Mateu 22:1-46

  • Nsangani unalonga pya phwando yakumanga banja (1-14)

  • Mulungu na Sezari (15-22)

  • Mbvundzo thangwi ya kulamuswa muli akufa (23-33)

  • Matongero mawiri makulu kakamwe (34-40)

  • Kodi Kristu ndi mwana wa Dhavidhi? (41-46)

22  Yezu alonga nawo pontho mukuphatisira misangani, mbati:  “Umambo wakudzulu unakwanisa kulandaniswa na mambo adakhunganyira mwanace phwando yakumanga banja.  Iye atuma anyabasace toera aende kacemera anthu adasankhulwa toera kugumanika pa phwando yakumanga banja, mbwenye iwo akhonda kubwera.  Iye atuma pontho anyabasa anango mbalonga, ‘Pangani ale adacemerwa kuti: “Onani! Ine ndamala kukhunganya pyakudya, ndapha ng’ombe zanga na pinyama pyanga pyakununa, pinthu pyonsene pyamala kukhunganywa. Bwerani kuphwando yakumanga banja.”’  Mbwenye iwo apwaza pyenepi mbaenda pyawo, m’bodzi aenda kumunda kwace, unango aenda kacita malonda ace;  mbwenye anango aphata anyabasa a mambo, aamenya mbaapha.  “Mambo aipirwa kakamwe; atuma anyankhondo ace mbapha ale adapha anyabasace, mbapisa nzinda wawo.  Buluka penepo iye apanga anyabasace: ‘Phwando yakumanga banja yamala kukhunganywa, mbwenye anthu adacemerwa nee akhali akuthema.  Na thangwi ineyi, ndokoni m’miseu inaenda kunja kwa nzinda, cemerani munthu onsene anagumana imwe toera abwere kuphwando yakumanga banja.’ 10  Natenepa, anyabasace aenda m’miseu mbagumanya anthu onsene adagumana iwo, adidi na anyakuipa ene; nyumba yakucitira phwando yakumanga banja mbidzala na anthu adacemerwa.* 11  “Pidabwera mambo toera kuona ale adacemerwa, aona mamuna m’bodzi wakuti nee akhadabvala nguwo za phwando yakumanga banja. 12  Natenepa, iye ambvundza: ‘Xamwali, wakwanisa tani kupita muno nee kubvala nguwo za phwando yakumanga banja?’ Mbwenye iye nee akhali na cakulonga. 13  Penepo mambo apanga anyabasace: ‘M’mangeni miyendo na mikono mbamumponya ncidima kunja. Kweneko iye anadzalira mbakukuta* mano ace.’ 14  “Thangwi adacemerwa ndi azinji, mbwenye adasankhulwa ndi pang’ono.” 15  Buluka penepo, Afarisi aenda kabverana kuti anaphatisira tani mafala a Yezu toera kumpambizira nawo. 16  Natenepa, iwo atuma anyakupfundza awo pabodzi na anyakuphedzera a Herodhi, mbabvundza Yezu: “Mpfundzisi, ife tisadziwa kuti musalonga undimomwene, musapfundzisa pinafuna Mulungu mwakubverana na undimomwene, pontho imwe nkhabe saka kukomeresa anthu, thangwi imwe nkhabe kuyang’ana maonekero akunja a anthu. 17  Mphapo tipangeni, ndi api maonero anu? Mphyakuthema* kupereka nsonkho kuna Sezari peno nkhabe?” 18  Mbwenye Yezu adziwa manyerezero awo akuipa, mbalonga: “Imwe ampfakafaka, thangwi yanji musandiyesera? 19  Ndipangizeni kobiri ya nsonkho.” Iwo am’bweresera dhenaryo ibodzi. 20  Yezu aabvundza: “Kodi nkhope iyi na dzina iyi mphya ani?” 21  Iwo antawira: “Mphya Sezari.” Penepo iye aapanga: “Natenepa, perekani kuna Sezari pinthu pya Sezari, mbwenye pya Mulungu perekani kuna Mulungu.” 22  Pidabva iwo pyenepi, adzumatirwa kakamwe, natenepa ansiya mbaenda pyawo. 23  Pa ntsiku ineyi Asadhuki, ale analonga kuti anthu nkhabe kulamuswa muli akufa, afendedzera Yezu mbambvundza: 24  “Mpfundzisi, Mose alonga kuti: ‘Mamuna angafa nee kubala ana, m’bale wace asafunika kusemba nkazi adasiyiwa toera abalire ana m’bale wace adafa.’ 25  Akhalipo amuna anomwe mu ubale wawo. Wakutoma asemba mbafa, mbwenye nakuti nee asiya mwana, nkazace asembwa na m’bale wace. 26  Pyenepi pyacitikambo na m’bale wace waciwiri, wacitatu, mpaka wacinomwe. 27  Pakumalisa, nkazi unoyu afa. 28  Mphapo amuna anomwe anewa angalamuswa muli akufa, nkazi unoyu anadzakhala wa ani? Thangwi iye akhadamanga banja na amuna anewa onsene.” 29  Yezu aatawira, mbalonga: “Imwe mwadodomeka, thangwi imwe nkhabe kudziwa Malemba, nee mphambvu za Mulungu; 30  thangwi pakulamuka muli akufa, amuna nkhabe kudzasemba, pontho akazi nkhabe kudzasembwa, mbwenye anadzakhala ninga aanju akudzulu. 31  Thangwi ya kulamuswa kwa anyakufa, kodi imwe nee mwaleri pidalonga Mulungu kuna imwe kuti: 32  ‘Ine ndine Mulungu wa Abhrahamu, Mulungu wa Izaki na Mulungu wa Yakobe’? Iye nee ndi Mulungu wa anthu akufa, mbwenye wa anthu ali maso.” 33  Pidabva iwo pyenepi, mwinji wa anthu wadzumatirwa kakamwe na pinthu pikhapfundzisa iye. 34  Pidabva Afarisi kuti Yezu amatamisa Asadhuki, iwo abwera pabodzi pene ninga nsoka ubodzi. 35  M’bodzi wa iwo, wakuti akhadziwa kakamwe Mwambo, amuyesera mu kumbvundza: 36  “Mpfundzisi, ndi api matongero makulu kakamwe a Mwambo?” 37  Yezu antawira: “‘Funa Yahova Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene na ndzeru zako zonsene.’ 38  Anewa ndi matongero makulu kakamwe na akutoma. 39  Aciwiri akulandana na anewa ndi awa: ‘Funa ndzako ninga iwe ene.’ 40  Mwambo onsene na mafala a aprofeta pisabulukira pa matongero anewa mawiri.” 41  Pidagumanyikana Afarisi pabodzi pene, Yezu aabvundza: 42  “Ndi api maonero anu thangwi ya Kristu? Kodi iye ndi mwana wa ani?” Iwo antawira: “Wa Dhavidhi.” 43  Yezu aabvundza: “Mphapo thangwi yanji Dhavidhi, mu kupumirwa na Mulungu, asancemera Mbuya? Iye alonga: 44  ‘Yahova alonga kuna Mbuyanga: “Khala kunkono wanga wamadyo mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako”’? 45  Mphapo, khala Dhavidhi asancemera Mbuya, anakhala tani pontho mwanace?” 46  Penepo nee m’bodzi adakwanisa kuntawira, pontho kubulukira pa ntsiku ineyi, nee munthu m’bodzi adakhala pontho na cipapo toera kucita mbvundzo kuna iye.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhali pameza.”
Peno: “mbakikiriza.”
Peno: “mphyadidi.”