Mateu 26:1-75

  • Anyantsembe abverana toera kupha Yezu (1-5)

  • Yezu atsanulirwa mafuta akununkhira (6-13)

  • Paskwa yakumalisa na kusandukirwa (14-25)

  • Kukhazikiswa kwa Cakudya Cancidodo ca Mbuya (26-30)

  • Yezu alonga kuti Pedhru anadzan’khonda (31-35)

  • Yezu aphembera mu Getsemani (36-46)

  • Kumangwa kwa Yezu (47-56)

  • Kutongwa kwa Yezu pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (57-68)

  • Pedhru akhonda Yezu (69-75)

26  Pidamala Yezu kulonga pinthu pyenepi, apanga anyakupfundzace:  “Imwe musadziwa kuti zasala ntsiku ziwiri toera anthu akumbuke Paskwa, pontho Mwana wa munthu anadzaperekwa m’manja mwa anyamalwa ace toera aphiwe pamuti.”  Pa ndzidzi unoyu, akulu a anyantsembe pabodzi na akulu a mbumba agumanyikana panyumba ya nyantsembe wankulu anacemerwa Kaifa,  iwo akhasaka njira toera kuphata* Yezu mwakucenjera na kumupha.*  Mbwenye iwo akhalonga: “Tilekeni kum’phata pa phwando, gopa anthu anacita uviyaviya.”  Yezu akhali ku Bhetanya n’nyumba mwa Simau wakuti akhadawangiswa utenda wace wa matanya.  Pa ndzidzi ukhadya* iye, abwera nkazi m’bodzi na ntete* wa mafuta akununkhira a ntengo ukulu kakamwe, mbatoma kuatsanulira munsolo mwa Yezu.  Mudaona iwo pyenepi, anyakupfundzace nee akomerwa napyo, mbalonga: “Thangwi yanji akubvunga mafuta papezi?  Mafuta anewa mbadakwanisa kuguliswa na ntengo ukulu kakamwe, mbatipereka kobiri ineyi kuna anyakutcerenga.” 10  Pidadziwa iye pyenepi, Yezu aapanga: “Thangwi yanji mukutsukwalisa nkazi uyu? Iye andicitira pinthu pyadidi kakamwe. 11  Thangwi anyakutcerenga muli nawo pabodzi ndzidzi onsene, mbwenye ine nee ndinakhala na imwe ndzidzi onsene. 12  Pidaikha iye mafuta akununkhira m’manungo mwanga, apicita toera kukhunganya kuikhwa kwa manungo anga ndingafa. 13  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti m’mbuto zonsene zinafuna kumwazwa mphangwa zadidi pa dziko yonsene, pidacita nkazi uyu pinadzalongwambo toera kunkumbukira.” 14  Buluka penepo, m’bodzi wa apostolo 12 anacemerwa Yuda Iskariyoti aenda kuna akulu a anyantsembe, 15  mbalonga: “Munandipasanji ndingampereka kuna imwe?” Iwo apikira kumpasa kobiri 30 za parata. 16  Bulukira penepo, iye akhasaka ndzidzi wakuthema toera kupereka Yezu. 17  Pa ntsiku yakutoma ya Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa, anyakupfundza afendedzera Yezu mbambvundza: “Ndi kupi kunafuna imwe kuti tiende kakhunganye mbuto yakudyera Paskwa?” 18  Iye aapanga: “Ndokoni mu nzinda, munagumanikana na mamuna m’bodzi, mpangeni kuti: ‘Mpfundzisi alonga: “Ndzidzi wanga udakhazikiswa uli cifupi; ndinadzakumbuka Paskwa pabodzi na anyakupfundza anga panyumba pako.”’” 19  Natenepa, anyakupfundza acita ninga mudapangirwa iwo na Yezu, mbaenda kakhunganya Paskwa. 20  Pidadoka dzuwa, iye akhali pameza pabodzi na anyakupfundzace 12. 21  Mu ndzidzi ukhadya iwo, Yezu alonga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti m’bodzi wa imwe anadzandisandukira.” 22  Iwo atsukwala kakamwe thangwi ya mafala anewa, m’bodzi na m’bodzi atoma kumbvundza mbati: “Mbuya, ndine?” 23  Iye aatawira: “Ule anafuna kuikha djanja yace mu mbale pabodzi na ine, ndiye anafuna kundisandukira. 24  Mwandimomwene Mwana wa munthu ali kuenda ninga mudalemberwa ipyo m’Malemba thangwi ya iye. Mbwenye dzedze kuna ule anafuna kusandukira Mwana wa munthu! Mbapidakhala mwadidi kakamwe kuna munthu unoyu mbadakhonda kubalwa.” 25  Yuda wakuti thimize mbadasandukira Yezu, abvundza: “Rabhi, ndine?” Yezu antawira: “Wapilonga wekha.” 