Tsamba Yaciwiri Kuna Akristu a ku Korinto 7:1-16

  • Ticeneseke mu pinthu pinatipswipisa (1)

  • Kutsandzaya kwa Paulu thangwi ya abale a ku Korinto (2-4)

  • Tito abweresa mphangwa zadidi (5-7)

  • Kutsukwala munjira inakomeresa Mulungu na kutcunyuka (8-16)

7  Natenepa, abale anga akufunika, nakuti tiri na mapikiro anewa,+ tisafunika kuceneseka, mbatisiya pinthu pyonsene pinapswipisa manungo athu na manyerezero athu,+ pontho tithimize kukhala akucena munjira inapangiza kuti tisagopa Mulungu.  Tifungulireni mitima yanu.+ Nkhabe munthu adacitira ife cinthu cakuipa, nkhabe munthu adapeusa ife, nkhabe munthu adanyengeza ife.*+  Nee ndikulonga pyenepi toera kukupasani mulando. Thangwi ine ndakupangani kale kuti imwe muli mʼmitima yathu, toera mufe pabodzi na ife, pontho toera mukhale mʼmaso pabodzi na ife.  Ine ndisalonga mwakusudzuka kakamwe na imwe. Ndisagaya kakamwe thangwi ya imwe. Ine ndabalangazwa kakamwe; ndiri wakutsandzaya kakamwe mu nyatwa zathu zonsene.+  Mwandimomwene, pidafika ife ku Masedhonya+ nee takwanisa kupuma, mbwenye ife tapitiriza kuthabuka munjira zonsene, thangwi kunja anthu akhathimbana na ife, nkati ife tikhadzudzumika.  Mbwenye Mulungu wakuti asabalangaza anthu akutsukwala,+ atibalangaza thangwi yakufika kwa Tito;  tayu basi thangwi yakufika kwace, mbwenye thangwi ya cibalangazo cidatambirambo iye thangwi ya imwe, pidatipanga iye kuti musafuna kakamwe kundiona, thangwi yakutsukwala kwanu kukulu kakamwe na kudzudzumika kwanu* thangwi ya ine; natenepa ine ndakomerwa kakamwe.  Thangwi maseze ine ndakutsukwalisani na tsamba yanga,+ ine nee ndisatsumbikika napyo. Ngakhale kuti pakutoma ndatsumbikika napyo, (thangwi ndisaona kuti tsamba ineyi yakutsukwalisani, mbwenye yakutsukwalisani mu ndzidzi wakucepa),  cincino ine ndisakomerwa, tayu thangwi yakutsukwala kwanu, mbwenye thangwi kutsukwala kwanu kwakuphedzani toera kutcunyuka. Thangwi imwe mwatsukwaliswa munjira inakomeresa Mulungu; natenepa, nkhabe cinthu cakuipa cidaona imwe thangwi ya ife. 10  Thangwi kutsukwala munjira inakomeresa Mulungu kusaphedza munthu toera kutcunyuka mbagumana cipulumuso; natenepa, iye nkhabe kutsumbikika;+ mbwenye kutsukwala ninga pinacita anthu a dziko kusabweresa kufa. 11  Onani kuti kutsukwala kwanu munjira inakomeresa Mulungu, kwakuphedzani toera kuwangisira kakamwe kucita pinthu pyadidi, toera kucenesa makhaliro anu, toera kutsumbikika thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita imwe, toera kugopa Mulungu, toera kufuna kutcunyuka, toera kutumikira Mulungu mwaphinga, pontho toera kusasanyira madodo anu!+ Mu pinthu pyenepi, imwe mwapangiza kuti ndimwe akucena* munjira zonsene. 12  Maseze ndakulemberani tsamba, ine nee ndacita pyenepi thangwi ya ule adacita madawo peno thangwi ya ule adacitirwa pinthu pyakuipa,+ mbwenye ndakulemberani toera kuona khala imwe mbamudapangiza pamaso pa Mulungu kuti musafuna kakamwe kutibvera. 13  Natenepa ife tabalangazwa. Mbwenye kusiyapo cibalangazo cidatambira ife, ife takomerwa kakamwe thangwi ya kutsandzaya kudakhala na Tito, thangwi monsene mwatsandzayisa ntima wace. 14  Thangwi khala ine ndakusimbani kuna Tito, nee ndapasika manyadzo; mbwenye ninga pinthu pyonsene pidakupangani ife pikhali pyandimomwene, pyaonekambo pakweca kuti mafala akukusimbani adapanga ife Tito ndi andimomwene. 15  Kusiyapo pyenepi, ufuni wace kuna imwe usathimizirika kakamwe angakumbuka kubvera kunacita imwe monsene,+ na kuntambira kwanu mwacilemedzo kakamwe. 16  Ine ndisakomerwa thangwi ndinakwanisa kukunyindirani* munjira zonsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “adadyera ife nkopekope.”
Fala na Fala: “phinga yanu.”
Peno: “akusowa midonthi; akusowa mulando.”
Munjira inango: “ndinakwanisa kuwangiswa thangwi ya imwe.”