Tiyago 2:1-26

  • Kusankhulana ndi madawo (1-13)

    • Ufuni ndi mwambo wa Mambo (8)

  • Cikhulupiro cakusowa mabasa ndi cakufa (14-26)

    • Madimonyo asatawira, mbatetemera (19)

    • Abhrahamu acemerwa xamwali wa Yahova (23)

2  Abale anga, kodi imwe musakhulupira Mbuyathu Yezu Kristu wa mbiri, mu ndzidzi ubodzi ene mbamusankhulana?  Thangwi khala munthu adabvala mphete za ouro mu pyala pyace na nguwo za ntengo ukulu apita pa nsonkhano wanu, mbapitambo ntcerengi adabvala nguwo zakuti zamala kupswipa kakamwe,  kodi imwe musalemedza munthu adabvala nguwo za ntengo ukulu mbamumpanga kuti: “Khalani apa pa mbuto yadidi,” buluka penepo mbamupanga ntcerengi kuti: “Iwe khala dzololo” peno: “Khala pantsi dhuzi na panasandzikira ine manyalo anga”?  Khala pyenepi pisacitika, kodi nee pisapangiza kuti musasiyanisa anthu pakati panu, pontho kuti mwadzakhala anyakutonga miseru anacita pisankhulo pyakuipa?  Bveserani abale anga akufunika. Kodi Mulungu nee asankhula anthu akuti dziko asaaona ninga akutcerenga toera akhale akupfuma mu cikhulupiro? Inde, iye aasankhula toera atambire Umambo ninga unthaka udapikira iye kuna ale ananfuna.  Mbwenye imwe musapwaza anyakutcerenga. Kodi nee ndi anyakupfuma anakuonesani nyatwa, mbakuendesani m’mathando akutongera miseru?  Kodi siwo tayu anapwaza dzina yadidi idapaswa imwe?  Khala imwe musabvera mwambo ukulu wa Mambo mwakubverana na pinalonga khundu inango ya Malemba kuti: “Funa ndzako ninga iwe ene,” mukucita mwadidi kakamwe.  Mbwenye imwe mungapitiriza kusankhulana, mukucita madawo, pontho musakoneswa* na mwambo ninga anyakudawa. 10  Khala munthu asabvera Mwambo onsene, mbwenye mbakhonda kucita cinthu cibodzi basi cinalongwa mu Mwambo, iye asapwaza Mwambo onsene. 11  Thangwi ule adalonga kuti: “Leka kucita upombo,” alongambo kuti: “Leka kupha munthu.” Mphapo khala iwe nkhabe kucita upombo mbwenye usapha munthu, ndiwe nyakupwaza mwambo. 12  Musafunika kulonga mbamucita pinthu ninga anthu akuti anadzatongwa na mwambo wa anthu aufulu.* 13  Thangwi munthu anakhonda kubvera ntsisi, anadzatongwa mwakusowa ntsisi. Ntsisi zisawina pakutongwa. 14  Abale anga, pinaphedzanji munthu angalonga kuti ine ndiri na cikhulupiro mbwenye mbakhonda kupangiza mabasa a cikhulupiro cace? Kodi cikhulupiro ceneci cinampulumusa? 15  Khala m’bale wathu wamamuna peno wankazi ali na usiwa,* mbasowa cakudya ca pa ntsiku, 16  m’bodzi wanu mbampanga kuti: “Fambani mwadidi;* pisirwani, mbamukhuta,”* mbwenye mbakhonda kumpasa cinthu cinafuna iye toera kutsalakana umaso wace, kodi pyenepi pinam’phedza? 17  Pyenepi ndi sawasawa na cikhulupiro; cingasowa mabasa ndi cakufa. 18  Mbwenye unango anakwanisa kulonga kuti: “Iwe uli na cikhulupiro, mbwenye ine ndiri na mabasa. Ndipangize cikhulupiro cako cakusowa mabasa, inembo ndinakupangiza cikhulupiro canga kubulukira m’mabasa anga.” 19  Kodi iwe usatawira kuti alipo Mulungu m’bodzi basi? Ukucita mwadidi kakamwe. Mbwenye madimonyo asatawirambo pyenepi, mbatetemera. 20  Iwe munthu wakusowa basa, kodi iwe nkhabe dziwa kuti cikhulupiro cakusowa mabasa ndi capezi? 21  Kodi babathu Abhrahamu nee aoniwa kukhala wakulungama thangwi ya mabasace, pidamala iye kupereka mwanace Izaki pa guwa ya ntsembe? 22  Waona, iye apangiza cikhulupiro cace pabodzi na mabasa, pontho cikhulupiro cace cadzakhala cakukwana* kubulukira m’mabasace, 23  mbikwanirisika khundu ya Malemba inalonga kuti: “Abhrahamu akhulupira Yahova, pyenepi pyancitisa kuoniwa ninga munthu wakulungama,” pontho iye adzacemerwa xamwali wa Yahova. 24  Onani kuti munthu anaoniwa kukhala wakulungama thangwi ya mabasa, tayu thangwi ya cikhulupiro basi. 25  Munjira ibodzi ene, kodi Rahabhe nkazi wauputa,* nee aoniwa kukhala wakulungama thangwi ya mabasace pidamala iye kutambira mwadidi amuna adatumwa, mbaatumiza na njira inango? 26  Mwandimomwene, manungo akusowa mphambvu ya umaso* ndi akufa, munjira ibodzi ene, cikhulupiro cakusowa mabasa ndi cakufa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “musasandikwa.”
Fala na Fala: “mwambo waufulu.”
Fala na Fala: “ali cipezipezi.”
Peno: “Ndokoni muntendere.”
Peno: “khalani na cakubvala na cakudya ca ntsiku zonsene.”
Peno: “cakulungama.”
Fala ineyi isabveka nkazi anapita m’mabonde toera kupaswa kobiri.
Fala na Fala: “nzimu.”