Mateu 27:1-66

  • Yezu aperekwa kuna Pilato (1, 2)

  • Yuda amangika (3-10)

  • Yezu alimira patsogolo pa Pilato (11-26)

  • Kusingirirwa pakweca (27-31)

  • Kukhomerwa pamuti ku Golgota (32-44)

  • Kufa kwa Yezu (45-56)

  • Kuikhwa kwa Yezu munthumbi (57-61)

  • Nthumbi yaonerwa mwadidi (62-66)

27  Pidaca kunja, akulu a anyantsembe onsene na akulu a mbumba, agumanyikana toera kubverana kuti anapha tani Yezu.  Pidamala iwo kum’manga, aenda naye mbampereka kuna ntongi Pilato.  Buluka penepo, Yuda adasandukira Yezu, pakuona kuti Yezu akhadatongwa kuphiwa, atsukwala kakamwe, mbabweza kobiri 30 za parata kuna akulu a anyantsembe na akulu a mbumba,  mbalonga: “Ndadawa thangwi yakusandukira munthu wakusowa mulando.” Iwo alonga: “Tinapyonji ife? Mphyako pyenepi.”  Natenepa, iye aponya kobiri za parata mu templo, buluka penepo aenda kamangika.  Mbwenye akulu a anyantsembe akwata kobiri za parata mbalonga: “Si pyadidi tayu kuziikha m’bokosi inakoyerwa kobiri mu templo, thangwi ndi kobiri idaperekwa toera kuphesa munthu.”*  Pidamala iwo kubverana, aphatisira kobiri ineyi toera kugula munda wa nyakuumba toera ukhale masiye a anthu a madziko anango.  Natenepa, munda unoyu usacemerwa Munda wa Ciropa mpaka lero.  Munjira ineyi, akwanirisika mafala adalonga mprofeta Yeremiya kuti: “Iwo akwata kobiri 30 za parata, ntengo wa kobiri udabverana anango mwa ana a Izraeli toera kun’gulisa nawo, 10  pontho na kobiri ineyi, iwo agula munda wa nyakuumba, mwakubverana na pidandipanga Yahova.” 11  Pikhali Yezu dzololo patsogolo pa Pilato, penepo Pilato ambvundza: “Kodi iwe ndiwe Mambo wa Ayuda?” Yezu antawira: “Inde, ndipyo pidalonga imwe.” 12  Mbwenye pikhapambizirwa iye na akulu a anyantsembe na akulu a mbumba, Yezu nee alonga cinthu. 13  Pilato ambvundza: “Nee ukubva pinthu pizinji pinalonga iwo thangwi ya iwe?” 14  Mbwenye iye nee antawira, nee fala ibodzi idalonga iye, natenepa Pilato adzumatirwa kakamwe. 15  M’maphwando onsene a Paskwa, ukhali nsambo wa Pilato kubulusa munthu m’bodzi nkaidi, ule akhasankhulwa na mbumba. 16  Pa ndzidzi unoyu, iwo akhali na mamuna m’bodzi nkaidi akhacemerwa Bharabha, phanga wakudziwika kakamwe. 17  Natenepa, pidagumanyikana iwo, Pilato aabvundza: “Musafuna ndikubulusireni ani, Bharabha peno Yezu anacemerwa Kristu?” 18  Thangwi Pilato akhadziwa kuti iwo apereka Yezu kuna iye thangwi ya bibvu. 19  Kusiyapo pyenepi, pikhali Pilato pa mpando wakutongera miseru, nkazace atumiza mphangwa kuna iye, mbalonga: “Leka kucita cinthu kuna mamuna unoyu wakulungama, thangwi ndanentseka kakamwe lero mu ndoto thangwi ya iye.” 20  Mbwenye akulu a anyantsembe na akulu a mbumba anyengerera mwinji wa anthu toera aphembe kuti Bharabha abuluswe, mbwenye Yezu aphiwe. 21  Pilato aabvundza pontho: “Mwa awiri, musafuna ndibuluse ani?” Iwo atawira: “Bharabha.” 