Mateu 5:1-48

 • KUPFUNDZISA ANTHU PAPHIRI (1-48)

  • Yezu atoma kupfundzisa anthu paphiri (1, 2)

  • Ale akuti ndi anyakutsandzaya (3-12)

  • Munyu na ceza (13-16)

  • Yezu anadzakwanirisa Mwambo (17-20)

  • Uphungu unalonga pya kuipirwa (21-26), upombo (27-30), kukhondana (31, 32), kudumbira (33-37), kubwezera pyakuipa (38-42), kufuna anyamalwa (43-48)

5  Pidaona iye mwinji wa anthu, Yezu akwira pang’ono paphiri; pidakhala iye pantsi, anyakupfundzace aenda kuna iye.  Buluka penepo iye atoma kuapfundzisa, mbalonga:  “Anyakutsandzaya ndi ale anadzindikira kuti asafunika kudziwa Mulungu, thangwi Umambo wakudzulu ndi wawo.  “Anyakutsandzaya ndi ale analira, thangwi anadzabalangazwa.  “Anyakutsandzaya ndi anthu akukhurudzika,* thangwi Mulungu anadzaapasa dziko yapantsi.  “Anyakutsandzaya ndi ale ananjala na nyota yaulungami, thangwi anadzakhutiswa.*  “Anyakutsandzaya ndi ale anabvera andzawo ntsisi, thangwi anadzabverwambo ntsisi.  “Anyakutsandzaya ndi anthu akucena ntima, thangwi iwo anadzaona Mulungu.  “Anyakutsandzaya ndi ale anakhazikisa ntendere,* thangwi anadzacemerwa ana a Mulungu. 10  “Anyakutsandzaya ndi ale anatcingwa thangwi yakucita pinthu pyadidi, thangwi Umambo wakudzulu ndi wawo. 11  “Ndimwe anyakutsandzaya anthu angakutikanani, kukutcingani na kukupambizirani ntundu onsene wa pinthu pyakuipa thangwi ya ine. 12  Komerwani, pontho sekerani kakamwe thangwi muoni wanu ndi ukulu kudzulu, thangwi munjira ibodzi ene iwo atcinga aprofeta imwe mbamudzati kubalwa. 13  “Imwe ndimwe munyu wa dziko yapantsi, mphapo munyu ungasuluka, unakwanisa tani kukhala pontho na mphambvu yakulungula? Iwo nkhabebve basa, basi ene usafunika kutayiwa kunja toera upondiwe na anthu. 14  “Imwe ndimwe ceza ca dziko. Nzinda ungakhala padzulu paphiri nkhabe kubisika. 15  Anthu angagasa nyale nkhabe kuigudumira na citundu, mbwenye asaiikha pakweca toera imwanikire anthu onsene ali n’nyumba. 16  Munjira ibodzi ene, pangizani ceza canu kuna anthu, toera iwo aone mabasa anu adidi mbapasa mbiri Babanu wakudzulu. 17  “Lekani kunyerezera kuti ndabwera kudzafudza Mwambo wa Mose peno pidalemba Aprofeta. Nee ndabwera kudzafudza, mbwenye toera kupikwanirisa. 18  Mwandimomwene ndinakupangani kuti ninga kudzulu na dziko yapantsi nkhabe kufudzika, tenepambo nee letra ibodzi peno khundu ing’ono kakamwe ya Mwambo inafudzika pyonsene mbapidzati kukwanirisika. 19  Natenepa, munthu onsene anaswa matongero mabodzi anaona anthu ninga akupwazika, mbapfundzisa andzace toera kuswambo matongero anewa, nee anadzathema toera kupita mu Umambo wakudzulu. Mbwenye munthu onsene anaabvera mbapfundzisambo andzace, anadzakhala wakuthema toera kupita mu Umambo wakudzulu. 20  Ine ndinakupangani kuti ulungami wanu ungakhonda kupiringana wa apfundzisi a mwambo na Afarisi, imwe cipo munadzapita mu Umambo wakudzulu. 21  “Imwe mwabva pidapangwa anthu a ndzidzi wakale kuti: ‘Leka kupha munthu, pontho ule anapha munthu anadzatongwa pa thando yakutongera miseru.’ 22  Mbwenye ine ndinakupangani kuti munthu onsene anapitiriza kuipirwa na m’bale wace, anadzatongwa pa thando yakutongera miseru. Pontho munthu analonga mafala akukhonda thema akupwaza m’bale wace anadzatongwa pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru; mbwenye ule anapanga ndzace kuti: ‘Iwe ndiwe dzemwa!’ anadzaponywa mu Djehena* ya moto. 23  “Mphapo iwe ungabweresa muoni wako pa guwa ya ntsembe, penepo mbukumbuka kuti watsukwalisa m’bale wako, 24  siya muoni wako patsogolo pa guwa. Pakutoma ndoko kakhazikise ntendere na m’bale wako, ungamala, bwerera toera upereke muoni wako. 25  “Malisa nseru mwakucimbiza na munthu adakusumira mu ndzidzi unaenda imwe katongesana, toera munthu adakusumira akhonde kukupereka kuna nyakutonga miseru, nyakutonga miseru mbakupereka kuna nyakuonera thando yakutongera miseru toera ufungirwe nkaidi. 