Mateu 3:1-17

  • Kumwaza mphangwa kwa Juwau M’batizi (1-12)

  • Kubatizwa kwa Yezu (13-17)

3  Mu ntsiku zenezi, abwera Juwau M’batizi mbatoma kumwaza mphangwa n’thando ya Yudeya,  mbalonga: “Tcunyukani, thangwi Umambo wakudzulu uli cifupi.”  Mwandimomwene, unoyu ndi ule adalongwa na mprofeta Izaiya m’mafala awa: “Munthu ali kukhuwa n’thando: ‘Sasanyirani njira ya Yahova! Lungamisani miseu yace.’”  Juwau akhabvala nguwo zakucitwa na maweya a kamelo mbamanga sintu* ya nthembe ncunu mwace. Cakudya cace cikhali nthete na uci.*  Penepo, anthu a ku Yerusalemu, ku Yudeya konsene na pisa pyonsene pya cifupi na Nkulo wa Yordani akhaenda kuna Juwau,  mbabatizwa na iye mu Nkulo wa Yordani, mbabweka pakweca madawo awo.  Mbwenye pidaona iye kuti Afarisi azinji na Asadhuki akhabwera toera kubatizwa, iye aapanga: “Imwe ana a nyoka, mbani adakupangani kuti munakwanisa kuthawa ntsiku ya ukali wa Mulungu?  Mphapo, citani pinthu pinapangiza kutcunyuka kwanu.  Lekani kunyengezeka mbamulonga kuti: ‘Babathu ndi Abhrahamu.’ Thangwi ndinakupangani kuti Mulungu angafuna, anakwanisa kuphatisira miyala iyi toera kucitira Abhrahamu ana. 10  Onani! Macado ali pa tsinde ya muti. Natenepa, muti onsene unakhonda kubala misapo yadidi unagwandwa mbuponywa pa moto. 11  Ine ndisakubatizani na madzi thangwi yakutcunyuka kwanu, mbwenye ule anabwera nduli mwanga ndi wamphambvu kakamwe kupiringana ine, ine sidathema tayu kudula masandalya ace. Iye anadzakubatizani na nzimu wakucena, pontho na moto. 12  Iye ali na foxolo m’manja mwace toera kucenesa mwakukwana mbuwa yace. Iye anadzakoya tirigu ncikwa mwace, mbwenye mapwepwa anadzaapisa na moto wakuti nkhabe kuthimisika.” 13  Penepo Yezu abuluka ku Galileya mbaenda ku Yordani toera kubatizwa na Juwau. 14  Mbwenye Juwau ayesera kumpingiza, mbalonga: “Ine ndisafunika kubatizwa na imwe, mphapo thangwi yanji imwe mwabwera kuna ine?” 15  Yezu antawira mbati: “Leka kundipingiza, thangwi mphyakuthema kuti picitike tenepo mwakubverana na pyonsene pinafuna Mulungu.” Penepo iye nee ampingizabve. 16  Pidamala iye kubatizwa, mwakucimbiza Yezu alimira m’madzi, penepo kudzulu kwafunguka, Juwau aona nzimu wa Mulungu ukhatcita ninga nkhangaiwa mbudza kuna Yezu. 17  Pontho kwabvekambo fala idabuluka kudzulu mbilonga: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “bhande.”
Fala na Fala: “uci wa ntsanga.”