Tiyago 3:1-18

  • Kutonga lirimi (1-12)

    • Azinji pakati panu nee akhafunika kukhala apfundzisi (1)

  • Udziwisi unabuluka kudzulu (13-18)

3  Abale anga, azinji pakati panu nee akhafunika kukhala apfundzisi, thangwi imwe musadziwa kuti kutongwa kwathu kunadzakhala kukulu kakamwe kupiringana kwa anango.  Thangwi tonsene tisadodoma* kazinji kene. Munthu anakhonda kudodoma pakulonga, ndi wakulungama,* iye anakwanisambo kutonga manungo ace onsene.  Tingamanga mulomo wa kavalo na nkhambala toera itibvere, ife tisakwanisambo kutsogolera manungo ace onsene.  Nyerezeranimbo pinacitika na xitima ya m’madzi: Maseze iyo ndi ikulu, pontho isakwekwetwa na mphepo zakuwanga, isafambiswa na ng’ombo ing’ono kakamwe, mbienda kunafuna ule anaifambisa.  Munjira ibodzi ene, lirimi ndi khundu ing’ono ya manungo, ngakhale tenepo, iyo isagaya kakamwe. Onani kuti moto ung’ono kakamwe unakwanisa kupisa nsitu ukulu!  Lirimi ndi moto. Lirimi ndi dziko idadzala na kusowa ulungami pakati pa makhundu a manungo athu, thangwi iyo isaipisa manungo onsene, pontho inakwanisa kufudza umaso onsene wa munthu, iyo ndi ninga Djehena,* thangwi iyo isafudza.  Ntundu onsene wa pinyama pya ntsanga, mbalame, pinyama pinafamba na mimba na pinyama pya m’bara, pinakwanisa kufuyika, pontho pisafuyiwa na anthu.  Mbwenye nkhabe munthu anakwanisa kutonga lirimi. Iyo nkhabe kutongeka, pontho ndi yakuipa, yadzala na venenu yakupha munthu.  Ife tisaiphatisira toera kusimba Yahova Babathu, pontho tisaiphatisirambo toera kupasa dzedze anthu adacitwa “mwakulandana na Mulungu.” 10  Pamulomo ubodzi ene pasabuluka mafala akupasa nkhombo na akupasa dzedze. Abale anga, si pyadidi tayu kuti pinthu picitike tenepo. 11  Kodi pisacitika kuti pa mphuno ibodzi ene ya madzi pabuluke madzi adidi* na madzi akuwawa? 12  Abale anga, kodi pisacitika kuti muti wa nsambvu ubale misapo ya mulivera, peno muti wa mauva ubale masambvu? Munjira ibodzi ene, mu ncera wa madzi akulungula munyu nkhabe kubuluka madzi adidi.* 13  Mbani munthu wandzeru na wakubvesesa pinthu pakati panu? Na makhaliro ace adidi, mbapangize mabasa anacitwa mwakukhurudzika, kwakuti kusabulukira mu udziwisi. 14  Mbwenye khala muntima mwanu muli na ntcanje* na kuzondana, lekani kugaya thangwi ya udziwisi wanu, mungacita pyenepi mukulonga uthambi. 15  Unoyu nee ndi udziwisi unabuluka kudzulu, ndi wa pa dziko yapantsi, waunyama,* na wa madimonyo. 16  Thangwi panagumanika ntcanje* na kuzondana, pasagumanikambo kukhonda kubverana na ntundu onsene wa pinthu pyakuipa. 17  Mbwenye udziwisi wakudzulu, pakutoma ndi wakucena, buluka penepo, wantendere, wakulinganira, usakhala dzololo toera kubvera, ndi wakudzala na ntsisi pabodzi na misapo yadidi, wakusowa tsankhulo, na wakusowa umpfakafaka. 18  Kusiyapo pyenepi, nsapo wa ulungami usabzwalwa m’makhaliro a ntendere pakati pa* anthu anakhazikisa ntendere.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “tisagwegweduka.”
Fala na Fala: “waungwiro.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “akutapira.”
Fala na Fala: “akutapira.”
Peno: “bibvu.”
Peno: “anthu anaphatisira umaso wawo ninga pinyama.”
Peno: “bibvu.”
Munjira inango: “kubulukira mwa.”