Mateu 9:1-38

  • Yezu awangisa nyampfutete (1-8)

  • Yezu acemera Mateu (9-13)

  • Mbvundzo thangwi yakucita jejuu (14-17)

  • Mwana wankazi wa Jairo; nkazi m’bodzi akhuya nguwo ya Yezu (18-26)

  • Yezu awangisa boliboli na bewewe (27-34)

  • Basa yakubvuna ndi ikulu mbwenye anyabasa acepa (35-38)

9  Natenepa, Yezu akwira m’mwadiya, aenda kuntunda unango mbapita mu nzinda mwace.  Penepo anthu am’bweresera mamuna m’bodzi wa mpfutete wakuti akhadagoneswa pa makha.* Pakuona cikhulupiro cawo, Yezu apanga nyampfutete: “Leka kugopa mwananga! Madawo ako alekererwa.”  Mbwenye anyakudziwisa mwambo anango anyerezera muntima mwawo: “Munthu uyu akuxola Mulungu.”  Yezu adziwa manyerezero awo, mbaapanga: “Thangwi yanji musanyerezera pinthu pyakuipa muntima mwanu?  Ninji cinakhonda nentsa kakamwe? Ndi kupanga munthu kuti: ‘Madawo ako alekererwa,’ peno: ‘Lamuka ufambe’?  Mbwenye toera imwe mudziwe kuti Mwana wa munthu ali na mphambvu zakulekerera madawo pa dziko yapantsi . . .”, penepo iye apanga nyampfutete: “Lamuka, kwata makha ako, ndoko kunyumba kwako.”  Iye alamuka mbaenda kunyumba kwace.  Mwinji wa anthu pidaona iwo pinthu pyenepi, wadzumatirwa mbusimba Mulungu adapasa anthu mphambvu zenezi.  Buluka penepo, Yezu aona mamuna m’bodzi anacemerwa Mateu akhali nawa panyumba inalipira anthu misonkho, iye ampanga: “Bwera ukhale nyakupfundza wanga.” Penepo iye alamuka, mbantowera. 10  Mbwenye mu ndzidzi ukhadya* Yezu na anyakupfundzace panyumba ya Mateu, abwerambo anyakulipisa misonkho azinji na anyakudawa mbatoma kudya na Yezu pabodzi na anyakupfundzace. 11  Pakuona pyenepi, Afarisi apanga anyakupfundzace: “Thangwi yanji mpfundzisi wanu asadya na anyakulipisa misonkho pabodzi na anyakudawa?” 12  Pidabva iye pyenepi, Yezu alonga: “Anthu a ungumi wadidi nkhabe funa dotoro, mbwenye atenda ndiwo anafuna dotoro. 13  Natenepa, ndokoni kasaka mabvekero a mafala awa adalonga Mulungu: ‘Ndisafuna kuti mubvere anthu ntsisi, tayu kundiperekera ntsembe.’ Thangwi ine nee ndadzera anyakulungama, mbwenye ndadzera anyakudawa.” 14  Buluka penepo, anyakupfundza a Juwau abwera kuna Yezu, mbambvundza: “Thangwi yanji ife na Afarisi tisacita jejuu, mbwenye anyakupfundza anu nkhabe kucita jejuu?” 15  Yezu aatawira: “Kodi axamwali a mankhadzi wamamuna ali na mathangwi toera kutsukwala mu ndzidzi unakhala iwo pabodzi na mankhadzi? Mbwenye zinadzafika ntsiku zakuti mankhadzi wamamuna anadzabuluswa pakati pawo, penepo iwo anadzacita jejuu. 16  Nkhabe munthu anasonera cigamba ca nguwo ipswa pa nguwo yakale, thangwi cigamba ca nguwo ipswa cinakwewa nguwo yakale, benga mbithimizirika kakamwe. 17  Pontho, anthu nkhabe kuikha vinyu ipswa m’mabudu a nthembe zakale, thangwi angacita pyenepi, mabudu anapanduka, vinyu inatayika, pontho mabudu anabvungika. Mbwenye anthu asaikha vinyu ipswa m’mabudu a nthembe zipswa, natenepa pyonsene pisakoyeka.” 