Mateu 2:1-23

  • Ulendo wa anyakudziwisa pya nyenyezi (1-12)

  • Kuthawira ku Ejitu (13-15)

  • Herodhi apha ana acimuna (16-18)

  • Kubwerera ku Nazareti (19-23)

2  Pidamala kubalwa Yezu ku Bhetelehemu wa ku Yudeya mu ntsiku za mambo Herodhi,* anyakudziwisa pya nyenyezi* adabuluka Kumabulukiro a Dzuwa afika ku Yerusalemu,  mbabvundza: “Ali kupi mwana adabalwa toera kukhala mambo wa Ayuda? Thangwi ife taona nyenyezi yace pikhali ife Kumabulukiro a Dzuwa, natenepa, tabwera toera kupangiza cilemedzo kuna iye.”*  Pakubva pyenepi, Mambo Herodhi na anthu onsene a mu Yerusalemu adzudzumika kakamwe.  Penepo Herodhi acemeresa akulu a anyantsembe na anyakudziwisa mwambo, mbaabvundzisa kuti Kristu* mbadabalwa kupi.  Iwo antawira: “Ku Bhetelehemu wa ku Yudeya, ndi pyenepi pidalembwa na mprofeta kuti:  ‘Iwe Bhetelehemu wa dziko ya Yuda, atongi anango onsene a dziko ya Yuda nee asafunika kukuona ninga nzinda wakupwazika, thangwi mwa iwe munadzabuluka ntongi wakuti anadzakumbiza mbumba yanga ya Izraeli.’”  Penepo Herodhi acemeresa mwacibisobiso anyakudziwisa pya nyenyezi, mbaabvundzisa mwadidi ndzidzi udatoma iwo kuona nyenyezi.  Mudaatumiza iye ku Bhetelehemu, aapanga: “Ndokoni, nsakeni mwadidi mwana, mungamuona, bwerani mudzandidziwise toera ine ndiendembo kamulemedza.”  Pidamala iwo kubva mafala a mambo, apitiriza na ulendo wawo. Penepo nyenyezi idaona iwo pikhali iwo Kumabulukiro a Dzuwa yaoneka pontho patsogolo pawo, mbiatsogolera mpaka pidalimira iyo padzulu pa nyumba ikhagumanika mwana. 10  Pidaona iwo kuti nyenyezi yalimira, anyakudziwisa pya nyenyezi akomerwa kakamwe. 11  Pidapita iwo n’nyumba, aona mwana na Mariya mai wace mwana, iwo agodama mbapangiza cilemedzo* kuna mwana. Iwo afungulambo mabokosi awo mbampasa miyoni ya ouro, olibhano na mira. 12  Mbwenye nakuti acenjezwa na Mulungu kubulukira mu ndoto toera akhonde kubwerera kuna Herodhi, iwo abwerera ku dziko yawo na njira inango. 13  Pidaenda anyakudziwisa pya nyenyezi, anju wa Yahova aonekera kuna Zuze mu ndoto mbampanga: “Lamuka, kwata mwana na mace mbuthawira ku Ejitu, khala kweneko mpaka ndingakupanga toera kubwerera, thangwi Herodhi asafuna kusaka mwana toera kumupha.” 14  Natenepa, Zuze alamuka camasiku mbakwata mwana na mace mbaenda ku Ejitu. 15  Iye akhala kweneko mpaka pidafa Herodhi. Pyenepi pyakwanirisa mafala adalonga Yahova kubulukira mwa mprofeta wace kuti: “Ndacemera mwananga toera abuluke ku Ejitu.” 16  Pidaona Herodhi kuti anyengezwa na anyakudziwisa pya nyenyezi, aipirwa kakamwe. Natenepa iye atuma anthu toera kupha ana onsene acimuna mu Bhetelehemu na pisa pyonsene pya cifupi, kutomera a pyaka piwiri kuenda pantsi, mwakubverana na ndzidzi udapangwa iye na anyakudziwisa pya nyenyezi. 17  Natenepa akwanirisika mafala adalonga mprofeta Yeremiya kuti: 18  “Ku Rama kusabveka fala yakulira na kubulira kukulu. Ndi Rakele akulira anace, iye asakhonda kubalangazwa thangwi anace nee alipobve.” 19  Pidamala kufa Herodhi, anju wa Yahova aonekera kuna Zuze mu ndoto ku Ejitu, 20  mbampanga: “Lamuka, kwata mwana na mace mbuenda ku dziko ya Izraeli, thangwi ale akhafuna kupha mwana amala kufa.” 21  Natenepa Zuze alamuka, akwata mwana na mace mbabwerera ku dziko ya Izraeli. 22  Mbwenye pidabva Zuze kuti Arkelau mwana wa Herodhi ndiye adapita pa mbuto ya babace ninga ntongi wa Yudeya, iye agopa. Kusiyapo pyenepi, Mulungu ancenjeza mu ndoto toera akhonde kuenda kweneko, na thangwi ineyi iye aenda ku dziko ya Galileya. 23  Iye afika mbakhala mu nzinda unacemerwa Nazareti toera akwanirisike mafala adalonga aprofeta kuti: “Iye anadzacemerwa wa ku Nazareti.”*

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “amago.”
Peno: “kunkotamira.”
Peno: “Mesiya; Wakudzodzwa.”
Peno: “mbankotamira.”
Pisaoneka kuti yabulukira mu fala Yacihebheri yakuti “kuphukira.”