Tsamba Yakutoma Kuna Timoti 6:1-21

  • Mabitcu asafunika kulemedza ambuyawo (1, 2)

  • Apfundzisi authambi, kufuna kakamwe kobiri (3-10)

  • Pitsogolero kuna ntumiki wa Mulungu (11-16)

  • Kukhala akupfuma mʼmabasa adidi (17-19)

  • Tsidzikiza pinthu pidapaswa iwe (20, 21)

6  Ale akuti ndi mabitcu asafunika kupitiriza kulemedza ambuyawo na ntima onsene,+ toera anthu akhonde kulonga mwakuipa dzina ya Mulungu na cipfundziso cace.+  Kusiyapo pyenepi, mabitcu akuti ambuyawo ndi anyakukhulupira, nee asafunika kuapwaza thangwi yakukhala kwawo abale. Mbwenye asafunika kuphata basa na ntima onsene, thangwi anaphedzeka na mabasa awo adidi ndi anyakukhulupira andzawo na abale awo akufunika. Pitiriza kuapfundzisa pinthu pyenepi, mbuacenjeza toera apicite.  Khala munthu asapfundzisa pipfundziso pinango, mbakhonda kutawira cipfundziso cadidi*+ cinabuluka kuna Mbuyathu Yezu Kristu, cipfundziso cakuti nee cisabverana na kuperekeka kwathu kuna Mulungu,+  iye ndi munthu wakudzikuza kakamwe,* pontho nkhabe cinabvesesa iye.+ Iye afungika manyerezero thangwi yakufuna mphoka na kuketesana thangwi ya mafala.+ Pinthu pyenepi pisasosa bibvu, nthonga, kulongana mwakuipa,* kupenulana* mwakuipa,  kuketesana ndzidzi onsene thangwi ya pinthu pyakusowa basa pakati pa anthu a manyerezero akuipa+ akuti nkhabe kubvesesa undimomwene, ananyerezera kuti kuperekeka kuna Mulungu ndi njira yakuwina nayo pinthu.+  Mwandimomwene, khala munthu ndi wakuperekeka kuna Mulungu+ mbakomerwa na piri na iye,* asawina pinthu pizinji.  Thangwi ife nee tabalwa na cinthu pa dziko yapantsi, pontho tingafa nee tinakwata cinthu.+  Natenepa, khala tiri na cakudya* na cakubvala,* tikomerwe* na pinthu pyenepi.+  Mbwenye ale anasankhula kukhala akupfuma asagwa mʼmayesero na mʼmisampha,+ mbakhala na pifuno pizinji pyakusowa basa na pyakuipa; natenepa, iwo asathabuka na nyatwa, mbafa.+ 10  Thangwi kufuna kakamwe kobiri ndi ntcitci wa ntundu onsene wa pinthu pyakuipa, anango adasaka kukhala na ufuni unoyu, apeuswa mu cikhulupiro, mbathabusika okhene na nyatwa zizinji.+ 11  Natenepa, iwe ntumiki wa Mulungu,* thawa pinthu pyenepi. Mbwenye pitiriza kusaka ulungami, kukhala wakuperekeka kuna Mulungu, kukhala na cikhulupiro, kukhala na ufuni, kukhala wakupirira na wakupfulika.+ 12  Menya nkhondo yadidi ya cikhulupiro; phatisisa na manja mawiri umaso wakukhonda mala udacemererwa iwe, wakuti wauperekera umboni wadidi pamaso pa anthu azinji. 13  Ine ndisakupanga pamaso pa Mulungu anacitisa kuti pinthu pyonsene pipitirize kukhala na umaso, na pamaso pa Kristu Yezu adapereka umboni wadidi pamaso pa Ponsyo Pilato,+ kuti: 14  Bvera matongero mbupitiriza kukhala wakusowa midonthi, pontho ukhonde kukhala na mathangwi akusandikwa nawo mpaka pakuonekera kwa Mbuyathu Yezu Kristu,+ 15  kwakuti iye wakutsandzaya, Mbuya mʼbodzi basi Wamphambvu anadzapangizika pa ndzidzi wakuthema. Iye ndi Mambo wa ale anatonga ninga amambo, na Mbuya wa ale anatonga ninga ambuya,+ 16  iye basi wakuti nkhabe kufa,+ anakhala mu ceza cakuti nkhabe kufendedzereka,+ wakuti nkhabe munthu adamuona peno anakwanisa kumuona.+ Iye mbalemedzwe, pontho mphambvu zace mbazikhale kwenda na kwenda. Ameni. 17  Pereka pitsogolero kuna* anyakupfuma a mu ndzidzi uno,* toera akhonde kukhala anthu akudzikuza,* pontho akhonde kuikha cidikhiro cawo mu mpfuma yakukhonda kunyindirika,*+ mbwenye anyindire Mulungu, wakuti asatipasa mwakudzala manja pinthu pyonsene pinatitsandzayisa.+ 18  Apange toera acite pinthu pyadidi, akhale anthu akupfuma mʼmabasa adidi, akhale anthu akupasa mwakudzala manja,* akhale dzololo toera kupasambo anango,+ 19  agumanye mpfuma kuna Mulungu, mbakhala na citsidzikizo cadidi kutsogolo,+ angacita pyenepi, iwo anaphatisisa na manja mawiri umaso wandimomwene.+ 20  Timoti, tsidzikiza pinthu pidapaswa iwe,*+ leka kubvesera makani akusowa basa anapswipisa pinthu pyakucena na manyerezero apezi akuti mwauthambi anthu asaacemera “cidziwiso.”+ 21  Thangwi yakutowera cidziwiso ceneci, anango asiya cikhulupiro.* Kukoma ntima kukulu kwa Mulungu mbakukhale na imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cakuti cisaphedza.”
Fala na Fala: “adadzala na kudzikuza.”
Peno: “kulonga mafala akusowa cilemedzo.”
Peno: “kunyingwa.”
Fala na Fala: “mbakwana na piri na iye.”
Peno: “cakutsalakana naco umaso.”
Munjira inango: “pakukhala.” Fala na Fala: “cakufinika.”
Peno: “tikwane.”
Fala na Fala: “iwe munthu wa Mulungu.”
Peno: “yakuti isamala.”
Peno: “akugaya.”
Peno: “Pfundzisa.”
Peno: “kupasa na ntima onsene.”
Peno: “koya mwadidi pinthu pidanyindirwa iwe.”
Peno: “apeuka mu cikhulupiro.”