18  Mu ndzidzi ukhalonga iye pyenepi, afika m’bodzi wa akulu a sinagoga, an’godamira mbalonga: “Pa ndzidzi uno, panango mwananga afa, thangwi ndansiya akuduwala kakamwe. Tendeni mukan’khuye, natenepa iye analamuka.” 19  Penepo, Yezu alamuka mbantowera pabodzi na anyakupfundzace. 20  Pa ndzidzi unoyu, nkazi m’bodzi wakuti akhali na utenda wakubuluka ciropa mu pyaka 12, anfendedzera na kunduli mbakhuya nkhomo ya nguwo yace, 21  thangwi iye akhalonga ekhene muntima mwace: “Ndingakhuya kwene nguwo yace basi, ndinawanga.” 22  Yezu azungunuka, pidamuona iye alonga: “Mwananga, leka kugopa! Cikhulupiro cako cakuwangisa.” Pa ndzidzi unoyu, nkazi awanga. 23  Pidafika iye panyumba ya nkulu wa sinagoga, aona anthu akhaimba nyimbo zaciliro* na mwinji wa anthu mbakalira mwakugaluza. 24  Yezu alonga: “Bulukani muno, thangwi ntsikana hadafa tayu, mbwenye akugona.” Penepo iwo atoma kunseka mwakupwaza. 25  Pidamala kubuluswa mwinji wa anthu kunja, Yezu aenda padagoneswa ntsikana, mbaphata djanja yace, penepo ntsikana alamuka. 26  Natenepa, mphangwa zenezi zamwazika mucisa ceneci consene. 27  Pikhabuluka Yezu penepo, atowererwa na amuna awiri akuti akhali maboliboli, iwo akhakhuwa: “Mwana wa Dhavidhi, tibverenimbo ntsisi.” 28  Pidapita Yezu n’nyumba, maboliboli anewa abwera kuna iye, Yezu aabvundza: “Musakhulupira kuti ine ndinakwanisa kukuwangisani?” Iwo antawira: “Inde Mbuya.” 29  Penepo Yezu akhuya maso awo, mbalonga: “Mbapicitike kuna imwe mwakubverana na cikhulupiro canu.” 30  Maso awo atoma kuona. Mbwenye Yezu aacenjeza mwamphambvu mbati: “Lekani kupanga nee munthu m’bodzi.” 31  Mbwenye pidabuluka iwo kunja, amwaza mphangwa zenezi thangwi ya iye mucisa ceneci consene. 32  Pikhabuluka iwo, anthu abweresa kuna Yezu bewewe m’bodzi wakuti akhali na dimonyo; 33  pidamala Yezu kubulusa dimonyo, bewewe atoma kulonga. Mwinji wa anthu wadzumatirwa mbulonga: “Pinthu pyenepi cipo pyacitika kale mu Izraeli.” 34  Mbwenye Afarisi akhalonga: “Iye asabulusa madimonyo na mphambvu za ntongi wa madimonyo.” 35  Buluka penepo, Yezu atoma kufamba m’mizinda yonsene na pisa pyonsene, akhapfundzisa m’masinagoga awo mbamwaza mphangwa zadidi za Umambo na kuwangisa mitundu yonsene ya mautenda akhali na anthu. 36  Pidaona iye mwinji wa anthu, Yezu aabvera ntsisi, thangwi iwo akhapwazwa na kutsalakanwa mwakuipa ninga mabira akusowa nkumbizi. 37  Penepo Yezu apanga anyakupfundzace: “Mwandimomwene, basa yakubvuna ndi ikulu, mbwenye anyabasa acepa. 38  Natenepa, phembani Mwanaciro munda kuti atumize anyabasa toera kubvuna.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “khangala.”
Peno: “pikhali iye pameza.”
Akhaimba nyimbo zaciliro mukuphatisira citoliro.