandzulu, aona nsoka wa amuna a Jeu mbakabwera. Penepo pene iye alonga: “Ndiri kuona nsoka wa amuna.” Yeoramu alonga: “Tuma munthu anafamba na kavalo toera aende kaonana nawo, mbaabvundza: ‘Kubwera kwanu ndi kwa ntendere?’” 18  Natenepa nyakufamba na kavalo aenda kuna iye mbalonga: “Mambo alonga tenepa: ‘Kubwera kwanu ndi kwa ntendere?’” Mbwenye Jeu ambvundza: “Thangwi yanji iwe usalonga pya ‘ntendere’? Bwera mbunditowera nduli mwanga!” Nyakuonera apanga mambo: “Munthu adaendesa mphangwa afika kuna iwo, mbwenye iye nee abwerera.” 19  Natenepa mambo atuma munthu waciwiri wakufamba na kavalo, pidafika iye kuna iwo alonga: “Mambo alonga tenepa: ‘Kubwera kwanu ndi kwa ntendere?’” Mbwenye Jeu ambvundza: “Thangwi yanji iwe usalonga pya ‘ntendere’? Bwera mbunditowera nduli mwanga!” 20  Nyakuonera apanga mambo: “Munthu adaendesa mphangwa afika kuna iwo, mbwenye iye nee abwerera, pontho munthu anafambisa ngolo ya nkhondo asakhala ninga ndi Jeu, ndzukulu* wa Nimisi, thangwi iye akuifambisa ninga nyansala.” 21  Yeoramu alonga: “Khunganyani ngolo yanga ya nkhondo!” Iwo akhunganya ngolo yace ya nkhondo, natenepa Mambo Yeoramu wa Izraeli na Mambo Akaziya+ wa ku Yuda, m’bodzi na m’bodzi wa iwo akwira ngolo yace ya nkhondo mbaenda kaonana na Jeu. Iwo aonana naye m’munda mwa Nabhoti+ wa ku Yezrieli. 22  Yeoramu pidaona iye Jeu, ambvundza: “Jeu, kubwera kwako ndi kwa ntendere?” Mbwenye iye atawira: “Ntendere unaoneka tani na ulukwali unacita mai wako Yezabheli,+ pontho na mang’anga ace azinji?”+ 23  Mwakukhonda dembuka, Yeoramu azungunusa ngolo yace ya nkhondo toera athawe, mbapanga Akaziya: “Akaziya, ife tasandukirwa!” 24  Jeu akwata uta wace, mbaponyera pswimo Yeoramu. Pswimo ineyi yamulasa kunsana mbiphola ntima wace, mbafa mu ngolo yace ya nkhondo. 25  Buluka penepo, Jeu apanga ntumiki wace Bhidhikari: “Nkwate umponye m’munda mwa Nabhoti wa ku Yezrieli.+ Kumbuka kuti iwe na ine tikhali pabodzi mu ndzidzi ukhafambisa ife ngolo za nkhondo* nduli mwa Akabu wakuti akhali babace, pidalonga Yahova thangwi ya iye kuti:+ 26  ‘“Dzulo ine ndaona kuti Nabhoti+ na anace aphiwa,” alonga Yahova, “M’munda muno ine ndinadzakubwezera+ pidacita iwe,” alonga Yahova.’ Natenepa nkwate umponye m’munda unoyu mwakubverana na mafala a Yahova.”+ 27  Mambo Akaziya+ wa ku Yuda pidaona iye pyenepi, athawa na nseu wakuti ukhali dhuzi na munda ukulu wa maluwa.* (Buluka penepo Jeu an’thamangira, mbalonga: “Phani na iye ene!” Natenepa iwo am’phekesa pikhali iye mu ngolo yace ya nkhondo mbakaenda ku Guri, dhuzi na ku Ibheleamu.+ Mbwenye iye apitiriza kuthawa mpaka ku Mejidho, mbafera kweneko. 28  Buluka penepo, atumiki ace ankwata mu ngolo yace ya nkhondo mbaenda naye mpaka ku Yerusalemu. Kweneko iwo amuikha munthumbi yace pabodzi na ambuyace mu Nzinda wa Dhavidhi.+ 29  Akaziya+ akhadakhazikiswa ninga mambo wa ku Yuda mu caka 11 ca Yeoramu mwana wa Akabu.) 30  Jeu pidafika iye ku Yezrieli,+ Yezabheli+ abva pyenepi. Natenepa iye apintari ntsiye zace na kore yakupswipa, abalikisa tsisi yace, mbayang’ana kunja na pajanela. 31  Jeu pidapita iye na pansuwo ukulu wa nzinda, Yezabheli alonga: “Ninji pidacitika kuna Zinri, ule adapha mbuyace?”+ 32  Jeu ayang’ana pajanela, mbabvundza: “Mbani ali kukhundu yanga? Mbani?”+ Penepo pene atsogoleri a panyumba ya mambo awiri peno atatu ayang’ana pantsi pakhali Jeu. 33  Iye alonga: “Ponyani Yezabheli pantsi!” Natenepa iwo amponya pantsi, ciropa cace mbiciwazikira pa pfufu na makavalo, buluka penepo Jeu amponda-ponda na makavalo ace. 34  Pidamala iye apita n’nyumba, adya, mbamwa. Buluka penepo iye alonga: “Ndaphata miyendo, tsalakanani nkazi uyu adapaswa dzedze, pontho muikheni munthumbi thangwi iye ndi mwana wa mambo.”+ 35  Mbwenye pidaenda iwo kankwata toera akamuikhe munthumbi, iwo nee agumana makhundu anango a manungo, basi ene agumana dudu ya nsolo wace, miyendo yace na manja ace.+ 36  Pidabwerera iwo mbalonga pyenepi kuna Jeu, iye alonga: “Pyenepi pisakwanirisa mafala adalonga Yahova+ kubulukira kuna ntumiki wace Eliya wa ku Tisbhe akuti: ‘Anambwa anadzadya manungo a Yezabheli m’munda wa ku Yezrieli.+ 37  Manungo a Yezabheli anadzakhala ninga ndimu ya mataka a munda wa ku Yezrieli toera anthu akhonde kudzindikira kuti: “Uyu ndi Yezabheli.”’”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anthu onsene anatundira mpanda.” Ndi nsangani Wacihebheri wakupwaza wakuti usaphatisirwa toera kulonga amuna.
Fala na Fala: “mwana.”
Peno: “mu ndzidzi ukhafambisa ife makavalo pabodzi.”
Fala na Fala: “munda wa maluwa wa panyumba.”