Tsamba Yaciwiri Kuna Akristu a ku Korinto 8:1-24

  • Pyakupereka toera kuphedza Akristu a ku Yudeya (1-15)

  • Tito atumizwa ku Korinto (16-24)

8  Abale, cincino tisafuna kukudziwisani pidacita mpingo wa ku Masedhonya+ thangwi ya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kudapangizwa iwo.  Iwo aona nyatwa mu ndzidzi ukhathimbana iwo na pinentso pikulu, mbwenye iwo apangiza kukomerwa kwawo, mbapasa mwakudzala manja. Iwo acita pyenepi maseze akhali akutcerenga kakamwe.  Iwo acita pyonsene toera kupereka mwakubverana na makhaliro awo.+ Mwandimomwene ine ndiri na umboni wakuti iwo acita pizinji kupiringana makhaliro awo.+  Nakufuna kwawo, iwo akhatidembetera mwakubwereza-bwereza toera akwanisembo kukhala na nkhombo yakupasa na ntima onsene, toera acitembo khundu mʼbasa yakuphedza anthu akucena.+  Iwo acita pizinji kupiringana pikhadikhira ife, thangwi pakutoma iwo aperekeka na ntima wawo onsene toera kutumikira Mbuya na ife ene, ninga munafunira Mulungu.  Natenepa, ife tawangisa Tito+ toera amalise basa idatoma iye pakati panu, yakukwata pinthu pidapereka imwe na ntima onsene.  Nakuti ndimwe akupfuma mu pinthu pyonsene, mu cikhulupiro, mʼmafala,* mu cidziwiso, pakuwangisira mu pinthu pyonsene na mu ufuni wathu kuna imwe, khalanimbo akupfuma pakupasa na ntima onsene.+  Nee ndikulonga pyenepi toera kukukakamizani, mbwenye toera kukudziwisani pya kuwangisira kunacita anango, pontho toera kuona khala ufuni wanu ndi wandimomwene.  Thangwi imwe musadziwa pya kukoma ntima kukulu kwa Mbuyathu Yezu Kristu, kuti maseze iye akhali wakupfuma, adzakhala wakutcerenga thangwi ya imwe,+ toera imwe mukhale akupfuma thangwi yakutcerenga kwace. 10  Mu pinthu pyenepi, maonero anga ndi awa:+ Kucita pyenepi kunakuphedzani, thangwi papita caka, tayu basi kubulukira padatoma imwe basa ineyi, mbwenye mwapangizambo kuti musafuna kuphata basa ineyi yakugumanya pyakupereka. 11  Natenepa, cincino malisani basa idatoma imwe, mwakubverana na piri na imwe. Munjira ineyi, munaimalisa ninga mukhafunira imwe pakutoma. 12  Muoni ndi wakutawirika khala munthu asafuna kupereka. Thangwi munthu asafunika kupereka mwakubverana na piri na iye,+ tayu kupiringana piri na iye.* 13  Thangwi nee ndisafuna kuti pyenepi pikhale ninga ntolo wakulemera kuna imwe, mbwenye mbapikhala ntolo wakululupa kuna anango; 14  mbwenye kunjipa kwa pinthu piri na imwe, kuaphedze mu pinthu pidasowa iwo, toera kunjipa kwa pinthu pyawo kukuphedzenimbo mu pire pidasowa imwe; natenepa, monsene munakhala sawasawa. 15  Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Munthu adagumanya pizinji nee akhala na pizinji kakamwe, pontho ule adagumanya pangʼono nee akhala na pangʼono kakamwe.”+ 16  Tisapereka takhuta kuna Mulungu thangwi Tito+ asafuna kakamwe kukuphedzani ninga munafunirambo ife, 17  thangwi iye atawira ciwangiso cidapereka ife kuna iye, mbwenye nakuti iye asafuna kakamwe kucita pidampanga ife, iye ali kubwera kuna imwe nakufuna kwace. 18  Mbwenye tiri kuntumiza pabodzi na mʼbale wakuti asasimbwa mʼmipingo yonsene thangwi ya pinacita iye mʼbasa yakumwaza mphangwa zadidi. 19  Si pyenepi basi tayu, mbwenye iye asankhulwambo na mipingo toera kufamba pabodzi na ife mu ndzidzi unatsalakana ife basa ineyi yakupereka miyoni toera kupasa mbiri Mbuya, pontho ninga cipangizo cakuti tiri dzololo toera kuphedza anango. 20  Munjira ineyi, ife tisacita pyonsene toera anthu akhonde kuona pyakuipa muna ife, mu ndzidzi unaphata ife basa yakutsalakana pyakupereka pinabulusa anthu na ntima onsene.+ 21  Thangwi ife ‘tisacita pinthu pyonsene mwakulungama,* tayu basi pamaso pa Yahova,* mbwenye tisacitambo pyenepi pamaso pa anthu.’+ 22  Kusiyapo pyenepi, ife tiri kutumiza pabodzi na iwo mʼbale wathu wakuti tamuyesera kazinji kene, mbationa kuti iye ndi waphinga mu pinthu pizinji, mbwenye cincino iye ndi waphinga kakamwe thangwi ya cinyindiro cikulu ciri na iye kuna imwe. 23  Khala alipo anafuna kudziwa kuti Tito mbani, iye ndi ndzanga anatumikira na ine toera kukuphedzani; pontho khala alipo anafuna kudziwa pya abale ali pabodzi na iye, iwo ndi anthu adatumwa na mipingo,* pontho asapasa mbiri Kristu. 24  Natenepa, pangizani kuna iwo kuti musaafuna,+ pontho pangizani kuna mipingo kuti ninji cidaticitisa kulonga mwakugaya thangwi ya imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “luso yakulonga mwadidi.”
Peno: “tayu pidasowa iye; pyakuti nee anapikwanisa.”
Peno: “mwakukhulupirika.”
Peno: “apostolo a mʼmipingo.”