Amambo Waciwiri 5:1-27

  • Matanya a Namani awangiswa na Elizeu (1-19)

  • Djehazi aphatwa na matanya (20-27)

5  Namani, nkulu wa anyankhondo a mambo wa ku Sirya akhali mamuna wakubvekera kakamwe, pontho akhalemedzwa kakamwe na mbuyace, thangwi Yahova akhadam’phatisira toera apulumuse anthu a ku Sirya m’manja mwa anyamalwa awo. Iye akhali nyankhondo wamphambvu, maseze akhali na matanya.  Ntsiku inango, anyankhondo a ku Sirya pidaenda iwo kamenya nkhondo mu dziko ya Izraeli, iwo akwata ntsikana m’bodzi wakuti adzakhala nyabasa wa nkazi wa Namani.  Natenepa iye apanga mbuyace wankazi: “Mbuyanga mbadaenda kuna mprofeta+ ku Samariya, iye mbadamuwangisa matanya ace.”+  Natenepa iye* aenda kalonga pyenepi kuna mbuyace, mbampanga pidalonga ntsikana wa ku Izraeli.  Buluka penepo mambo wa ku Sirya apanga Namani: “Ndoko cincino! Ine ndinatumiza tsamba kuna mambo wa Izraeli.” Natenepa iye aenda, pontho akwata matalento* khumi a parata, masiklo 6.000 a ouro na nguwo khumi.  Iye apereka tsamba kuna mambo wa Izraeli yakuti ikhadalembwa tenepa: “Pabodzi na tsamba ino, ndatumiza ntumiki wanga Namani toera umuwangise utenda wace wa matanya.”  Mambo wa Izraeli pidamala iye kwene kuleri tsamba, iye apandula nguwo zace mbalonga: “Kodi ine ndine Mulungu toera kupha munthu peno kumpulumusa?+ Iye atuma mamuna uyu kuna ine mbandipanga kuti ndimuwangise utenda wace wa matanya! Imwe mukuonambo kuti iye akusaka nthonga na ine.”  Mbwenye Elizeu ntumiki wa Mulungu wandimomwene pidabva iye kuti mambo wa Izraeli apandula nguwo zace, mwakukhonda dembuka atumiza mphangwa kuna mambo: “Thangwi yanji mwapandula nguwo zanu? Ndaphata miyendo, nsiyeni abwere kuna ine toera adziwe kuti mu Izraeli muli na mprofeta.”+  Natenepa Namani afika na makavalo ace pabodzi na ngolo zace za nkhondo mbalimira pansuwo wa nyumba ya Elizeu. 10  Mbwenye Elizeu atuma munthu toera akampange kuti: “Ndokoni mukabvikike kanomwe+ mu Yordani,+ utenda wanu unawanga, khanda yanu mbikhala pontho ninga mwakale.” 11  Natenepa Namani aipirwa, mbanyerezera pyace kubwerera, mbalonga: “Ine ndikhanyerezera kuti: ‘Iye anabuluka, pontho analimira patsogolo panga mbacemera dzina ya Yahova Mulungu wace, mbafambisa djanja yace m’makhundu akuti ali na matanya toera andiwangise.’ 12  Kodi Abhana na Farpari mikulo ya ku Dhamasku+ nee ndi yadidi kakamwe kupiringana mikulo ya mu Izraeli? Kodi nee ndinabvikika m’mikulo ineyi mbindikhala wakucena?” Natenepa iye azungunuka mbaenda mwakuipirwa. 13  Atumiki ace anfendedzera dhuzi mbambvundza: “Mbuyanga,* mprofeta mbadakupangani toera mucite cinthu cakunentsa, kodi imwe nee mbamudacicita? Mbwenye iye basi ene akupangani kuti: ‘Mubvikike toera mukhale wakucena.’” 14  Natenepa iye aenda kabvikika kanomwe mu Yordani mwakubverana na mafala a ntumiki wa Mulungu wandimomwene.+ Buluka penepo, khanda yace yadzakhala ninga ya mwana wang’ono,+ pontho iye adzakhala waku­cena.+ 15  Buluka penepo iye abwerera kuna ntumiki wa Mulungu wandimomwene+ pabodzi na amuna onsene akhali na iye, alimira patsogolo pace mbalonga: “Cincino ndisadziwa kuti pa dziko yonsene yapantsi, Mulungu ali mu Izraeli basi.