Amambo Waciwiri 6:1-33

  • Elizeu acitisa kuti mbadzo iberuke (1-7)

  • Elizeu na anyankhondo a ku Sirya (8-23)

    • Maso a ntumiki wa Elizeu afungulwa (16, 17)

    • Asirya adzakhala maboliboli m’manyerezero mwawo (18, 19)

  • Njala mu nzinda wakuzungulirwa wa Samariya (24-33)

6  Ana a aprofeta+ apanga Elizeu: “Onani! Mbuto inakhala ife pabodzi na imwe ndi ing’ono kakamwe.  Taphata miyendo, titawiriseni toera tiende katema miti ku Yordani, mbatimanga nyumba kweneko toera ife tikhalemo.” Iye atawira: “Ndokoni.”  M’bodzi wa iwo abvundza: “Munaendambo pabodzi na ife?”* Penepo iye atawira: “Ndinaenda.”  Natenepa iye aenda pabodzi na iwo. Pidafika iwo ku Yordani atoma kutema miti.  M’bodzi wa iwo pikhatema iye muti, mbadzo yace yagwera m’madzi mbakhuwa: “Mbuyanga, mbadzo ineyi ndi yakubwereka!”  Ntumiki wa Mulungu wandimomwene abvundza: “Yagwera papi?” Iye ampangiza padagwera iyo. Elizeu agwanda phindi ya muti mbaiponya m’madzi pa mbuto idagwera mbadzo. Buluka penepo mbadzo yaberuka.  Elizeu alonga: “Ikwate.” Iye afuthula nkono wace mbaikwata.  Mambo wa ku Sirya aenda kamenyana na Aizraeli.+ Iye abverana na atumiki ace mbaapanga: “Ife tinaenda kamanga misasa yathu pa mbuto yakuti.”  Buluka penepo ntumiki wa Mulungu wandimomwene+ atumiza mphangwa kuna mambo wa Izraeli mbalonga: “Citani mphole-mphole, lekani kupita na mbuto ineyi, thangwi anyankhondo a ku Sirya ali kuenda kweneko.” 10  Natenepa, mambo wa Izraeli atumiza mphangwa kuna anthu anakhala ku mbuto ineyi idancenjeza ntumiki wa Mulungu wandimomwene. Elizeu apitiriza kucenjeza mambo, pontho mambo akakhala kutali na mbuto zenezi; pyenepi pyacitika kazinji kene.*+ 11  Pyenepi pyacitisa mambo* wa ku Sirya kuipirwa kakamwe, natenepa iye acemeresa atumiki ace onsene mbaabvundza: “Ndipangeni! Mbani mwa ife ali kukhundu ya mambo wa Izraeli?” 12  Penepo m’bodzi wa atumiki ace atawira: “Sife tayu, mbuyanga mambo! Elizeu mprofeta wa mu Izraeli ndiye anapanga mambo wa Izraeli pinthu pyonsene pinacedza imwe nkwartu mwanu.”+ 13  Iye alonga: “Ndokoni mukasake kuna iye kuti ine nditume amuna toera aende kam’phate.” Buluka penepo mambo apangwa: “Iye ali ku Dhotani.”+ 14  Mwakukhonda dembuka iye atumiza kweneku makavalo na ngolo za nkhondo, kuphatanizambo nsoka ukulu wa anyankhondo; iwo afika namasiku mbazungulira nzinda. 15  Ule akhatumikira ntumiki wa Mulungu wandimomwene pidalamuka iye namacibese kakamwe mbabuluka kunja, aona nsoka wa anyankhondo ukhadazungulira nzinda pabodzi na makavalo na ngolo za nkhondo. Penepo pene iye ampanga: “Mbuyanga! Tinacitanji ife?” 16  Mbwenye iye alonga: “Leka kugopa!+ Thangwi tiri na azinji kukhundu yathu kupiringana ale ali na iwo.”+ 17  Buluka penepo Elizeu atoma kucita phembero, mbalonga: “Yahova, ndaphata miyendo, fungulani maso ace toera iye akwanise kuona.”+ Penepo pene Yahova afungula maso a ule akhatumikira ntumiki wa Mulungu wandimomwene, iye mbaona kuti cisa consene camapiri cikhali n’khundu mwa Elizeu,+ cikhadadzala na makavalo a moto na ngolo za nkhondo za moto.+ 18  Anyankhondo a ku Sirya pikhaenda iwo kuna iye, Elizeu acita phembero kuna Yahova mbalonga: “Ndaphata miyendo, citisani anthu awa* toera akhale maboliboli.”