Mateu 20:1-34

  • Anyabasa a m’munda wa mauva adatambiriswa ntengo ubodzi ene (1-16)

  • Kufa kwa Yezu kwalongwa pontho mwanyapantsi (17-19)

  • Aphemba mbuto yakulemedzeka mu Umambo (20-28)

    • Yezu ndi ciomboli kwa anthu azinji (28)

  • Kuwangiswa kwa maboliboli mawiri (29-34)

20  “Umambo wakudzulu walandana na mwanaciro munda wa mauva adabesera kakamwe, mbaenda kasaka anyabasa toera aphate basa m’munda mwace.  Pidamala iye kubverana nawo kuti anaapasa dhenaryo ibodzi pa ntsiku, iye aaendesa kumunda wace wa mauva.  Cifupi na ndzidzi upfemba wakumacibese, iye aenda pontho kasaka anyabasa, mbaona anango akhali dzololo pa nsika akuti nee akhali na cakucita;  anewa iye aapanga: ‘Imwe ndokonimbo kumunda wanga wa mauva, ine ndinadzakupasani pinathema imwe.’  Natenepa, iwo aenda. Cifupi na ndzidzi 12 wakumasikati na ndzidzi utatu wakumaulo, mwanaciro munda aenda pontho, mbacita pibodzi pyene.  Pakumalisa, cifupi na ndzidzi uxanu wakumaulo, iye abuluka mbagumana anango ali dzololo, mbaabvundza: ‘Thangwi yanji muli pano ntsiku yonsene nee kuphata basa?’  Iwo antawira: ‘Thangwi nkhabe munthu adaticemera.’ Iye aapanga: ‘Imwembo ndokoni kumunda wanga wa mauva.’  “Pidadoka dzuwa, mwanaciro munda apanga nkulu wa anyabasace: ‘Cemera anyabasa toera uatambirise, toma kutambirisa ale adamalisira kufika mbumalisira na ale adatoma kufika.’  Pidafika ale adatoma kuphata basa pa ndzidzi uxanu wakumaulo, m’bodzi na m’bodzi atambira dhenaryo ibodzi. 10  Mbwenye pidafika ale adaphata basa ntsiku yonsene, anyerezera kuti mbadatambira pizinji kupiringana andzawo, mbwenye m’bodzi na m’bodzi atambirambo dhenaryo ibodzi. 11  Pidatambira iwo, atoma kudungunyira mwanaciro munda, 12  mbalonga: ‘Amuna awa adamalisira kufika aphata basa ndzidzi ubodzi basi; mbwenye imwe mwaatambirisa sawasawa na ife adaphata basa mwakuwanga ntsiku yonsene pa dzuwa yakupisa!’ 13  Mbwenye iye apanga m’bodzi wa iwo: ‘Xamwali, ine sidakupundza tayu. Kodi nee tabverana kuti mbudatambira dhenaryo ibodzi? 14  Kwata kobiri yako, ndoko. Cifuno canga ndi kupasa awa adamalisira kufika sawasawa na pidakupasa ine. 15  Kodi ine nee ndiri na ufulu wakucita pinafuna ine na kobiri yanga? Peno iwe uli na bibvu* thangwi ndaacitira pinthu pyadidi?* 16  Munjira ineyi, akutoma anadzakhala akumalisa, akumalisa anadzakhala akutoma.” 17  Pikhaenda iwo ku Yerusalemu, Yezu acemera pakhundu anyakupfundzace 12, mbaapanga: 18  “Bveserani, ife tiri kuenda ku Yerusalemu, kweneko Mwana wa munthu anadzaperekwa kuna akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo. Iwo anadzatonga kuti iye aphiwe, 19  pontho iwo anadzampereka kuna anthu a madzindza anango toera ansingirire, ankwapule na kumupha pamuti; mbwenye pa ntsiku yacitatu iye anadzalamuswa muli akufa.” 20  Penepo nkazi wa Zebhedheu na anace awiri, afendedzera Yezu, an’godamira toera kum’phemba cinthu. 21  Yezu ambvundza: “Usafunanji?” Nkazi atawira: “Ndiri kuphemba kuti ananga awiri awa akhale na imwe mu Umambo wanu, m’bodzi kunkono wanu wamadyo unango kunkono wanu wabzwere.” 22  Pakuntawira, Yezu apanga anace: “Imwe nkhabe dziwa pinaphemba imwe. Kodi imwe munakwanisa kumwera mu ndiko inafuna ine kumwera?” Iwo antawira: “Tinakwanisa.” 23  Yezu aapanga: “Ndimomwene kuti imwe munadzamwera ndiko yanga, mbwenye pyakukhala kunkono wanga wamadyo na wabzwere sine tayu anatonga pyenepi, mbuto zenezi ndi za ale adasankhulwa na Babanga.” 24  Anyakupfundza khumi pidabva iwo pyenepi, aipirwa thangwi ya pidacita andzawo awiri. 25  Mbwenye Yezu aacemera, mbaapanga: “Imwe musadziwa kuti atongi a dziko asatonga anthu ninga munafunira iwo, pontho akulu-akulu asaphatisira mphambvu zawo toera kuponderera anthu. 26  Pyenepi nee pisafunika kucitika pakati panu; mbwenye ule anafuna kukhala nkulu pakati panu asafunika kukhala ntumiki wanu, 27  pontho ule anafuna kukhala wakutoma pakati panu asafunika kukhala bitcu wanu. 28  Munjira ibodzi ene, Mwana wa munthu nee abwera toera kutumikirwa, mbwenye toera kutumikira na kupereka umaso wace ninga ciomboli toera kuombola anthu azinji.” 29  Pikhabuluka iwo ku Yeriko, mwinji wa anthu wantowera. 30  Penepo amuna awiri akuti akhali maboliboli akhali nawa n’khundu mwa nseu. Pidabva iwo kuti Yezu akupita, atoma kukhuwa: “Mbuya, Mwana wa Dhavidhi, tibverenimbo ntsisi!” 31  Mbwenye mwinji wa anthu waasandika, mbuapanga toera amatame; m’mbuto mwace, iwo athimiza kukhuwa, mbalonga: “Mbuya, Mwana wa Dhavidhi, tibverenimbo ntsisi!” 32  Penepo Yezu alimira, aacemera mbaabvundza: “Musafuna ndicitenji kuna imwe?” 33  Iwo antawira: “Mbuya, tisafuna kuti mufungule maso athu.” 34  Yezu aabvera ntsisi, mbakhuya maso awo, penepo pene iwo atoma pontho kuona, mbatowera Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “diso yako ndi yakuipa.”
Peno: “kupasa kwanga mwakudzala manja.”