Amambo Waciwiri 20:1-21

  • Utenda wa Ezekiya na kuwanga kwace (1-11)

  • Anthu a ku Bhabhilonya adabweresa mphangwa (12-19)

  • Kufa kwa Ezekiya (20, 21)

20  Mu ntsiku zenezi, Ezekiya aphatwa na utenda mbasala pang’ono toera kufa.+ Mprofeta Izaiya mwana wa Amoji abwera kuna iye, mbampanga: “Yahova alonga tenepa: ‘Pereka pitsogolero kuna anthu a panyumba* pako, thangwi iwe unafa; nee unawanga.’”+  Natenepa, iye azungunusa nkhope yace ku pfufu, mbatoma kucita phembero kuna Yahova:  “Ndisakudembeterani imwe Yahova, ndaphata miyendo, kumbukani kuti ine ndafamba mwakukhulupirika pamaso panu, pontho na ntima onsene. Ine ndacita pinthu pyadidi pamaso panu.”+ Buluka penepo, Ezekiya atoma kulira kakamwe.  Pikhabuluka Izaiya, mbadzati kufika pakati pa kintalo ya nyumba ya mambo, Yahova ampanga tenepa:+  “Bwerera toera ukapange Ezekiya ntsogoleri wa mbumba yanga kuti: ‘Yahova Mulungu wa mbuyako Dhavidhi alonga tenepa: “Ndabva phembero yako, pontho ndaona misozi yako.+ Na thangwi ineyi, ine ndinakuwangisa.+ Pa ntsiku yacitatu, iwe unadzaenda kunyumba ya Yahova.+  Ndinathimizira pyaka 15 pya umaso wako,* mbandipulumusa iwe na nzinda uno m’manja mwa mambo wa Asirya,+ pontho ndinatsidzikiza nzinda uno thangwi ya ine, pontho thangwi ya ntumiki wanga Dhavidhi.”’”+  Buluka penepo, Izaiya alonga: “Bweresani nkate wa masambvu akuuma.” Natenepa iwo aubweresa, mbauikha pa phute,* mbatoma kuwanga pang’ono-pang’ono.+  Ezekiya abvundza Izaiya: “Ndi cipi cidzindikiro+ cinapangiza kuti Yahova anandiwangisa, pontho kuti pa ntsiku yacitatu ndinaenda kunyumba ya Yahova?”  Izaiya atawira: “Cidzindikiro ca Yahova cinapangiza kuti Yahova anadzacita pidalonga iye ndi ici: Kodi iwe usafuna kuti n’thundzi uli pa masikada, uende kutsogolo masikada khumi peno ubwerere nduli masikada khumi?”+ 10  Ezekiya alonga: “Nkhabe nentsa kuti n’thundzi uende kutsogolo masikada khumi, mbwenye tayu kubwerera nduli masikada khumi.” 11  Natenepa mprofeta Izaiya acemera Yahova, pontho Iye acitisa kuti n’thundzi wa pa masikada a Ahazi ubwerere nduli masikada khumi.+ 12  Pa ndzidzi unoyu, mambo wa ku Bhabhilonya Bherodhaki-Bhaladhani mwana wa Bhaladhani atumiza matsamba na muoni kuna Ezekiya, thangwi iye akhadabva kuti Ezekiya akhabva kupha.+ 13  Ezekiya atambira* anthu adatumwa, mbaapangiza nyumba yace yonsene yakukoyera mpfuma.+ Iye aapangiza parata, ouro, mafuta a bhalsamu na mafuta anango adidi, mbuto yakukoyera pida pya nkhondo na pyonsene pikhali n’nyumba mwace munakoyera iye mpfuma. Nkhabepo cinthu ca n’nyumba mwace na ca mu umambo wace cidakhonda iye kuapangiza. 14  Buluka penepo, mprofeta Izaiya aenda kuna Mambo Ezekiya, mbambvundza: “Amuna awa alonganji, pontho iwo abuluka kupi?” Natenepa Ezekiya atawira: “Iwo abuluka ku dziko yakutali, ku Bhabhilonya.”+ 15  Pidamala iye, ambvundza: “Aonanji n’nyumba mwanu?” Ezekiya atawira: “Iwo aona pyonsene piri n’nyumba mwanga. Nkhabepo cinthu cidakhonda ine kuapangiza mule munakoyera ine mpfuma yanga.” 16  Natenepa Izaiya apanga Ezekiya: ‘Bveserani mafala a Yahova,+ 17  ‘Ona, zinadzafika ntsiku zakuti pyonsene piri n’nyumba mwako* na pyonsene pidakoya ambuyako mpaka lero, pinadzakwatwa mbapiendeswa ku Bhabhilonya.+ Nkhabepo cinafuna kudzasala,’ alonga Yahova. 18  ‘Anango mwa ana amuna anafuna kudzabala iwe, anadzaendeswa ku ubitcu,+ pontho iwo anadzakhala atsogoleri a panyumba ya mambo wa ku Bhabhilonya.’”+ 19  Natenepa Ezekiya apanga Izaiya: “Mafala a Yahova adalonga imwe ndi adidi.”+ Pontho iye athimiza: “Mphyadidi thangwi kunaoneka ntendere na citsidzikizo* mu ndzidzi* unakhala ine m’maso.”+ 20  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Ezekiya, pinthu pyonsene pyamphambvu pidacita iye, akumba tani thawala,+ pontho acita tani mbuto inapitisa madzi mu nzinda,+ pyalembwa m’bukhu inalonga pinthu pidacitika mu ndzidzi wa amambo a ku Yuda. 21  Pakumalisa, Ezekiya afa ninga pidacita ambuyace;+ pontho mwanace akhacemerwa Manase+ adzakhala mambo pa mbuto yace.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pabanja.”
Fala na Fala: “ntsiku zako.”
Peno: “nyakadumu.”
Peno: “abvesera.”
Peno: “n’nyumba mwa mambo.”
Fala na Fala: “ntsiku.”
Peno: “undimomwene.”