22  Pilato alonga: “Mphapo ndisafunika kucitanji kuna Yezu anacemerwa Kristu?” Onsene atawira: “Mbamanikwe pamuti!”* 23  Iye alonga: “Thangwi yanji? Ndi cinthu cipi cakuipa cidacita iye?” Mbwenye iwo apitiriza kukhuwa kakamwe: “Mbamanikwe pamuti!” 24  Na kuona kuti kuwangisira kwace nee kwaphedza, mbwenye anthu akhacita uviyaviya, Pilato akwata madzi mbasamba manjace pamaso pa mwinji wa anthu, mbalonga: “Ine nkhabe mulando wa kufa kwa munthu uyu. Mphyanu pyenepi.” 25  Natenepa, anthu onsene atawira mbalonga: “Ciropa cace mbacigwere ife na anathu.” 26  Buluka penepo, Pilato aabulusira Bharabha, mbwenye atonga kuti Yezu akwapulwe, mbampereka toera aphiwe pamuti. 27  Natenepa, anyankhondo a Pilato akwata Yezu mbaenda naye n’nyumba ya Pilato, agumanyiza nsoka onsene wa anyankhondo mbazungulira Yezu. 28  Penepo iwo an’dulisa nguwo zace, mbambvazika nguwo yakufuira kakamwe, 29  iwo aluka nthimba ya minga mbaiikha munsolo mwace, pontho aikha ndodo mu djanja yace yamadyo. Iwo agodama patsogolo pace, ansingirira mbalonga: “Muli tani imwe, Mambo wa Ayuda!” 30  Iwo am’phulira mata, pontho akwata ntete mbatoma kum’menya nawo munsolo mwace. 31  Pakumalisa, pidamala iwo kunsingirira, an’dulisa nguwo yakufuira, mbambvazika nguwo zace. Buluka penepo aenda kan’khomera pamuti. 32  Pikhaenda iwo, agumana mamuna m’bodzi wa ku Sirene anacemerwa Simau. Iwo akakamiza mamuna unoyu toera kuthukula muti ukhafuna iwo kukhomera Yezu. 33  Pidafika iwo pa mbuto inacemerwa Golgota, yakuti isabveka Mbuto Inatayirwa Madudu a Misolo, 34  iwo ampasa vinyu yakubvungazwa na miti yakuwawa toera amwe; mbwenye pidailawira iye, akhonda kuimwa. 35  Pidamala iwo kun’khomera pamuti, agawana nguwo zace mukucita pyakulotera, 36  buluka penepo iwo akhala pantsi mbapitiriza kumuonera. 37  Iwo aikhambo tabwa ing’ono padzulu pa nsolo wace, yakuti ikhadalembwa mathangwi akufa kwace: “Uyu ndi Yezu, Mambo wa Ayuda.” 38  Pa ntsiku ineyi, mambava mawiri amanikwa pamuti n’khundu mwa Yezu, m’bodzi kukhundu yamadyo, unango kukhundu yabzwere. 39  Ale akhapita na penepo akhamulonga mwakusowa cilemedzo, pontho akhasukusa misolo yawo, 40  mbalonga: “Iwe ukhafuna kugomola templo mbuimanga mu ntsiku zitatu, pulumusika wekhene! Khala ndiwe Mwana wa Mulungu, tcita pamuti wakusikimizira!”* 41  Munjira ibodzi ene, akulu a anyantsembe, apfundzisi a mwambo pabodzi na akulu a mbumba atomambo kunsingirira, mbalonga: 42  “Anango iye aapulumusa, mbwenye nkhabe kwanisa kupulumusika ekhene! Iye ndi Mambo wa Izraeli; mbatcite pamuti,* natenepa tinan’khulupira. 43  Iye anyindira Mulungu; mphapo Mulungu mbampulumuse cincino khala asakomerwa naye, thangwi iye alonga: ‘Ndine Mwana wa Mulungu.’” 44  Munjira ibodzi ene, na mambava ene akhali pamuti n’khundu mwa Yezu akhantikanambo. 45  Kubulukira pa ndzidzi 12 wakumasikati, caoneka cidima mu dziko ineyi yonsene mpaka ndzidzi utatu wakumaulo. 