Amambo Waciwiri 11:1-21

  • Ataliya akwata mwamphambvu mpando wa umambo (1-3)

  • Yeowasi akhazikiswa ninga mambo mwacibisobiso (4-12)

  • Ataliya aphiwa (13-16)

  • Macinjo adacita Yeoyadha (17-21)

11  Ataliya,+ mai wace Akaziya pidaona iye kuti mwanace afa,+ iye alamuka, mbapha ana onsene a dzindza ya mambo.+  Mbwenye Yeosebha mwana wankazi wa Mambo Yeoramu, mwanankaziace Akaziya, akwata Yeowasi+ mwana wa Akaziya pakati pa ana a mambo akuti akhafuna kuphiwa, mbam’bisa nkwartu pabodzi na makayaya wace. Iwo am’bisa, Ataliya mbacimwana kumuona, natenepa iye nee aphiwa.  Iye apitiriza kubiswa na makayaya wace mu pyaka pitanthatu panyumba ya Yahova, mu ndzidzi wakuti Ataliya akhatonga dziko ineyi.  Mu caka cacinomwe, Yeoyadha acemeresa atsogoleri a misoka ya anyankhondo 100. Misoka ineyi ikhali na basa yakuonera mambo.* Iye acemeresambo anyankhondo akhaonera nyumba ya mambo*+ toera abwere kudzaonana na iye panyumba ya Yahova. Iye acita cibverano na iwo, pontho aadumbirisa panyumba ya Yahova; buluka penepo aapangiza mwana wa mambo.+  Iye aapanga: “Pinafunika imwe kucita ndi ipi: Khundu ibodzi mwa makhundu matatu a nsoka unafuna kuphata basa pa ntsiku ya Sabudu, usafunika kuonera mwadidi nyumba ya mambo,+  khundu inango mwa makhundu matatu inadzakhala Pansuwo Ukulu unacemerwa Yesodhi,* pontho khundu inango mwa makhundu matatu inadzakhala nduli mwa anyankhondo a nyumba ya mambo. Imwe munadzapitisirana toera kuonera nyumba.  Misoka miwiri yakuti ikhafunika kupuma pa ntsiku ya Sabudu isafunika kuonera mwadidi nyumba ya Yahova toera kutsidzikiza mambo.  Imwe musafunika kukhala n’khundu mwa mambo, pontho m’bodzi na m’bodzi asafunika kuphatirira pida pyace pya nkhondo. Ule anafuna kubwera pakati panu asafunika kuphiwa. Khalani na mambo konsene kwene kunaenda iye.”*  Atsogoleri a misoka ya anyankhondo 100+ acita pidapangwa iwo na nyantsembe Yeoyadha. Natenepa m’bodzi na m’bodzi wa iwo acemeresa anyankhondo ace akuti akhaphata basa pa ntsiku ya Sabudu na ale akuti akhapuma pa ntsiku ya Sabudu, mbaenda kuna nyantsembe Yeoyadha.+ 10  Buluka penepo, nyantsembe apasa atsogoleri a misoka ya anyankhondo 100 madipa na maxango a Mambo Dhavidhi akuti akhali n’nyumba ya Yahova. 11  Pontho anyakuonera nyumba ya mambo+ akhadalimira m’mbuto zawo, m’bodzi na m’bodzi akhadaphatirira pida pyace pya nkhondo, kutomera kukhundu yamadyo ya nyumba mpaka kukhundu yabzwere ya nyumba, anango akhali dhuzi na guwa,+ anangombo akhali dhuzi na nyumba, pontho iwo akhadazungulira mambo. 12  Buluka penepo, Yeoyadha abulusa kunja mwana wa mambo,+ mbambvazika nthimba na Umboni,*+ pidamala iye, iwo an’khazikisa ninga mambo mbandzodza. Penepo iwo atoma kumenya manja, mbalonga: “Mbakuzwe mambo!”*+ 13  Ataliya pidabva iye mititi ya anthu akhathamanga, iye aenda mwakucimbiza kuna anthu akhali panyumba ya Yahova.+ 14  Penepo iye aona mambo ali dzololo dhuzi na nzati mwakubverana na pikhacita amambo mu ndzidzi unoyu.+ Atsogoleri na anyakuliza matuluka+ akhali na mambo, pontho mbumba yonsene ya dziko ineyi ikhakomerwa, mbiliza matuluka. Natenepa Ataliya apandula nguwo zace, mbakhuwa: “Mwandisandukira! Mwandisandukira!” 15  Mbwenye nyantsembe Yeoyadha apanga atsogoleri a misoka ya anyankhondo 100,+ ale adakhazikiswa toera kuyang’anira anyankhondo kuti: “M’buluseni pano, pontho ule anafuna kuntowera, mupheni na supada!” Thangwi nyantsembe akhadalonga: “Lekani kum’phera n’nyumba ya Yahova.” 16  Natenepa iwo am’phata, mbaenda naye mpaka pansuwo unapita na makavalo panyumba ya mambo,+ mbam’phera penepo. 17  Yeoyadha acita cibverano pakati pa Yahova, mambo na mbumba,+ cakuti iwo mbadapitiriza kukhala mbumba ya Yahova, pontho iye acitambo cibverano pakati pa mambo na mbumba.+ 18  Buluka penepo, anthu onsene a dziko ineyi abwera panyumba* ya Bhaale, agomola maguwa ace,+ anyedza madzimunthu ace,+ pontho apha Matane nyantsembe wa Bhaale+ patsogolo pa maguwa. Buluka penepo, nyantsembe akhazikisa anthu toera akhale ayang’aniri a panyumba ya Yahova.+ 19  Kusiyapo pyenepi, iye acemeresa atsogoleri a misoka ya anyankhondo 100,+ anyankhondo anaonera mambo,* anyankhondo anaonera nyumba ya mambo+ na anthu onsene a dziko ineyi, toera aperekere mambo buluka panyumba ya Yahova mpaka panyumba ya mambo, pontho iwo apita na njira ya nsuwo ukulu wa nyakuonera nyumba ya mambo. Buluka penepo iye akhala pa mpando wa amambo.+ 20  Natenepa anthu onsene atsandzaya, pontho mu nzinda mukhali na ntendere, thangwi Ataliya akhadaphiwa na supada panyumba ya mambo. 21  Yeowasi+ akhali na pyaka pinomwe pyakubalwa pidakhazikiswa iye ninga mambo.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Akariya.”
Fala na Fala: “anyakuthamanga.”
Yesodhi ndi fala Yacihebheri yakuti isabveka matomero a nyumba.
Fala na Fala: “iye angapita, peno angabuluka.”
Fala na Fala: “Mambo mbakhale na umaso mu ntsiku zizinji.”
Panango ndi mpukutu wakuti ukhali na Mwambo wa Mulungu.
Peno: “templo.”
Fala na Fala: “Akariya.”