Mateu 25:1-46

  • CIDZINDIKIRO CA KUONEKERA KWA KRISTU (1-46)

    • Nsangani unalonga pya amiyali khumi (1-13)

    • Nsangani unalonga pya matalento (14-30)

    • Mabira na mbuzi (31-46)

25  “Umambo wakudzulu unakwanisa kulandaniswa na amiyali khumi adakwata nyale zawo mbaenda kaonana na mankhadzi.  Axanu a iwo akhali mapswiru, axanu akhali andzeru.*  Thangwi mapswiru akwata nyale zawo, mbwenye nee akwata mafuta,  mbwenye andzeru akwata nyale zawo pabodzi na mafuta pakhundu.  Mukhadembuka mankhadzi, onsene aodzira mbagona.  Pa tcititciti kwabveka n’khuwo uyu: ‘Mankhadzi afika! Bulukani mukaonane naye.’  Natenepa, amiyali onsene alamuka mbakhunganya nyale zawo.  Mapswiru alonga kuna amiyali andzeru: ‘Tipasenimbo pang’ono mafuta anu, thangwi nyale zathu ziri kuthima.’  Andzeru atawira: ‘Panango nee anakwana kuna ife tonsene. M’mbuto mwace, ndokoni kuna ale anagulisa mafuta toera mukagulembo anu pang’ono.’ 10  Mukhaenda iwo kagula mafuta, mankhadzi afika. Amiyali akuti akhali akukhunganyika apita na mankhadzi n’nyumba idacitirwa phwando yakumanga banja, nsuwo mbufungwa. 11  Buluka penepo, amiyali anango afikambo, mbalonga: ‘Mbuya, Mbuya, tifungulirenimbo!’ 12  Iye aatawira: ‘Mwandimomwene ndinakupangani: Ine nkhabe kukudziwani.’ 13  “Natenepa pitirizani kuyang’anira,* thangwi imwe nkhabe kudziwa ntsiku nee ndzidzi. 14  “Umambo walandanambo na mamuna anafuna kuenda ku dziko inango. Mbadzati kuenda, iye acemeresa anyabasace mbaapanga toera atsalakane mpfuma yace. 15  Nyabasa m’bodzi iye ampasa matalento* maxanu, unango ampasa mawiri, unangombo ampasa ibodzi, iye aapasa mwakubverana na maluso awo, buluka penepo iye aenda. 16  Mwakukhonda dembuka, ule adatambira matalento maxanu aenda kacita malonda na kobiri ineyi, mbawina matalento anango maxanu. 17  Munjira ibodzi ene, ule adatambira mawiri, awinambo mawiri. 18  Mbwenye nyabasa adatambira talento ibodzi basi, aenda kakumba djenje mbafikira kobiri* ya mbuyace. 19  “Pidapita ndzidzi uzinji, mbuya wa anyabasa anewa abwera toera kuona kuti iwo acitanji na kobiri yace. 20  Natenepa, nyabasa adatambira matalento maxanu abweresa matalento anango maxanu, mbalonga: ‘Mbuya, imwe mwandipasa matalento maxanu; mbwenye onani, ndawina matalento anango maxanu.’ 21  Mbuyace ampanga: ‘Wacita mwadidi, ndiwe nyabasa wadidi na wakukhulupirika! Wakhulupirika mu pinthu pyakucepa, natenepa ndinakukhazikisa toera utsalakane pinthu pizinji. Tsandzaya pabodzi na mbuya wako.’ 22  Buluka penepo, abwera ule adatambira matalento mawiri, mbalonga: ‘Mbuya, imwe mwandipasa matalento mawiri; mbwenye onani, ndawina matalento anango mawiri.’ 23  Mbuyace ampanga: ‘Wacita mwadidi, ndiwe nyabasa wadidi na wakukhulupirika! Wakhulupirika mu pinthu pyakucepa, natenepa ndinakukhazikisa toera utsalakane pinthu pizinji. Tsandzaya pabodzi na mbuya wako.’ 24  “Pakumalisa, abwera nyabasa adatambira talento ibodzi mbalonga: ‘Mbuya, ine ndikhadziwa kuti ndimwe munthu wakunentsa, musabvuna padakhonda imwe kubzwala, pontho musagumanya padakhonda imwe kumwaza pinthu. 25  Thangwi yakugopa, ndaenda kabisa pantsi talento yanu. Natenepa kwatani talento yanu.’ 26  Mbuyace antawira: ‘Iwe nyabasa wakuipa na wakupolola! Ukulonga kuti ukhapidziwa kuti ndisabvuna padakhonda ine kubzwala mbandigumanya padakhonda ine kumwaza pinthu? 