Tsamba Yaciwiri Kuna Akristu a ku Korinto 11:1-33

  • Paulu na apostolo ananyerezera okhene kuti iwo ndi adidi kakamwe (1-15)

  • Nyatwa zidaona Paulu ninga mpostolo (16-33)

11  Maseze ndisaoneka ninga pswiru, mbwenye ndisafuna kuti mundipirire. Mwandimomwene imwe musandipirira!  Thangwi ine ndiri na ntcanje* na imwe, ntcanje ninga ya Mulungu, thangwi ine ndapikira kuti imwe musembwe* na mamuna mʼbodzi basi, toera ndikuperekeni kuna Kristu+ ninga mwali wakusowa midonthi.*  Mbwenye ndisagopa kuti ninga mudanyengezwa Eva na nyoka thangwi ya kucenjera kwayo,+ manyerezero anu anapeuswa mbamusiya kutowera Kristu+ na ntima onsene, pontho mbamukhonda kukhala akucena ninga munafunira iye.  Thangwi munthu angabwera, mbakumwazirani mphangwa zinalonga pya Yezu unango wakusiyana na ule adakumwazirani ife, peno mungatambira nzimu unango wakusiyana na udatambira imwe, peno mphangwa zadidi zakusiyana na zidatawira imwe,+ imwe musatawira pinalonga iye.  Thangwi nkhabe cinthu cidacita ine cinapangiza kuti ndine wangʼono kuna apostolo anu ananyerezera okhene kuti iwo ndi adidi kakamwe.+  Maseze nee ndiri na luso yakulonga mwadidi,+ mbwenye ndiri na cidziwiso; mwandimomwene, pyenepi ife tapipangiza pakweca kuna imwe munjira zonsene na mu pinthu pyonsene.  Peno ndacita madawo pidacepeseka ine toera imwe mukuzwe, pidakumwazirani ine mphangwa zadidi za Mulungu mwakutsandzaya mbandikhonda kutambira cinthu?+  Ine ndatawira ciphedzo ca mipingo inango, pyenepi ndi ninga ine ndaabera toera kutumikira imwe.+  Mbwenye pikhali ine pakati panu mbandisowa pinthu, ine nee ndakhala ninga ntolo kuna munthu, thangwi abale adabuluka ku Masedonya andipasa pinthu pyonsene pikhasowa ine.+ Ine ndacita pyonsene toera ndikhonde kukhala ninga ntolo kuna imwe, pontho ndinapitiriza kucita pyenepi.+ 10  Ine ndisalonga undimomwene wa Kristu; natenepa, ine ndinapitiriza kulonga pyenepi mwakugaya+ mupisa pya ku Akaya. 11  Thangwi yanji nee ndatawira kutambira cinthu kuna imwe? Thangwi nee ndisakufunani? Mulungu asadziwa kuti ine ndisakufunani. 12  Mbwenye pinacita ine ndinapitiriza kupicita+ toera kumatamisa ale anagaya mbalonga kuti iwo ndi sawasawa na ife mu pinthu pinagaya na iwo. 13  Thangwi anthu anewa ndi apostolo authambi, anyabasa akunyengeza, mbasangizira kukhala apostolo a Kristu.+ 14  Pyenepi si pyakudzumisa tayu, thangwi Sathani asapitirizambo kusangizira kukhala anju wa ceza.*+ 15  Natenepa, si pyakudzumisa tayu atumiki ace angapitirizambo kusangizira kukhala atumiki aulungami. Mbwenye mamalisiro awo anadzakhala mwakubverana na mabasa awo.+ 16  Ine ndinalonga pontho: Nee mʼbodzi asafunika kunyerezera kuti ine ndine pswiru. Mbwenye khala musanyerezera pyenepi, nditawireni ninga pswiru toera inembo ndikwanise kugaya pangʼono. 17  Cincino ine ndisalonga, tayu ninga munalongera Mbuya, mbwenye ndisalonga mwakugaya ninga munalongera munthu wakusowa ndzeru. 