+ Natenepa iye aacitisa kukhala maboliboli, mwakubverana na phembo ya Elizeu. 19  Elizeu aapanga: “Njira si ino tayu, pontho nzinda si uno tayu. Nditowereni, ine ndinakupangizani kuna munthu anasaka imwe.” Mbwenye iye aenda nawo mpaka ku Samariya.+ 20  Pidafika iwo ku Samariya, Elizeu alonga: “Yahova, fungulani maso awo toera iwo akwanise kuona.” Natenepa Yahova afungula maso awo, iwo mbaona kuti akhali pakati pa Samariya. 21  Mambo wa Izraeli pidaaona iye, abvundza Elizeu: “Mbuyanga* ndiaphe, ndiaphe pyanga?” 22  Mbwenye iye alonga: “Lekani kuapha. Kodi imwe musafuna kupha ale adamenyana na imwe mbamuakwata ninga mabitcu anu? Apaseni cakudya na madzi toera adye, amwe,+ buluka penepo abwerere kuna mbuyawo.” 23  Natenepa iye aacitira phwando ikulu. Pidamala iwo kudya, iye aapanga toera abwerere kuna mbuyawo. Kutomera ntsiku ineyi, nkhabepo nsoka unango wa anyakutapata wa ku Sirya+ udapita pontho mu dziko ya Izraeli. 24  Pidamala kucitika pyenepi, Bheni-Adhadhi mambo wa ku Sirya acemeresa anyankhondo ace* onsene mbaenda kazungulira Samariya.+ 25  Natenepa mu Samariya mukhali na njala ikulu kakamwe.+ Anyankhondo a ku Sirya apitiriza kuzungulira nzinda unoyu mpaka nsolo wa buru+ kuguliswa na masiklo 80 a parata, pontho madjanja mawiri a matoswi a nkhangaiwa akhaguliswa na masiklo maxanu a parata. 26  Mambo wa Izraeli pikhapita iye na padzulu pa mpanda, nkazi m’bodzi an’khuwira mbalonga: “Tiphedzeni mbuyanga mambo!” 27  Penepo iye atawira: “Khala Yahova nee asakuphedza, ine ndinagumana kupi ciphedzo toera kukupasa? Ciripo cidasala ku mbuto yakububudira pyakudya, yakukamulira mauva peno ku mbuto yakukamulira mafuta?” 28  Mambo ambvundza: “Ninji cinakunentsa?” Iye atawira: “Nkazi uyu andipanga: ‘Ndipase mwanako toera timudye lero, mangwana tinadyambo mwananga.’+ 29  Natenepa ife taphika mwananga mbatimudya.+ Mangwana mwace ine ndampanga: ‘Bweresa mwanako toera timudye.’ Mbwenye iye am’bisa.” 30  Mambo pidabva iye mafala a nkazi unoyu, apandula nguwo zace.+ Pikhafamba iye padzulu pa mpanda, anthu aona kuti iye akhadabvala masakha nkati mwa nguwo zace.* 31  Buluka penepo iye alonga: “Mulungu mbanditcunyuse kakamwe, lero ndingakhonda kugwanda nsolo wa Elizeu mwana wa Safati!”+ 32  Elizeu akhali nawa panyumba pace pabodzi na akulu. Mambo atumiza mphangwa patsogolo pace, mbwenye munthu akhabweresa mphangwa mbadzati kufika, Elizeu apanga akulu: “Mwana uyu wa nyakupha anthu+ atuma munthu toera adzandigwande nsolo. Onerani mwadidi toera munthu anabweresa mphangwa angafika mufunge nsuwo, mbamuupfinyirira toera iye akhonde kupita. Mbuyace ali kubwera nduli mwace.” 33  Mu ndzidzi ukhaapanga iye pyenepi, ule akhabweresa mphangwa afika. Buluka penepo afikambo mambo mbalonga: “Nyatwa iyi yabuluka kuna Yahova. Thangwi yanji ndisafunika kupitiriza kudikhira ciphedzo ca Yahova?”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “atumiki anu.”
Peno: “kupiringana kabodzi peno kawiri.”
Fala na Fala: “ntima wa mambo.”
Fala na Fala: “dzindza iyi.”
Fala na Fala: “Babanga.”
Fala na Fala: “nsasa wace.”
Peno: “nkati, dhuzi na khanda yace.”