1 Pedhru 2:1-25

  • Funani kakamwe mafala (1-3)

  • Miyala ya umaso, kumangwa ninga nyumba yauzimu (4-10)

  • Kukhala ninga alendo pa dziko (11, 12)

  • Kubvera kwakuthema (13-25)

    • Kristu apangiza kuti tinantowezera tani (21)

2  Natenepa, siyani uipi onsene, kunyengeza, umpfakafaka, bibvu na ntundu onsene wakuserusana.  Ninga ana adabalwa cincino,* funani kakamwe nkaka wa mafala a Mulungu wakukhonda kubvungazwa* na pinango, toera kubulukira mwa iwo, imwe mukule toera kupulumuka,  thangwi imwe mwaona kuti Mbuya ndi wakukoma ntima.  Mu ndzidzi unafendedzera imwe kuna iye, mwala wakuti uli na umaso, udakhondwa na anthu, mbwenye Mulungu ausankhula, pontho ndi wakufunika kakamwe kuna iye,  imwe ninga miyala yakuti iri na umaso, muli kumangwa ninga nyumba yauzimu toera mukhale nsoka wa anyantsembe akucena, kuti mupereke kuna Mulungu ntsembe zauzimu zakutawirika kubulukira mwa Yezu Kristu.  Thangwi khundu inango ya Malemba isalonga kuti: “Onani! Ndiri kuikha mu Sioni mwala wakusankhulwa, mwala wakufunika kakamwe wapankhomo,* nee m’bodzi anakhulupira mwala unoyu anadzatsumbikika.”*  Natenepa, kuna imwe iye ndi wakufunika kakamwe, thangwi ndimwe anyakukhulupira; mbwenye kuna anyakukhonda khulupira “Mwala udakhondwa na anyakumanga nyumba, wadzakhala mwala wakufunika kakamwe wapankhomo”*  pontho iwo ndi “mwala wakugwegwedusa na mwala wakugwisa.” Iwo asagwegweduka thangwi nkhabe kubvera mafala a Mulungu. Pyenepi ndipyo pinafuna kudzaacitikira.  Mbwenye imwe ndimwe “dzindza yakusankhulwa, nsoka wa amambo akuti ndi anyantsembe, dzindza yakucena, anthu adasankhulwa toera kukhala cinthu cakufunika kakamwe kuna Mulungu, toera mudziwise makhaliro akufunika kakamwe” a Ule adakucemerani toera mubuluke ncidima kuti muende mu ceza cace cadidi kakamwe. 10  Thangwi kale imwe nee mukhali mbumba, mbwenye cincino ndimwe mbumba ya Mulungu. Kale imwe nee mukhabverwa ntsisi, mbwenye cincino musabverwa ntsisi. 11  Abale akufunika, ine ndisakudembeterani ninga alendo akuti anakhala mu ndzidzi wakucepa pa dziko ino, kuti pitirizani kucalira pifuno pyaunyama, pyakuti pisamenya nkhondo na imwe.* 12  Pitirizani kupangiza makhaliro adidi pakati pa anthu a dziko, toera iwo angakupambizirani kuti musacita pinthu pyakuipa, aone na maso awo mabasa anu adidi, natenepa iwo anadzasimba Mulungu pa ntsiku inafuna kudzadinga iye anthu. 13  Thangwi ya Mbuya, bverani ntundu onsene wa mautongi adakhazikiswa na anthu, khala ndi mambo, mbvereni thangwi iye ndi nkulu, 14  khala ndi atongi, abvereni ninga anthu adatumwa na mambo toera kutcunyusa ale anacita pinthu pyakuipa, mbwenye toera kusimba ale anacita pinthu pyadidi. 15  Thangwi Mulungu asafuna kuti mucite pinthu pyadidi toera mumatamise* anthu akusowa ndzeru anakulongani mwakuipa thangwi yakukhonda dziwa. 16  Khalani anthu aufulu, ngakhale tenepo, lekani kuphatisira ufulu wanu toera kucita* pinthu pyakuipa, mbwenye toera kukhala mabitcu a Mulungu. 17  Lemedzani anthu a mitundu yonsene, funani nsoka onsene wa abale anu, gopani Mulungu, lemedzani mambo. 18  Mabitcu asafunika kubvera ambuyawo mbapangiza cilemedzo consene kwa iwo, tayu basi kwa ale akuti ndi adidi na akukoma ntima, mbwenye abverembo ale akuti ndi akunentsa kuakomeresa. 19  Thangwi munthu angapirira nyatwa* mbathabuka mwakusowa mulando toera kukhala na cikumbuntima cakucena pamaso pa Mulungu, pyenepi mphyadidi. 20  Thangwi pina basa yanji khala imwe musamenywa thangwi yakucita pinthu pyakuipa, mbamupirira? Mbwenye khala imwe musapirira nyatwa thangwi yakucita pinthu pyadidi, pyenepi mphyadidi pamaso pa Mulungu. 21  Mwandimomwene, imwe mwacemerwa toera kucita pyenepi, thangwi Kristu aona nyatwa thangwi ya imwe, mbapangiza kuna imwe kuti* munatowezera tani manyalo ace* mwakukhulupirika.* 22  Iye nee acita madawo, pontho pamulomo pace nee pabuluka mafala authambi. 23  Pikhatikanwa* iye, nee akhatawira mwakutikana.* Pikhaona iye nyatwa, nee akhathusa, mbwenye akhapereka pyonsene m’manja mwa Ule anatonga mwakulungama. 24  Iye akwata madawo athu m’manungo mwace pidakhomerwa iye pamuti wakusikimizira, toera ife tikhale akufa ku madawo, mbwenye tikhale na umaso toera kucita pinthu pyakulungama. Pontho “thangwi ya pironda pyace, imwe mwawangiswa.” 25  Thangwi imwe mukhali ninga mabira akuti ali kutayika, mbwenye cincino mwabwerera kuna nkumbizi wanu na muyang’aniri wa umaso wanu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhombwani.”
Peno: “wakucena.”
Mwala unoyu usaikhwa pankhomo ya nyumba panagumana mapfufu mawiri.
Peno: “nee anadzaphatiswa mwala.” Fala na Fala: “nkhabe kudzapasika manyadzo.”
Mwala unoyu usaikhwa pankhomo ya nyumba panagumana mapfufu mawiri.
Peno: “umaso wanu.
Peno: “kufunga milomo ya.”
Peno: “ninga cakuphimbira naco.”
Peno: “kutsukwala.”
Peno: “mbakusiyirani citsandzo cakuti.”
Peno: “pidacita iye.”
Peno: “mwapadhuzi.”
Peno: “Pikhaxolwa.”
Peno: “mwakuxola.”