18  Nakuti anthu azinji asagaya thangwi ya pinthu pya dziko ino,* ine ndinagayambo. 19  Khala ndimwe anthu “andzeru kakamwe,” mphapo thangwi yanji musatawira na ntima onsene anthu akusowa ndzeru? 20  Mwandimomwene, imwe musatawira munthu anakutsalakanani ninga mabitcu, onsene anatapata pinthu pyanu, onsene anakupokoserani pinthu piri na imwe, onsene anadzikuza pakati panu, na onsene anakumenyani mbama. 21  Mphyamanyadzo kuna ife kulonga pyenepi, thangwi panango pinapangiza kuti ndife anthu akufewa. Mbwenye khala anango asacita pinthu mwakukhonda gopa, inembo nee ndinagopa, maseze anango anandiona ninga pswiru. 22  Kodi iwo ndi Ahebheri? Inembo ndine Muhebheri.+ Kodi iwo ndi Aizraeli? Inembo ndine Muizraeli. Kodi iwo ndi a dzindza* ya Abhrahamu? Inembo ndine wa dzindza* ya Abhrahamu.+ 23  Kodi iwo ndi atumiki a Kristu? Ine ndinatawira ninga nyansala, kuti inembo ndine ntumiki wandimomwene kupiringana iwo: Ndaphata basa kakamwe,+ ndafungirwa nkaidi kazinji kene,+ ndamenywa mwakukhonda lengeseka, pontho kazinji kene ndikhali dhuzi na kufa.+ 24  Kaxanu Ayuda+ andikwapula mitcamu 40 bulusa ubodzi, 25  ndamenywa na ndodo katatu,+ ndamenywa na miyala kabodzi,+ bote yathu yalobzweka katatu,+ pa ntsiku ibodzi ndamala masiku na masikati pakati pa bara; 26  kazinji kene, mʼmaulendo anga ndikhali pangozwi mʼmikulo, pangozwi ya mambava, kuthabuswa na anthu a mbumba yanga,+ kuthabuswa na anthu a madzindza anango,+ ndikhali pangozwi mu nzinda,+ nʼthando, mʼbara, kuoneswa nyatwa na abale aumpfakafaka,* 27  kuwangisira kakamwe, kuphata basa mwakuwanga, kumala masiku mazinji nee kugona,+ kuthabuka na njala, na nyota,+ kazinji kene ndikhasowa cakudya,+ kuthabuka na mphepo na kusowa cakubvala.* 28  Kusiyapo pinthu pyenepi, pana pinango pinandinentsa muntima mwanga ntsiku zonsene:* Kudzudzumika thangwi ya mipingo yonsene.+ 29  Mbani adafewa, mbandikhonda kukhalambo wakufewa? Mbani anagwegweduswa,* ine mbandikhonda kumbvera ntsisi? 30  Khala ndisafunika kugaya, ine ndinagaya thangwi ya pinthu pinapangiza kufewa kwanga. 31  Mulungu na Baba wa Mbuya Yezu, Wakuti ndiye asafunika kusimbwa kwenda na kwenda, asadziwa kuti ine nee ndikulonga uthambi. 32  Ku Dhamasku, ntongi wa Mambo Areta aikha anyakuonera mu nzinda wa Dhamasku toera andimange, 33  mbwenye ndatcitiswa ncitundu na pa janela ya mpanda wa nzinda;+ natenepa, ndakwanisa kupulumuka mʼmanja mwace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “wakucena.”
Fala na Fala: “phinga ya Mulungu.”
Peno: “mumange banja.”
Peno: “anju wadidi.”
Peno: “pinthu pyaunyama.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “authambi; aciphamaso.”
Peno: “pa usiwa.”
Peno: “ndisathimbana na mikakamizo ntsiku zonsene.”
Peno: “kufewa cikhulupiro thangwi yakucitirwa pinthu pyakuipa.”