26  Pikhapitiriza iwo na kudya, Yezu akwata nkate; pidamala iye kucita phembero yakupereka takhuta, augwanda-gwanda mbaupasa anyakupfundzace, mbalonga: “Kwatani, dyani. Nkate uyu usaimirira manungo anga.” 27  Akwatambo ndiko, acita phembero yakupereka takhuta mbaipereka kuna iwo, mbalonga: “Mwerani mwenemu monsene, 28  thangwi vinyu iyi isaimirira ‘ciropa canga ca cibverano,’ cinafuna kutsanuliwa toera kulekerera madawo a anthu azinji. 29  Mbwenye ine ndinakupangani: Cipo ndinadzamwa pontho vinyu iyi, mpaka ntsiku inafuna kudzamwa ine vinyu ipswa pabodzi na imwe mu Umambo wa Babanga.” 30  Pakumalisa, pidamala iwo kuimba nyimbo zakusimba Mulungu,* aenda ku Phiri ya Milivera. 31  Buluka penepo Yezu aapanga: “Monsene munadzandithawa* masiku ano, thangwi pyalembwa kuti: ‘Ndinadzapha nkumbizi, penepo mabira anadzabalalika.’ 32  Mbwenye ndingamala kulamuswa muli akufa, ndinadzaenda patsogolo panu ku Galileya.” 33  Mbwenye Pedhru antawira mbati: “Ngakhale kuti onsene anadzakuthawani,* ine cipo ndinadzakuthawani!” 34  Yezu ampanga: “Mwandimomwene ine ndinakupanga kuti masiku ano, dzongwe mbidzati kulira, iwe unadzandikhonda katatu.” 35  Pedhru antawira: “Pingafunika kuti ndife pabodzi na imwe, ine cipo ndinadzakukhondani.” Anyakupfundza anango onsene alongambo pibodzi pyene. 36  Buluka penepo, Yezu na anyakupfundzace afika pa mbuto inacemerwa Getsemani, mbaapanga: “Khalani pano, ine ndiri kuenda kule kacita phembero.” 37  Iye akwata Pedhru na ana awiri a Zebhedheu, penepo Yezu atoma kutsukwala mbanentseka kakamwe. 38  Natenepa iye aapanga: “Ndiri* wakutsukwala kakamwe mpaka kufa. Khalani pano, pontho pitirizani kukhala maso pabodzi na ine.” 39  Iye aenda patsogolo pang’ono, agodama mbakotamisa nsolo wace mpaka pantsi, mbaphembera: “Baba, pingakwanisika, bulusani ndiko iyi pana ine. Mbwenye mbapicitike ninga munafunira imwe, tayu ninga munafunira ine.” 40  Iye abwerera kuna anyakupfundzace mbaagumana akugona. Penepo iye apanga Pedhru: “Mwacimwana kukhala maso pabodzi na ine mu ndzidzi ubodzi basi? 41  Pitirizani kukhala maso, pontho phemberani ndzidzi onsene toera mukhonde kugwa m’mayesero. Mwandimomwene ntima usafuna, mbwenye manungo mbakufewa.” 42  Yezu aenda pontho kaciwiri kaphembera mbalonga: “Baba, khala nkhabe kwanisika kuti ndiko iyi ipite pana ine nee kuimwera, mbapicitike ninga munafunira imwe.” 43  Yezu abwerera pontho mbaagumana akugona, thangwi maso awo akhadalemerwa na citulo. 44  Natenepa iye aasiya, mbaenda pontho kaphembera kacitatu, mbalonga mafala mabodzi ene. 45  Buluka penepo iye abwerera kuna anyakupfundzace mbaapanga: “Pa ndzidzi ninga uno imwe mukugona mbamupuma pyanu! Onani! Ndzidzi wakwana toera Mwana wa munthu aperekwe m’manja mwa anyakudawa. 46  Lamukani, tendeni. Ule anafuna kundisandukira ali cifupi.” 47  Mbadzati malisa kulonga, onani! Yuda, m’bodzi wa anyakupfundza 12, abwera kuna Yezu pabodzi na mwinji ukulu wa anthu wakuti ukhali na masupada na mitcamu. Iwo akhadatumwa na akulu a anyantsembe pabodzi na akulu a mbumba. 48  Ule akhafuna kunsandukira akhadaapasa cidzindikiro, mbalonga: “Ule anafuna ine kumpswompswona, ndiye; m’mangeni.” 49  Pidafika Yuda, aenda kuna Yezu mbalonga: “Muli tani Mpfundzisi!”* Buluka penepo ampswompswona. 50  Mbwenye Yezu ambvundza: “Xamwali, wadzeranji pano?” Penepo iwo afendedzera Yezu, am’phata mbam’manga. 51  Mbwenye m’bodzi wa ale akhali na Yezu abulusa supada yace mbagwanda khutu ya nyabasa wa nyantsembe wankulu. 52  Penepo Yezu ampanga: “Ikha supada yako pa mbuto yace, thangwi onsene anaphatisira supada anadzafa na supada. 53  Peno usanyerezera kuti nee ndinakwanisa kuphemba Babanga toera anditumizire pa ndzidzi uno misoka* yakupiringana 12 ya aanju? 