Tsamba Yaciwiri Kuna Akristu a ku Korinto 2:1-17

  • Paulu asafuna kubweresa kutsandzaya (1-4)

  • Nyakudawa alekererwa, mbabwezereswa (5-11)

  • Paulu ku Troadhe na ku Masedhonya (12, 13)

  • Utumiki ndi ninga kufamba kwa anyankhondo akuwina (14-17)

    • Nee ndife anyakuzengeza mafala a Mulungu (17)

2  Thangwi ine ndanyerezera kuti paulendo wanga unafuna kudza nee ndisafunika kukutsukwalisani pontho.  Kodi ine ndingakutsukwalisani, mbani anafuna kunditsandzayisa, kusiyapo imwe adatsukwalisa ine?  Na thangwi ineyi, ine ndakulemberani pinthu pyenepi, toera ndingabwera kuna imwe ndikhonde kutsukwaliswa na ale akuti akhafunika kunditsandzayisa, thangwi ndiri na cinyindiro cakuti pinthu pinanditsandzayisa pisatsandzayisambo imwe monsene munjira ibodzi ene.  Ine ndakulemberani tsamba ineyi mwakunentseka na mwakutsukwala muntima, pabodzi na misozi mizinji, tayu toera kukutsukwalisani,+ mbwenye toera mudziwe kuti ine ndisakufunani kakamwe.  Khala alipo adacita cinthu cakutsukwalisa,+ iye nee atsukwalisa ine, mbwenye atsukwalisa imwe monsene. Ngakhale tenepo, ine nee ndisafuna kugomezera kakamwe pyenepi.  Nakuti munthu unoyu asandikwa na anthu azinji, pyakwana;  cincino, imwe musafunika kumulekerera na ntima onsene, mbamumʼbalangaza,+ toera iye akhonde kukundwa* thangwi yakutsukwala kakamwe.+  Natenepa, ine ndisakuwangisani toera mupangize kuna iye kuti imwe musanfuna.+  Na thangwi ineyi, ine ndakulemberani toera ndione khala imwe munapangiza kuti ndimwe anthu akubvera mu pinthu pyonsene. 10  Imwe mungalekerera munthu thangwi ya cinthu cidacita iye, ine ndinamulekererambo. Mwandimomwene, cinthu consene cidalekerera ine, (khala ciripo cikhafunika ine kulekerera), ndacita pyenepi toera kuphedza imwe pamaso pa Kristu, 11  toera tikhonde kukundwa na Sathani,+ thangwi ife tisadziwa mwadidi njira zinaphatisira* iye toera kutinyengeza.*+ 12  Pidafika ine ku Troadhe+ toera kumwaza mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu, mbandifungulirwa nsuwo mʼbasa ya Mbuya, 13  ntima wanga wanentseka kakamwe thangwi yakukhonda kugumana mʼbale wanga Tito.+ Natenepa, ndapangana abale kweneko, mbandienda ku Masedhonya.+ 14  Mbwenye tisapereka takhuta kuna Mulungu, wakuti ndzidzi onsene asatitsogolera munafamba ife pabodzi na Kristu ninga anyankhondo akuwina. Pontho kubulukira mwa ife, khwema ya cidziwiso cace isamwazika* konsene kwene! 15  Thangwi kuna Mulungu, ife ndife khwema yadidi ya Kristu pakati pa ale akuti ali kuenda kapulumuswa na kuna ale akuti ali kuenda kafudzwa; 16  kuna ale akuti ali kuenda kafudzwa, ndife khwema yakufa inabweresa kufa,+ kuna ale akuti ali kuenda kapulumuswa, ndife khwema ya umaso inatsogolera ku umaso. Mphapo mbani adathema kakamwe toera kuphata basa ineyi? 17  Ife tathema, thangwi nee ndife anyakuzengeza* mafala a Mulungu+ ninga pinacita anthu azinji, mbwenye tisalonga na ntima wakucena ninga anthu adatumwa na Mulungu; inde, pamaso pa Mulungu ninga atowereri a Kristu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kumezwa.”
Peno: “misampha inaphatisira.”
Peno: “kutinyengerera; kutipeusa.”
Peno: “isabveka.”
Peno: “anyakugulisa.”