Tsamba Yakutoma Kuna Akristu a ku Tesalonika 2:1-20

  • Utumiki wa Paulu ku Tesalonika (1-​12)

  • Anthu a ku Tesalonika atawira mafala a Mulungu (13-​16)

  • Paulu asafuna kakamwe kuona abale a ku Tesalonika (17-​20)

2  Abale, mwandimomwene imwe musadziwa kuti ulendo wathu udacita ife toera kudzakuonani nee wakhala wapezi.+  Thangwi maseze ife taona nyatwa mbatitsalakanwa mwakuipa ku Filipi,+ ninga imwe musapidziwa, na ciphedzo ca Mulungu wathu, ife takwanisa kukhala na cipapo toera kukumwazirani mphangwa zadidi za Mulungu+ pantsi pa mitcingo mizinji.*  Thangwi cenjezo inapereka ife kuna imwe nee isabulukira ku madodo, nee ku manyerezero akuipa peno toera kukunyengezani,  mbwenye nakuti Mulungu ationa kuti tathema kupaswa basa yakumwaza mphangwa zadidi, ife tisalonga, tayu toera kukomeresa anthu, mbwenye toera kukomeresa Mulungu, wakuti asadinga mitima yathu.+  Mwandimomwene, imwe musadziwa kuti ife cipo talonga mafala akutapira toera kukunyengererani, pontho nee tacita pinthu mwaciphamaso toera mutipase pinthu;+ Mulungu ndiye mboni wathu!  Ife nee tasaka kupaswa mbiri na anthu, nee na imwe peno na anango, maseze ninga apostolo a Kristu, ife mbatidakwanisa kukhala ninga ntolo kuna imwe thangwi yakuphemba kutsalakanwa na imwe.+  Mbwenye ife takhala akukoma ntima kuna imwe ninga mama anayamwisa, wakuti asatsalakana anace mwaufuni.  Nakuti ife tisakufunani kakamwe, ife tikhali dzololo,* tayu basi toera kukumwazirani mphangwa zadidi za Mulungu, mbwenye toera kupereka umaso wathu thangwi ya imwe,+ thangwi imwe mwadzakhala anthu akufuniwa kakamwe na ife.+  Abale, mwandimomwene imwe musakumbuka kuti ife tawangisira kakamwe mbatiphata basa mwakuwanga. Ife tikhaphata basa masiku na masikati, toera tikhonde kukhala ninga ntolo kuna imwe,+ mu ndzidzi ukhakumwazirani ife mphangwa zadidi za Mulungu. 10  Imwe pabodzi na Mulungu ndimwe amboni akuti ife takhala anthu akukhulupirika, akulungama na akusowa midonthi kuna imwe anyakukhulupira. 11  Imwe musadziwa mwadidi kuti ife tikhapitiriza kukucenjezani na kukubalangazani, mbatipereka umboni kuna mʼbodzi na mʼbodzi wa imwe+ ninga pinacita baba+ kuna anace, 12  toera imwe mupitirize kufamba mwakuthema ninga munafunira Mulungu,+ ule anakucemerani mu Umambo wace+ na mu mbiri yace.+ 13  Mwandimomwene, ndi na thangwi ineyi ife tisaperekambo takhuta kuna Mulungu ndzidzi onsene,+ thangwi pidatambira imwe mafala a Mulungu adabva imwe kuna ife, imwe mwaatawira, tayu ninga mafala a anthu, mbwenye ninga mafala a Mulungu, mwandimomwene iwo ndi mafala a Mulungu, akuti asaphatambo basa muna imwe anyakukhulupira. 14  Thangwi imwe abale mwatowezera mipingo ya Mulungu ya ku Yudeya yakuti iri mwakuphatana na Kristu Yezu, thangwi imwe mwaoneswa nyatwa na andzanu a dziko ibodzi ene,+ ninga iwo asaoneswambo nyatwa na Ayuda, 15  ale adapha Mbuya Yezu+ na aprofeta, mbatcingambo ife.+ Kusiyapo pyenepi, iwo nee asakomeresa Mulungu, mbwenye asacita pinthu pyakuti nkhabe munthu anakomerwa napyo, 16  thangwi iwo asayesera kutipingiza tingafuna kulonga na anthu a madzindza anango toera apulumuswe.+ Munjira ineyi, iwo asapitiriza kuthimizira madawo awo. Mbwenye ukali wa Mulungu uli cifupi toera kuagwera.+ 17  Abale, pidasiyana ife na imwe* mu ndzidzi wakucepa, (ife nee tikhakwanisa kukuonani, mbwenye mukhali mʼmitima yathu), nakuti tikhafuna kakamwe kukuonani, ife tawangisira kakamwe toera kuonana na imwe nkhope na nkhope. 18  Na thangwi ineyi, ife tikhafuna kakamwe kudzakuonani; inde, ine Paulu ndayesera kawiri toera kudzakuonani; mbwenye Sathani atifungira njira. 19  Pa ndzidzi wakuonekera kwa Mbuyathu Yezu, kodi mbani anafuna kudzakhala cidikhiro cathu, kukomerwa kwathu na nthimba ya kutsandzaya kwathu pamaso pace? Kodi simwe tayu?+ 20  Mwandimomwene, imwe ndimwe mbiri yathu na kukomerwa kwathu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “pakati pa kuwangisira kukulu.”
Peno: “akutsandzaya.”
Peno: “pidabuluswa ife pakati panu.”