Tiyago 4:1-17

  • Lekani kucita uxamwali na dziko (1-12)

    • Idani Dyabo (7)

    • Fendedzerani Mulungu (8)

  • Cenjezo thangwi ya kugaya (13-17)

    • “Yahova angafuna” (15)

4  Kodi nkhondo na nthonga zinaoneka pakati panu zisabuluka kupi? Kodi nee zisabulukira mu pifuno pyanu pyaunyama, pyakuti pisamenya nkhondo m’manungo mwanu?*  Imwe musafuna, mbwenye nee muli napyo. Musapitiriza kupha anthu, mbamusirira; mbwenye nee musakwanisa pinafuna imwe. Musapitiriza kucita nthonga mbamumenya nkhondo. Imwe nkhabe pinthu thangwi nee musaphemba.  Mungaphemba, nee musapaswa pinthu thangwi musaphemba na cifuniro cakuipa, toera kucita napyo pinthu pyaunyama pinasirira imwe.  Imwe anyaupombo,* kodi imwe nkhabe dziwa kuti kucita uxamwali na dziko pisabveka kukhala nyamalwa wa Mulungu? Natenepa, munthu onsene anafuna kukhala xamwali wa dziko asakhala nyamalwa wa Mulungu.  Kodi musanyerezera kuti ndi akusowa basa mafala analongwa m’Malemba kuti: “Cipendamiro ca* bibvu ciri muna ife cisapitiriza kusirira pinthu pizinji”?  Mbwenye kukoma ntima kunapangiza Iye ndi kukulu kakamwe. Na thangwi ineyi, Malemba asalonga: “Mulungu nkhabe kukomerwa na anyakudzikuza, mbwenye asapangiza kukoma ntima kukulu kuna anyakucepeseka.”  Natenepa, bverani Mulungu; mbwenye idani* Dyabo, penepo iye anadzakuthawani.  Fendedzerani Mulungu, iye anakufendedzeranimbo. Cenesani* manja anu, imwe anyakudawa, pontho cenesani mitima yanu, imwe anyakupenula.  Tsukwalani kakamwe, mbamulira. Kuseka kwanu kucinje kudza kulira, pontho kutsandzaya kwanu kukhale kutsukwala. 10  Cepesekani pamaso pa Yahova, natenepa iye anadzakukuzani. 11  Abale, lekani kulongana mwakuipa unango na ndzace. Munthu analonga mwakuipa m’bale wace, peno anatonga m’bale wace, asalonga mwakuipa mwambo, mbatonga mwambo. Mphapo khala iwe usatonga mwambo, nee usacita pinalonga mwambo, mbwenye ndiwe ntongi. 12  Alipo m’bodzi basi wakuti ndi Nyakupereka miyambo na Ntongi, ule wakuti asakwanisa kupulumusa na kufudza. Mphapo iwembo ndiwe ani toera kutonga ndzako? 13  Cincino bveserani imwe munalonga kuti: “Lero peno mangwana tinaenda ku nzinda ule, tinamala caka cibodzi kweneko, tinadzacita malonda athu mbatiwina kobiri,” 14  maseze imwe nkhabe dziwa kuti umaso wanu unakhala tani mangwana. Thangwi imwe ndimwe ninga nkhungwi yakuti isaoneka mu ndzidzi wakucepa, buluka penepo mbizambazika. 15  Mbwenye imwe mukhafunika kulonga kuti: “Yahova angafuna, ife tinadzakhala na umaso, mbaticita ipi peno pire.” 16  Ngakhale tenepo, imwe musagaya thangwi ya manyerezero anu apezi. Kugaya kweneku ndi kwakuipa. 17  Natenepa, khala munthu asadziwa kucita cinthu cadidi, mbwenye mbakhonda kucicita, iye akudawa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “m’makhundu a manungo anu.”
Peno: “Imwe anthu akukhonda khulupirika.”
Fala na Fala: “Nzimu wa.” Peno: “Cifuno ca.”
Peno: “thimbanani na; khondani.”
Peno: “Sambani.”