Amambo Waciwiri 10:1-36

  • Jeu apha anthu a m’banja ya Akabu (1-17)

    • Yeonadhabhe aenda pabodzi na Jeu (15-17)

  • Jeu apha alambiri a Bhaale (18-27)

  • Cigwagwa ca utongi wa Jeu (28-36)

10  Akabu+ akhali na ana amuna 70 ku Samariya. Natenepa iye alemba matsamba mbaatumiza ku Samariya, kuna atsogoleri a ku Yezrieli, kuna akulu+ na kuna anyakuonera ana a Akabu,* mbalonga:  “Imwe muli na ana amuna a mbuyanu, kuphatanizambo ngolo za nkhondo, makavalo, nzinda wakuwanga na pida pya nkhondo. Natenepa, mungatambira tsamba ino,  sankhulani mwana wamamuna wadidi kakamwe na wakuthema pakati pa ana a mbuyanu, pontho muikheni pa mpando waumambo wa babace. Buluka penepo menyani nkhondo toera mutsidzikize banja ya mbuyanu.”  Mbwenye iwo akundwa na kugopa, mbalonga: “Khala amambo awiri acimwana kumenyana naye,+ ndiye tani ife?”  Natenepa muyang’aniri wa nyumba ya mambo, ntongi wa mu nzinda, akulu na anyakuonera, atumiza mphangwa izi kuna Jeu: “Ndife atumiki anu, pontho tinacita pyonsene pinatipanga imwe. Nee tinakhazikisa munthu ninga mambo. Citani pyonsene pinaona imwe kukhala pyadidi.”  Penepo iye aalembera tsamba yaciwiri, yakuti ikhalonga: “Khala imwe muli kukhundu yanga, pontho musafuna kundibvera, bwerani kuna ine mangwana ku Yezrieli pa ndzidzi ninga uno na misolo ya ana amuna a mbuyanu.” Ana amuna 70 a mambo akhali na amuna akubvekera a mu nzinda akuti akhaakuza.  Pidatambira iwo tsamba ineyi, iwo akwata ana amuna 70 a mambo mbaapha.+ Iwo aikha misolo ya ana anewa m’masestu mbaitumiza kuna iye ku Yezrieli.  Munthu apita, mbapanga Jeu: “Iwo abweresa misolo ya ana amuna a mambo.” Natenepa iye alonga: “Iyikheni m’miyulu miwiri pansuwo ukulu wa nzinda mpaka mangwana namacibese.”  Pidabuluka iye namacibese, alimira patsogolo pa mbumba yonsene mbalonga: “Imwe ndimwe akusowa mulando.* Ndine adasandukira mbuyanga mbandimupha.+ Mphapo awambo onsene mbani adaapha? 10  Dziwani kuti nkhabepo fala ya Yahova idalonga Yahova kuna banja ya Akabu yakuti nee inadzakwanirisika,*+ pontho Yahova akucita pidalonga iye kubulukira kuna ntumiki wace Eliya.”+ 11  Kusiyapo pyenepi, Jeu apha anthu onsene adasala a m’banja ya Akabu ku Yezrieli, kuphatanizambo amuna onsene akubvekera, axamwali ace na anyantsembe ace,+ mpaka kuamala onsene.+ 12  Buluka penepo iye alamuka mbaenda ku Samariya. Nyumba ikhamangirira akumbizi mabira* ikhali dhuzi na njira. 13  Penepo Jeu agumanikana na abale ace Akaziya+ Mambo wa ku Yuda, mbaabvundza: “Ndimwe ani?” Iwo atawira: “Ndife abale ace Akaziya, tiri kuenda kaona kuti ali tani ana amuna a mambo na ana amuna a mai wace mambo.”* 14  Mwakukhonda dembuka iye alonga: “Aphateni!” Natenepa iwo aaphata, mbaapha pa ncera wa panyumba inamangirirwa mabira. Iwo akhali akukwana 42. Nkhabepo munthu adasiya iye na umaso.+ 15  Pidabuluka iye penepo, agumanikana na Yeonadhabhe+ mwana wa Rekabu,+ wakuti akhabwera kudzaonana na iye. Jeu am’mwanyika mbambvundza: “Usandiphedzera na ntima onsene ninga munakuphedzera ine na ntima onsene?” Yeonadhabhe atawira: “Inde.” Jeu ampanga: “Khala ndi tenepo, ndithambize djanja yako.” Natenepa iye an’thambiza djanja yace, Jeu mbankwewera mu ngolo yace ya nkhondo. 16  Buluka penepo iye alonga: “Tende pabodzi na ine toera ukaone kuti ine nkhabe kusiya ale anasandukira Yahova.”+ Natenepa iye aenda naye pabodzi mu ngolo yace ya nkhondo. 17  Pakumalisa, Jeu afika ku Samariya, mbapha onsene adasala m’banja ya Akabu ku Samariya mpaka kuamalisa onsene,+ mwakubverana na mafala a Yahova adalonga iye kubulukira kuna Eliya.+ 18  Kusiyapo pyenepi, Jeu acemeresa anthu onsene,* mbaapanga: “Akabu alambira Bhaale pang’ono basi,+ mbwenye Jeu anadzamulambira kakamwe. 