Mateu 4:1-25

  • Dyabo ayesera Yezu (1-11)

  • Yezu atoma kumwaza mphangwa mu Galileya (12-17)

  • Kucemerwa kwa anyakupfundza akutoma (18-22)

  • Yezu amwaza mphangwa, apfundzisa, mbawangisa atenda (23-25)

4  Buluka penepo, Yezu atsogolerwa na nzimu wa Mulungu mbaenda kuthando, kweneko iye ayeserwa na Dyabo.  Pidamala iye ntsiku 40 masiku na masikati nee kudya,* Yezu abva njala.  Dyabo abwera kamuyesera, mbampanga: “Khala iwe ndiwe mwana wa Mulungu, panga miyala iyi toera isanduke kudza mikate.”  Mbwenye iye atawira: “Pyalembwa kuti: ‘Munthu nee asafunika kukhala maso na cakudya basi, mbwenye na mafala onsene anabuluka pamulomo wa Yahova.’”  Buluka penepo, Dyabo ankwata mbaenda naye mu nzinda wakucena, ankwiza padzulu kakamwe pa templo,  mbampanga: “Khala iwe ndiwe mwana wa Mulungu, numpha pano ugwe pantsi, thangwi pyalembwa: ‘Iye anadzatuma aanju ace kuna iwe, iwo anadzakuphata na manja awo toera mwendo wako ukhonde kumenyeka pamwala.’”  Yezu antawira: “Pyalembwambo kuti: ‘Leka kuyesera Yahova Mulungu wako.’”  Dyabo ankwata pontho mbaenda naye padzulu paphiri yakulapha kakamwe mbampangiza mautongi onsene a dziko yapantsi na upfumi wawo.  Iye ampanga: “Ndinakupasa pyonsene ipi ungandigodamira mbundilambira kabodzi basi.” 10  Yezu antawira: “Coka Sathani! Thangwi pyalembwa kuti: ‘Ndi Yahova Mulungu wako anafunika iwe kulambira, pontho ndiye basi anafunika iwe kutumikira.’” 11  Natenepa Dyabo ansiya, penepo abwera aanju mbatoma kumuwangisa. 12  Pidabva Yezu kuti Juwau afungirwa nkaidi, iye aenda ku Galileya. 13  Kusiyapo pyenepi, pidabuluka iye ku Nazareti, aenda kakhala ku Kafarnau n’khundu mwa bara mupisa pya Zebhuloni na Nafitali, 14  natenepa akwanirisika mafala adalonga mprofeta Izaiya kuti: 15  “Imwe anthu anakhala mu dziko ya Zebhuloni na dziko ya Nafitali, n’khundu mwa nseu wa kuenda ku bara, ntunda unango wa Yordani, ku Galileya kunakhala anthu a madzindza anango! 16  Anthu anakhala ncidima aona ceza cikulu, pontho ceza caoneka kuna anthu anakhala mucisa cakuti kufa ndi ninga n’thundzi unaphimbira anthu.” 17  Kubulukira penepo, Yezu atoma kumwaza mphangwa mbalonga: “Tcunyukani, thangwi Umambo wakudzulu uli cifupi.” 18  Pikhafamba iye n’khundu-n’khundu mwa Bara ya Galileya, Yezu aona Simau anacemerwambo Pedhru na m’bale wace Andreya, mbakagwisira kokota yawo m’bara, thangwi iwo akhali asodzi a m’madzi. 19  Iye aapanga: “Nditowereni, ine ndinadzakucitisani kukhala anyakusodza anthu.” 20  Penepo pene iwo asiya makokota awo mbatowera Yezu. 21  Pidabuluka iye penepo, aona amuna anango awiri mu ubale wawo, Tiyago na Juwau. Iwo akhali m’mwadiya pabodzi na babawo Zebhedheu mbakasona makokota awo, penepo iye aacemera. 22  Mwakucimbiza iwo asiya mwadiya na babawo mbantowera. 23  Buluka penepo iye apakasa dziko yonsene ya Galileya mbapfundzisa m’masinagoga awo, akhamwaza mphangwa zadidi za Umambo na kuwangisa anthu akhanentseka na ntundu onsene wa mautenda. 24  Natenepa mbiri yace yamwazika mu dziko yonsene ya Sirya. Anthu akhabweresa kuna iye onsene akhathabuka na mautenda akusiyana-siyana kuphatanizambo ale akhali na madimonyo, utenda wa njirinjiri na mpfutete, iye aawangisa onsene. 25  Natenepa, anthu azinji kakamwe akhabuluka ku Galileya, Dhekapoli,* Yerusalemu na kuntunda unango wa Yordani, mbatowera Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbakacita jejuu.”
Peno: “cisa ca Mizinda Khumi.”