Amambo Waciwiri 21:1-26

  • Manase mambo wa ku Yuda; kupha anthu kudacita iye (1-18)

    • Yerusalemu anadzafudzwa (12-15)

  • Amoni mambo wa ku Yuda (19-26)

21  Manase+ akhali na pyaka 12 pyakubalwa pidatoma iye kutonga ninga mambo, pontho iye atonga pyaka 55 mu Yerusalemu.+ Mai wace akhacemerwa Efizibha.  Iye akhacita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova, mbatowezera macitiro akunyanyasa a anthu a madzindza+ adathamangiswa na Yahova pakati pa mbumba ya Izraeli.+  Iye amanga pontho mbuto zaulambiri zidafudza babace wakuti ndi Ezekiya,+ amangira Bhaale maguwa a ntsembe, mbacita miti yakulambirwa,*+ ninga pidacita Akabu mambo wa Izraeli.+ Pontho iye agodamira pinthu pyonsene pyakudzulu* mbapitumikira.+  Iye amangambo maguwa a alungu authambi n’nyumba ya Yahova,+ ire idalonga Yahova kuti: “Ine ndinadzaikha dzina yanga mu Yerusalemu.”+  Iye amangira maguwa pinthu pyonsene pyakudzulu*+ m’mathando* mawiri ene a panyumba ya Yahova.+  Pontho iye apisa pa moto mwanace wamamuna; acita pyakukhulupira mizimu, asaka anyakuombedza,+ pontho akhazikisa anyakulonga na mizimu na anyakulotera.+ Iye acita pinthu pizinji pyakuipa pamaso pa Yahova toera kuntsukwalisa.  Iye acita dzimunthu yakusemwa ya muti wakulambirwa*+ mbaiikha n’nyumba yakuti Yahova akhadapanga Dhavidhi na mwanace anacemerwa Salomoni kuti: “N’nyumba iyi na mu Yerusalemu, nzinda udasankhula ine pakati pa madzindza onsene a Izraeli, ndinadzaikhamo dzina yanga kwenda na kwenda.+  Ine cipo ndinadzacitisa kuti Aizraeli abuluswe, mbaenda kutali na dziko idapasa ine ambuyawo,+ angatoweza mwadidi pinthu pyonsene pidaapanga ine,+ pyakuti ndi Mwambo onsene udaapasa ntumiki wanga Mose toera iwo aubvere.”  Mbwenye iwo nee abvera, pontho Manase apitiriza kuapeusa, mbaatsogolera toera acite pinthu pyakuipa kakamwe kupiringana pidacita madzindza adafudzwa na Yahova pamaso pa Aizraeli.+ 10  Yahova apitiriza kulonga kubulukira kuna atumiki ace aprofeta+ kuti: 11  “Manase mambo wa ku Yuda acita pinthu pyenepi pyonsene pyakunyanyasa; iye acita pinthu pyakuipa kakamwe kupiringana Aamori onsene+ adakhala m’maso iye mbadzati,+ pontho iye acitisa Ayuda kudawa na madzimunthu ace akunyanyasa.* 12  Na thangwi ineyi, Yahova Mulungu wa Izraeli alonga tenepa: ‘Ndiri kubweresera nyatwa Yerusalemu+ na Yuda, yakuti anthu onsene anafuna kuibva anadzatsukwala.*+ 13  Ndinadzafuthula kuna Yerusalemu nkhambala yakupima nayo+ idaphatisirwa toera kupima Samariya,+ pontho ndinadzaphatisira cinthu cakundendemeza naco* cidaphatisirwa panyumba ya Akabu.+ Ndinadzapukuta Yerusalemu ninga munapukutwa mbale, mbiphinduzwa mbiyang’ana pantsi.+ 14  Ndinadzasiya anthu adasalikira mu unthaka wanga,+ mbandiapereka m’manja mwa anyamalwa awo, iwo anadzaendeswa ku ubitcu, pontho pinthu pyawo pinadzabiwa na anyamalwa awo onsene,+ 15  thangwi iwo acita pinthu pyakuipa pamaso panga, pontho apitiriza kunditsukwalisa kutomera ntsiku idabuluka ambuyawo ku Ejitu mpaka lero.’”+ 16  Manase apha anthu azinji kakamwe akusowa mulando. Iye aapha kutomera kukhundu ibodzi ya Yerusalemu mpaka kukhundu inango.+ Kusiyapo pyenepi, iye acita madawo thangwi acitisa Yuda kudawa na kucita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova. 17  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Manase, pyonsene pidacita iye na madawo adacita iye, pyalembwa m’bukhu inalonga pinthu pidacitika mu ndzidzi wa amambo a ku Yuda. 18  Pakumalisa, Manase afa ninga pidacita ambuyace, mbaikhwa m’munda wa maluwa wa panyumba pace, munda wa maluwa wa Uza;+ pontho mwanace anacemerwa Amoni adzakhala mambo pa mbuto yace. 19  Amoni+ akhali na pyaka 22 pyakubalwa pidatoma iye kutonga ninga mambo, pontho iye atonga pyaka piwiri mu Yerusalemu.+ Mai wace akhacemerwa Mesulemeti, mwana wa Aruzi wa ku Yotibha. 20  Iye apitiriza kucita pinthu pyakuipa pamaso pa Yahova ninga pidacita babace akhacemerwa Manase.+ 21  Iye akhacita pinthu pyonsene pidacita babace, pontho iye akhatumikira na kulambira madzimunthu akunyanyasa adatumikira babace.+ 22  Natenepa, iye asiya Yahova Mulungu wa ambuyace, pontho iye nee afamba munjira za Yahova.+ 23  Pakumalisa, mambo Amoni asandukirwa na atumiki ace, mbaphiwa panyumba pace. 24  Mbwenye anthu a dziko ineyi apha onsene adasandukira Mambo Amoni, pontho iwo akhazikisa mwanace akhacemerwa Yosiya ninga mambo pa mbuto yace.+ 25  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Amoni na pinthu pidacita iye, pyalembwa m’bukhu inalonga pinthu pidacitika mu ndzidzi wa amambo a ku Yuda. 26  Pakumalisa, iwo amuikha munthumbi yace m’munda wa maluwa wa Uza,+ pontho mwanace akhacemerwa Yosiya+ adzakhala mambo pa mbuto yace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “anyankhondo onsene akudzulu.”
Peno: “m’makintalo.”
Fala na Fala: “anyankhondo onsene akudzulu.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala ineyi Mucihebheri panango isaphatisirwa toera kulonga pya “matubzwi a pinyama,” pontho isapangiza kupwaza.
Fala na Fala: “makutu awo anadzagadzika.”
Peno: “nkhambala yakundendemeza nayo.”