26  Mwandimomwene ndinakupanga kuti nee unadzabuluswa mwenemu, mpaka ungamala kulipa mangawa onsene ali na iwe. 27  “Imwe mwabva pidalongwa kale kuti: ‘Leka kucita upombo.’ 28  Mbwenye ine ndinakupangani kuti munthu onsene anapitiriza kuyang’anisa nkazi mbansirira, acita naye kale upombo muntima mwace. 29  Mphapo, khala diso yako yamadyo isakudawisa, ibuluse mbuitaya kutali na iwe. Thangwi mphyadidi kwa iwe kuluza diso yako ibodzi, m’mbuto mwa manungo ako onsene aponyiwe mu Djehena.* 30  Pontho, khala djanja yako yamadyo isakudawisa, igwande mbuitaya kutali na iwe. Thangwi mphyadidi kwa iwe kuluza djanja yako ibodzi, m’mbuto mwa manungo ako onsene amale mu Djehena.* 31  “Kusiyapo pyenepi, pyalongwa kuti: ‘Munthu onsene anakhonda nkazace, asafunika kumpasa tsamba yakumalisa banja.’ 32  Mbwenye ine ndinakupangani kuti munthu onsene anakhonda nkazace wakuti nee acita ulukwali,* amuikha pangozwi yakucita upombo, pontho munthu anasemba nkazi unoyu adakhondwa na mamunace, akucitambo upombo. 33  “Imwe mwabvambo pidapangwa anthu a mu ndzidzi wakale kuti: ‘Leka kudumbira papezi, mbwenye usafunika kucita pidapikira iwe kuna Yahova.’ 34  Mbwenye ine ndinakupangani kuti: Lekani kudumbira, nee pang’ono pene, nee mu dzina ya kudzulu, thangwi ndi mpando wa Mulungu; 35  peno mu dzina ya dziko yapantsi, thangwi ndi panaikhira iye manyalo ace, peno mu dzina ya Yerusalemu, thangwi ndi nzinda wa Mambo wankulu. 36  Leka kudumbira mu dzina ya nsolo wako, thangwi iwe nkhabe kwanisa kucinja tsisi yako ibodzi kudza yakucena peno yakupswipa. 37  Mbwenye imwe mungalonga ‘Inde’ akhale inde, mungalonga ‘Nkhabe,’ akhale nkhabe, thangwi mafala anango onsene akusiyana na anewa asabuluka kuna Dyabo. 38  “Imwe mwabva pidalongwa kale kuti: ‘Anaswa diso ya ndzace aswiwembo diso yace, anakhutca dzino ya ndzace akhutciwembo dzino yace.’ 39  Mbwenye ine ndinakupangani: Lekani kuthimbana na munthu wakuipa, m’mbuto mwace, munthu angakumenya mbama pa phutu yamadyo, mpasembo phutu yako yabzwere. 40  Pontho, khala munthu asafuna kukusumira kuthando yakutongera miseru toera akukwatire nguwo yako, mpase nguwo yako inango idabvala iwe. 41  Munthu angakukakamiza toera kuthukula ntolo wace pa nsindzo wa kilometru ibodzi, ndoko naye makilometru mawiri. 42  Pasa ule anakuphemba cinthu, pontho leka kukhondera ule anafuna kukufiyari.* 43  “Imwe mwabva pidalongwa kuti: ‘Funa ndzako, ida nyamalwa wako.’ 44  Mbwenye ine ndinakupangani kuti: Pitirizani kufuna anyamalwa anu, pontho phembererani ale anakutcingani, 45  toera mupangize kuti ndimwe ana a Babanu wakudzulu, thangwi iye asabulusa dzuwa yace toera kugasira anthu adidi na akuipa, pontho asabvumbisira anthu adidi na akuipa ene. 46  Kodi imwe mungafuna ale anakufunani, ndi nkhombo zipi zinafuna kutambira imwe? Kodi anyakulipisa misonkho nee asacitambo pibodzi pyene? 47  Khala musamwanyika abale anu basi, ndi cinthu cipi cadidi kakamwe cinacita imwe kupiringana anango? Anthu a dziko nee asacitambo pibodzi pyene? 48  Natenepa, musafunika kukhala aungwiro,* ninga Babanu wakudzulu ndi waungwiro.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akupfulika; akucepeseka.”
Peno: “anadzapaswa pyonsene.”
Peno: “anthu antendere.”
Ndi mbuto ikhapisirwa pirombo kunja kwa Yerusalemu. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Pisabveka kufiyarisi mbukhonda kubwezerwa na juru.
Peno: “akukwana. Pisabveka kupangiza ufuni mwakukwana.”