+ Mbwenye ndaphata miyendo, tambirani muoni wa* ntumiki wanu.” 16  Natenepa Elizeu alonga: “Ndiri kudumbira mu dzina ya Yahova Mulungu wa m’maso ule anatumikira ine* kuti nee ndinatawira muoni unoyu.”+ Namani an’dembetera toera autambire, mbwenye iye apitiriza kuukhonda. 17  Pakumalisa Namani alonga: “Nakuti nee mukutawira muoni wanga, ndaphata miyendo, ndipaseni mataka a dziko ino akuti anakwanisa kukwatiwa na maburu mawiri, thangwi ine ntumiki wanu nee ndinaperekabve ntsembe yakupiswa peno ntsembe inango kuna alungu anango kusiyapo Yahova. 18  Yahova mbalekerere ine ntumiki wanu thangwi ya cinthu ici cibodzi: Mbuyanga angaenda kalambira n’nyumba* ya Rimoni, iye asaphatirira nkono wanga, pontho ine ndisafunika kugodama panyumba ya Rimoni. Ine ndingagodama panyumba ya Rimoni, ndaphata miyendo, Yahova mbalekerere ine ntumiki wanu thangwi ya pyenepi.” 19  Natenepa Elizeu ampanga: “Ndoko muntendere.” Pidabuluka iye mbafamba nsindzo pang’ono, 20  Djehazi+ ule akhatumikira Elizeu wakuti ndi ntumiki wa Mulungu wandimomwene+ alonga muntima mwace: ‘Mbuyanga asiya Namani+ wa ku Sirya mbaenda, pontho akhonda kutambira muoni udabweresa iye. Ndiri kudumbira mu dzina ya Yahova kuti ndinan’thamangira toera iye andipasembo cinthu cibodzi.’ 21  Natenepa Djehazi athamangira Namani. Pidaona Namani kuti alipo anabwera mbakathamanga nduli mwace, atcita mu ngolo yace ya nkhondo toera akaonane naye mbambvundza: “Ciripo cidadodomeka?” 22  Iye atawira: “Nkhabe, pyonsene piri mwadidi. Mbuyanga andituma toera ndibwere kuna imwe mbalonga: ‘Kwafika aphale awiri cincino akuti ndi ana a aprofeta adabuluka kucisa camapiri ca ku Efraimu. Ndaphata miyendo, apaseni talento ibodzi ya parata na nguwo ziwiri.’”+ 23  Namani alonga: “Nkhabe pinthu, kwatani matalento awa mawiri.” Iye ankakamiza,+ pontho akwata matalento mawiri a parata na nguwo ziwiri mbaziikha m’masakha mawiri, mbapasa anyabasa ace awiri toera athukire Djehazi. 24  Pidafika iye ku Ofeli,* iye akwata masakha anewa m’manja mwawo mbaaikha n’nyumba, buluka penepo apanga amuna anewa toera aende pyawo. Pidaenda iwo, 25  iye apita mbaenda pakhali mbuyace. Natenepa Elizeu ambvundza: “Djehazi ukhadaenda kupi?” Mbwenye iye atawira: “Ine ntumiki wanu ndikhali pano.”+ 26  Elizeu ambvundza: “Kodi iwe usanyerezera kuti ine nee ndisadziwa kuti iwe wathamangira mamuna, pontho iye atcita pa ngolo yace toera aonane na iwe? Uno ndi ndzidzi toera kutambira parata, nguwo, minda ya milivera, minda ya mauva, mabira, ng’ombe, anyabasa amuna peno anyabasa akazi?+ 27  Na thangwi ineyi, cincino matanya a Namani+ anaphata iwe pabodzi na dzindza yako kwenda na kwenda.” Penepo pene iye abuluka pamaso pa Elizeu mbali na matanya, pontho iye akhadacena ninga matalala.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Panango unoyu ndi Namani.
Talento ibodzi ikhalemera makilu 34,2. Onani Apendise App. B14.
Fala na Fala: “Babanga.”
Fala na Fala: “nkhombo ya.”
Fala na Fala: “ule wakuti ndalimira pamaso pace.”
Peno: “mu templo.”
Ndi mbuto ya ku Samariya, panango ndi phiri peno mpanda.