27  Mphapo thangwi yanji wakhonda kukoyesa kobiri* yanga kubhanko? Pakubwera kwanga mbidaitambira na m’bairo.* 28  “‘Natenepa, mpokosereni talento iri na iye mbamuipereka kuna ule ali na matalento khumi. 29  Thangwi munthu onsene ali napyo, anadzapaswa pizinji, mbadzakhala na pyakunjipa. Mbwenye ule adasowa cinthu, ngakhale cinthu ciri na iye, anadzacipokoserwa. 30  Ponyani nyabasa unoyu wakuipa ncidima kunja. Kweneko iye anadzalira mbakukuta* mano ace.’ 31  “Mwana wa munthu angabwera mu mbiri yace, pabodzi na aanju onsene, penepo iye anadzakhala pa mpando wace wambiri. 32  Anthu a madzindza onsene anadzagumanyizwa patsogolo pace, iye anadzagawa anthu ninga munagawira nkumbizi mabira na mbuzi. 33  Iye anadzaikha mabira kunkono wace wamadyo, mbwenye mbuzi anaziyikha kunkono wace wabzwere. 34  “Buluka penepo, Mambo anadzalonga kuna ale ali kunkono wace wamadyo: ‘Bwerani imwe mudapaswa nkhombo na Babanga, tambirani Umambo udakhunganyirwa imwe kubulukira pakucitwa kwa dziko. 35  Thangwi pikhali ine na njala, imwe mwandipasa cakudya; pikhali ine na nyota, imwe mwandipasa madzi akumwa. Pikhali ine mulendo, imwe mwanditambira mwadidi; 36  ndikhali na usiwa, imwe mwandipasa cakubvala. Pikhabva ine kupha, imwe mwanditsalakana. Pikhali ine nkaidi, imwe mwabwera kudzandiona.’ 37  Penepo, anthu akulungama anadzantawira na mafala awa: ‘Mbuya, takuonani lini na njala mbatikupasani cakudya, peno na nyota mbatikupasani madzi akumwa? 38  Mwakhala lini mulendo ife mbatikutambirani mwadidi, peno na usiwa mbatikupasani cakubvala? 39  Takuonani lini na utenda peno nkaidi ife mbatibwera kudzakuonani?’ 40  Mambo anadzaatawira: ‘Mwandimomwene ndinakupangani, pire pidacitira imwe m’bodzi mwa abale anga awa ang’ono, mwapicitira ine.’ 41  “Buluka penepo iye anadzapanga ale ali kunkono wace wabzwere: ‘Bulukani pano imwe mudatongwa na Mulungu toera kuponywa ku moto wakwenda na kwenda udakhunganyirwa Dyabo na aanju ace. 42  Thangwi ndikhali na njala, mbwenye imwe nee mwandipasa cakudya; ndikhali na nyota, mbwenye imwe nee mwandipasa madzi akumwa. 43  Ndikhali mulendo, mbwenye imwe nee mwanditambira mwadidi; ndikhali na usiwa, mbwenye imwe nee mwandipasa cakubvala; ndikhabva kupha, pontho ndikhali nkaidi, mbwenye imwe nee mwanditsalakana.’ 44  Penepo iwo anadzatawirambo na mafala awa: ‘Mbuya, takuonani lini na njala, peno na nyota, peno ninga mulendo, peno na usiwa, peno na utenda, peno nkaidi mbatikhonda kukuphedzani?’ 45  Penepo iye anadzaatawira: ‘Mwandimomwene ndinakupangani, pire pidakhonda imwe kucitira m’bodzi mwa abale anga awa ang’ono, imwe nee mwandicitirambo.’ 46  Anewa anadzaona nyatwa ya kufa* kwa kwenda na kwenda, mbwenye anthu akulungama anadzatambira umaso wakukhonda mala.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “audziwisi.”
Peno: “kukhala maso.”
Talento Yacigerego ndi ntsama ya kobiri yakuti isalemera makilu 20.4
Fala na Fala: “parata.”
Fala na Fala: “parata.”
Peno: “juru.”
Peno: “kukikiriza.”
Fala na Fala: ‘kugwandwa kwenda na kwenda,’ ninga munagwandirwa nthawi pamuti.