54  Mphapo ndingacita pyenepi, anakwanirisika tani Malemba analonga kuti pisafunika kucitika munjira ineyi?” 55  Pa ndzidzi unoyu, Yezu alonga kuna mwinji wa anthu kuti: “Thangwi yanji mwabwera kuna ine na masupada na mitcamu toera kundimanga ninga ndine mbava? Ntsiku zonsene ndikhali na imwe mu templo mbandipfundzisa, mbwenye imwe nee mwandimanga. 56  Mbwenye pyenepi pyonsene pyacitika toera akwanirisike mafala* adalongwa na aprofeta.” Penepo anyakupfundzace onsene ansiya mbathawa. 57  Ale adamanga Yezu aenda naye kunyumba ya nyantsembe wankulu anacemerwa Kaifa, kudagumanyikana apfundzisi a mwambo na akulu a mbumba. 58  Mbwenye Pedhru apitiriza kuntowera na kutali, mpaka kufika panyumba ya nyantsembe wankulu. Mudapita iye nkati, akhala cifupi na anyabasa a panyumba toera kuona pikhafuna kucitika. 59  Akulu a anyantsembe na anthu onsene a pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru akhasaka umboni wauthambi toera kupha Yezu. 60  Maseze akhabwera anthu azinji mbalonga umboni wauthambi, mbwenye iwo nee agumana mulando. Buluka penepo abwera amboni awiri, 61  mbalonga: “Munthu uyu alonga kuti: ‘Ndinakwanisa kufudza templo ya Mulungu mbandiimanga mu ntsiku zitatu.’” 62  Thangwi ya mafala anewa nyantsembe wankulu alamuka mbalonga kuna Yezu: “Thangwi yanji nee ukutawira? Nee ukubva pinalonga iwo thangwi ya iwe?” 63  Mbwenye Yezu apitiriza kumatama. Natenepa nyantsembe wankulu alonga kuna iye: “Ine ndinakudumbirisa pamaso pa Mulungu wamaso, tipange khala ndiwe Kristu Mwana wa Mulungu!” 64  Yezu antawira: “Mwapilonga mwekha. Mbwenye ine ndinakupangani kuti: Kutomera cincino munadzaona Mwana wa munthu ali nawa kunkono wamadyo wamphambvu mbabwera m’makole akudzulu.” 65  Penepo nyantsembe wankulu apandula nguwo yace, mbalonga: “Iye axola Mulungu! Ndi umboni upi unango unafuna ife pontho? Onani! Cincino mwabva mwekha kuxola kudacita iye. 66  Mphapo ndi api maonero anu?” Iwo atawira: “Iye athema kuphiwa.” 67  Penepo iwo am’phulira mata kunkhope mbam’menya na maxoko. Anango akham’menya mbama, 68  mbalonga: “Kristu, khala ndiwe mprofeta tipange, mbani adakumenya?” 69  Pedhru akhadakhala pantsi kunja, nkati mwa mpanda. Penepo abwera nyabasa m’bodzi wacikazi mbalonga kuna iye: “Iwembo ukhali pabodzi na Yezu wa ku Galileya!” 70  Mbwenye Pedhru akhonda pamaso pa anthu onsene, mbalonga: “Ine nkhabe kupidziwa pinalonga iwe.” 71  Pidaenda iye cifupi na nsuwo ukulu, nkazi unango amuona mbalonga kuna anthu akhali penepo: “Mamuna uyu akhali pabodzi na Yezu wa ku Nazareti.” 72  Iye akhonda pontho, mbadumbira: “Mamuna unoyu sinandziwa tayu!” 73  Thimize pang’ono, ale akhali penepo afendedzera Pedhru, mbapanga: “Mwandimomwene ndiwe m’bodzi wawo, thangwi malongero ako asapangiza pyenepi.” 74  Penepo Pedhru atoma kupasika dzedze ekhene mbadumbira: “Ine nkhabe kundziwa munthu unoyu!” Penepo pene dzongwe yalira. 75  Pedhru akumbuka mafala adalonga Yezu kuti: “Dzongwe mbidzati kulira, iwe unadzandikhonda katatu.” Iye abuluka kunja mbalira mwakutsukwala kakamwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kumanga.”
“Toera kumanga Yezu munjira yakuti anthu mbadaona kuti iwo akucita pinthu mwakulungama.”
Peno: “pikhali iye pameza.”
Fala na Fala: “‘ntete wa alabhastro.’ Ntete ung’ono wakuti kale ukhacitwa na mwala unagumanika cifupi na Alabastron ku Ejitu.”
Peno: “masalmo.”
Fala na Fala: “Monsene munadzagwegweduka thangwi ya ine masiku ano.”
Fala na Fala: “Ngakhale onsene anagwegweduka thangwi ya imwe, ine cipo ndinadzagwegweduka.”
Peno: “Ntima wanga uli.”
Peno: “Rabhi.”
Nsoka ubodzi wa anyankhondo Aciroma ukhali na anyankhondo cifupi na 4.000 peno 6.000.
Peno: “malemba.”