Mateu 8:1-34

  • Kuwangiswa kwa nyamatanya (1-4)

  • Cikhulupiro cidapangiza nkulu wa anyankhondo (5-13)

  • Yezu awangisa anthu azinji mu Kafarnau (14-17)

  • Munatowera tani Yezu (18-22)

  • Yezu amatamisa condzi (23-27)

  • Yezu apanga madimonyo toera apite muna nkhumba (28-34)

8  Pidatcita iye paphiri, mwinji wa anthu wantowera.  Penepo nyamatanya m’bodzi abwera kuna iye mban’godamira, mbati: “Mbuya, imwe mungafuna, munakwanisa kundiwangisa.”  Natenepa, Yezu afuthula djanja yace an’khuya mbampanga: “Ine ndisafuna! Utenda wako mbuwangiswe.” Penepo pene matanya ace amala.  Buluka penepo Yezu ampanga: “Leka kupanga nee munthu m’bodzi, mbwenye ndoko ukapangizike kuna anyantsembe, ungamala pereka ntsembe idalonga Mose toera anyantsembe aone kuti iwe wawangiswa.”  Pidapita iye mu Kafarnau, nkulu wa anyankhondo abwera kuna iye, adembetera  mbampanga: “Mbuya, nyabasa wanga aphatwa na utenda ukulu kakamwe, pontho iye nkhabe kwanisa kulamuka.”  Yezu ampanga: “Ndingafika kweneko, ndinamuwangisa.”  Nkulu wa anyankhondo atawira: “Mbuya, nee ndathema toera kukutambirani panyumba panga, mbwenye longani fala basi, natenepa nyabasa wanga anawanga.  Maseze ine ndisatongwambo na anango, inembo ndiri na anyankhondo anatonga ine. Ndingapanga nyankhondo kuti: ‘Ndoko kule!’ iye asaenda, ndingapanga unango kuti: ‘Bwera kuno!’ iye asabwera, pontho ndingapanga nyabasa wanga kuti: ‘Cita ici!’ iye asacita.” 10  Pidabva Yezu mafala anewa, adzumatirwa kakamwe, mbapanga ale akhantowera: “Mwandimomwene ndinakupangani kuti mu dziko ya Izraeli ndidzati kugumana munthu wa cikhulupiro cikulu ninga ceneci. 11  Mbwenye ndinakupangani kuti anthu azinji a kumabulukiro a dzuwa na a kumadokero a dzuwa, anabwera mbakhala pameza pabodzi na Abhrahamu, Izaki na Yakobe mu Umambo wakudzulu; 12  mu ndzidzi wakuti ana a Umambo anadzaponywa ncidima kunja. Kweneko iwo anadzalira mbakukuta* mano awo.” 13  Penepo Yezu apanga nkulu wa anyankhondo: “Ndoko. Pinafuna iwe mbapicitike mwakubverana na cikhulupiro cidapangiza iwe.” Pa ndzidzi unoyu, nyabasace awanga. 14  Pidapita Yezu n’nyumba mwa Pedhru, aona mebzwalace Pedhru mbakagona thangwi akhadaferuka. 15  Yezu aphata manja a mebzwalace Pedhru, penepo iye awanga. Natenepa, alamuka mbatoma kuaphikira cakudya. 16  Pidadoka dzuwa, anthu abweresa kuna Yezu anthu azinji akuti akhali na madimonyo, mbwenye na fala yace basi, Yezu athamangisa mizimu yakuipa, mbawangisa onsene akhathabuka. 17  Natenepa, akwanirisika mafala adalonga mprofeta Izaiya kuti: “Iye amalisa mautenda athu mbabulusa pyonsene pinatithabusa.” 18  Pidaona Yezu mwinji wa anthu akhali n’khundu mwace, apanga anyakupfundzace toera aende pabodzi na iye kuntunda unango wa bara. 19  Penepo mpfundzisi wa mwambo abwera kuna Yezu mbampanga: “Mpfundzisi, ine ndinakutowerani konsene kunafuna imwe kuenda.” 20  Mbwenye Yezu antawira: “Anambwa a ntsanga* ali na madzimba, mbalame zakudzulu ziri na ntsandza, mbwenye Mwana wa munthu nkhabe mbuto yakutsamisa nsolo wace.” 21  Penepo, nyakupfundza unango ampanga: “Mbuya, pakutoma ndisiyeni ndiende kaikha babanga.” 22  Yezu antawira: “Pitiriza kunditowera, siya anthu akufa aikhe anyakufa awo.” 23  Pidakwira iye m’mwadiya, anyakupfundzace antowera. 24  Penepo, catoma condzi cikulu m’bara, natenepa madzi a mabimbi akhapita m’mwadiya; mbwenye Yezu akhagona. 25  Anyakupfundzace aenda kamulamusa, mbalonga: “Mbuya, tipulumuseni, tiri kufa ife!” 26  Mbwenye iye aabvundza: “Thangwi yanji musagopa kakamwe, imwe anthu a cikhulupiro cakucepa?” Penepo iye alamuka mbamatamisa mphepo na bara, natenepa, kwaoneka kupfulika kukulu. 27  Anyakupfundza adzumatirwa, mbalonga: “Kodi iye mbani? Iye asabverwambo na mphepo pabodzi na bara.” 28  Pidaenda iye kuntunda unango wa bara mucisa ca Gadhareno, amuna awiri akuti akhali na madimonyo, abuluka kumasiye mbaenda kuna Yezu. Iwo akhali akugopswa kakamwe, natenepa nee munthu m’bodzi akhali na cipapo toera kupita na nseu unoyu. 29  Iwo atoma kukhuwa, mbalonga: “Musafunanji na ife, imwe Mwana wa Mulungu? Mwabwera kudzatithabusa mbudzati kufika ndzidzi udakhazikiswa?” 30  Kutali na iwo, kukhali nkhumba zizinji zikhadya. 31  Natenepa, madimonyo atoma kudembetera Yezu mbati: “Mungatibulusa, titumizeni pyathu mu nkumbi wa nkhumba.” 32  Iye aapanga: “Ndokoni!” Madimonyo abuluka mbapita mu nkumbi wa nkhumba, natenepa nkumbi onsene wanumpha pankhomole* mbugwera m’bara mbufera m’madzi. 33  Mbwenye akumbizi a nkhumba athawa, apita mu nzinda mbalonga pyonsene, kuphatanizambo pidacitika kuna amuna akhali na madimonyo. 34  Natenepa, anthu onsene a mu nzinda aenda kagumanikana na Yezu, pidamuona iwo, am’phemba toera abuluke mucisa cawo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kukikiriza.”
Peno: “Nyenga.” ndi cinyama ca ntsanga cidalandana pang’ono na mwanambwa.
Peno: “materero.”