46  Cifupi na ndzidzi utatu wakumaulo, Yezu alonga mwakugaluza, mbati: “Eli, Eli, lama sabakitani?” Pisabveka, “Mulungu wanga, Mulungu wanga, thangwi yanji mwandisiya?” 47  Pidabva iwo pyenepi, anango mwa ale akhali penepo atoma kulonga: “Iye akucemera Eliya.” 48  Mwakucimbiza, m’bodzi wa iwo athamanga, akwata thonje mbaibvika mu vinyu yakudjamuka, aipfeka pa phesi mbampasa toera amwe. 49  Mbwenye onsene alonga: “Nsiye tenepo! Dikhira tione khala Eliya anabwera kudzampulumusa.” 50  Yezu akhuwa pontho mwakugaluza, mbafa.* 51  Pa ndzidzi unoyu, nguwo ya mu templo yapanduka pakati-nakati, tomera kudzulu mpaka pantsi, pontho kwaoneka citeketeke, miyala mbisweka. 52  Penepo, nthumbi zafunguka, manungo a atumiki a Mulungu akuti akhadafa, aponyeka kunja, 53  mbaonekera kuna anthu azinji. (Pakumala kulamuswa kwa Yezu muli akufa, anthu anango adabuluka kumasiye apita mu nzinda wakucena.) 54  Mbwenye nkulu wa anyankhondo na ale akhali na iye toera kuonera Yezu pidaona iwo citeketeke na pinthu pikhacitika, iwo agopa kakamwe mbalonga: “Mwandimomwene, uyu akhali Mwana wa Mulungu.” 55  Pontho, akazi azinji akhali penepo mbakaona nakutali. Iwo akhadatowera Yezu bulukira ku Galileya toera kuntumikira; 56  mwa iwo akhalipo Mariya Madhalena na Mariya mai wace Tiyago na Yose, na mama wa ana a Zebhedheu. 57  Mu ndzidzi ukhadoka dzuwa, abwera mamuna m’bodzi wakupfuma wa ku Arimateya anacemerwa Zuze, wakuti akhalimbo nyakupfundza wa Yezu. 58  Mamuna unoyu aenda kuna Pilato mbaphemba manungo a Yezu. Penepo Pilato atonga kuti iye aapaswe. 59  Zuze akwata manungo, aapyangirira na nguwo yakucena yadidi kakamwe, 60  mbaagonesa munthumbi yace ipswa ikhadakumba iye pamwala. Buluka penepo abulumundisa mwala ukulu mbauikha pansuwo wa nthumbi, mbaenda pyace. 61  Mbwenye Mariya Madhalena na Mariya unango apitiriza penepo, iwo akhali nawa pantsi patsogolo pa nthumbi. 62  Pyenepi pyacitika pa ntsiku yakukhunganyika ntsiku ya Sabudu. Mangwana mwace, akulu a anyantsembe na Afarisi agumanyikana pamaso pa Pilato, 63  mbalonga: “Mbuya, ife tisakumbuka pidalonga nyauthambi ule pikhali iye maso kuti: ‘Pa ntsiku yacitatu, ndinadzalamuswa muli akufa.’ 64  Natenepa, bulusani ntemo toera nthumbi itsidzikizwe mwadidi mpaka pa ntsiku yacitatu, gopa anyakupfundzace anabwera kudzaba manungo ace mbalonga kuna anthu kuti: ‘Iye alamuswa muli akufa!’ Pyenepi pingacitika, uthambi unoyu unadzakhala ukulu kakamwe kupiringana wakutoma.” 65  Pilato aapanga: “Kwatani anyakuonera. Ndokoni katsidzikize nthumbi ninga munafunira imwe.” 66  Natenepa, iwo aenda katsidzikiza nthumbi mu kuikha cidzindikiro* pamwala mbasiya anyakuonera.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “thangwi ndi kobiri ya ciropa.”
Peno: “Mbaphiwe pamuti.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mbasiya kupuma.”
Nthumbi mbidafungulwa, cidzindikiro mbacidapangiza kuti alipo adaifungula.