19  Natenepa, cemerani aprofeta onsene a Bhaale,+ onsene anamulambira, kuphatanizambo anyantsembe ace onsene,+ toera abwere kuna ine. Lekani kusiya nee m’bodzi akhonde kugumanika, thangwi ndisafuna kupereka ntsembe ikulu kuna Bhaale. Onsene anafuna khonda bwera anadzaphiwa.” Mbwenye Jeu akhacita masasanyiro toera kupha anthu onsene akhalambira Bhaale. 20  Jeu athimiza: “Dziwisani kuti kunacitwa nsonkhano ukulu wa Bhaale.” Natenepa iwo acita cidziwiso ceneci. 21  Buluka penepo, Jeu atumiza mphangwa mu Izraeli monsene, mbabwera anthu onsene akhalambira Bhaale. Nkhabepo adakhonda kubwera. Iwo apita n’nyumba* mwa Bhaale,+ iyo mbidzala kakamwe. 22  Iye apanga munthu akhayang’anira kwartu yakukoyera nguwo: “Bweresa nguwo toera upase anyakulambira Bhaale onsene.” Natenepa iye aabweresera nguwo. 23  Buluka penepo, Jeu na Yeonadhabhe+ mwana wa Rekabu apita n’nyumba ya Bhaale. Jeu apanga anyakulambira Bhaale: “Sakani mwadidi mbamuonesesa toera muno mukhonde kugumanika anyakulambira Yahova, mbwenye basi ene a Bhaale.” 24  Pakumalisa, iwo apita toera kupereka ntsembe zakupiswa na ntsembe zinango. Jeu akhadasiya kunja amuna ace 80 mbaapanga: “Ule anafuna kuthawisa amuna anapereka ine m’manja mwanu, anaphiwa thangwi ya munthu adathawisa iye.” 25  Pidamala kuperekwa ntsembe yakupiswa, Jeu apanga anyakuonera* na atsogoleri: “Pitani, pontho apheni! Lekani kuthawisa nee m’bodzi!”+ Natenepa, anyakuonera na atsogoleri atoma kuapha na supada mbaaponya kunja, pontho iwo apitiriza mpaka pa mbuto yaulambiri* ya nyumba ya Bhaale. 26  Buluka penepo iwo abulusa kunja mizati yakulambirwa+ ya n’nyumba mwa Bhaale, mbaipisa na moto.+ 27  Iwo agomola mizati yakulambirwa+ ya Bhaale, pontho agomola nyumba ya Bhaale,+ mbaicinja kudza pimbuzi, pyakuti pisapitiriza mpaka lero. 28  Natenepa Jeu afudza ulambiri wa Bhaale mu Izraeli. 29  Mbwenye Jeu apitiriza kucita madawo a Yerobhoamu mwana wa Nebhati adacitisa iye Aizraeli kudawa nawo, akuti ndi kulambira anang’ombe a ouro. Mwanang’ombe m’bodzi akhali ku Bheteli, unango akhali ku Dhani.+ 30  Natenepa Yahova apanga Jeu: “Nakuti wacita pinthu pyadidi na pyakulungama pamaso panga, mbucita pyonsene pikhanyerezera ine kuna banja ya Akabu,+ na thangwi ineyi madzindza manai a ana ako anadzakhala pa mpando waumambo wa Izraeli.”+ 31  Mbwenye Jeu nee atowezera Mwambo wa Yahova Mulungu wa Izraeli na ntima wace onsene.+ Iye apitiriza kucita madawo a Yerobhoamu adacitisa iye Aizraeli kudawa nawo.+ 32  Mu ntsiku zenezi, Yahova atawirisa kuti makhundu anango a dziko ya Izraeli akwatiwe mwapang’ono-pang’ono. Azaeli apitiriza kumenyana nawo mu dziko yonsene ya Izraeli,+ 33  kutomera ku Yordani kuenda kumabulukiro a dzuwa, cisa consene ca Jiliyadhi, kule kukakhala dzindza ya Gadhi, dzindza ya Rubheni na dzindza ya Manase.+ Cisa ceneci cikhaphatanizambo cisa ca ku Aroeri, cakuti cikhali dhuzi na Gowa* ya Arnoni mpaka ku Jiliyadhi na ku Bhasani.+ 34  Mphangwa zinango zinalonga pya umaso wa Jeu, pinthu pyonsene pyamphambvu pidacita iye na pinthu pinango pyonsene pidacita iye, pyalembwa m’bukhu inalonga pinthu pidacitika mu ndzidzi wa amambo a ku Izraeli. 35  Buluka penepo, Jeu afa ninga pidacita ambuyace, mbaikhwa ku Samariya; pontho mwanace anacemerwa Yeowazi+ adzakhala mambo pa mbuto yace. 36  Ndzidzi udatonga* Jeu Izraeli ku Samariya, ukhali pyaka 28.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anyakuonera Akabu.”
Peno: “akulungama.”
Fala na Fala: “inafuna kugwa pantsi.”
Pisaoneka kuti ineyi ikhali mbuto ikhamangirirwa mabira toera akwedzwe maweya.
Unoyu ndi Yezabheli nkazi wa mambo, mai wace Mambo Yeoramu.
Peno: “mbumba yonsene.”
Peno: “mu templo.”
Fala na Fala: “anyakuthamanga.”
Fala na Fala: “nzinda.” panango ikhali mbuto yakulandana na nyumba yakutsidzikizwa mwadidi.
Peno: “Uwadhi.”
Fala na Fala: “Ntsiku zidatonga.”