Mateu 19:1-30

  • Kumanga banja na kukhondana (1-9)

  • Nkhombo yakukhonda semba (10-12)

  • Yezu apasa nkhombo anang’ono (13-15)

  • Mbvundzo wa m’phale wakupfuma (16-24)

  • Kusiya pyonsene thangwi ya Umambo (25-30)

19  Pidamala Yezu kulonga pinthu pyenepi, abuluka ku Galileya mbaenda kumadire a* Yudeya kuntunda unango wa Yordani.  Mwinji ukulu wa anthu wantowera, iye aawangisa kweneko.  Afarisi afendedzera Yezu toera kumuyesera, mbambvundza: “Kodi mamuna asatawiriswa kukhonda nkazace na mathangwi onsene?”  Yezu aatawira mbati: “Kodi imwe nee mwaleri kuti ule adacita anthu, pakutoma aacita mamuna na nkazi?  Iye alonga: ‘Na thangwi ineyi, mamuna anadzasiya babace na mace mbaphatana na nkazace, pontho uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi basi’.  Munjira ineyi, iwo si awiribve tayu, mbwenye ndi manungo mabodzi basi. Natenepa, pidagumanya Mulungu, munthu mbaleke kupimwaza.”  Iwo ambvundza: “Mphapo thangwi yanji Mose alonga kuti mamuna anakhonda nkazace asafunika ampase tsamba inapangiza kuti iye akhondana naye?”  Iye aatawira: “Mose akutawirisani kukhonda akazanu thangwi yakuuma kwanu mitima, mbwenye pakutoma nee pikhali tenepo.  Ine ndinakupangani kuti munthu onsene anakhonda nkazace mbasemba unango, akucita upombo, kusiyapo khala an’khonda thangwi nkazi acita ulukwali.”* 10  Anyakupfundzace alonga: “Khala mamuna asafunika kukhala tenepo na nkazace, mphyadidi kukhonda kwene semba.” 11  Yezu aatawira: “Si onsene tayu anakwanisa kucita pyenepi , mbwenye basi ene ale adapaswa muoni unoyu. 12  Anango nkhabe kusemba thangwi abalwa tepo, anango nkhabe kusemba thangwi ya pidacitwa iwo na anthu, anangombo nkhabe kusemba thangwi ya Umambo wakudzulu. Ule anakwanisa kupitiriza nee kusemba, mbacite pyenepi.” 13  Buluka penepo, anthu abweresa anang’ono kuna Yezu toera iye aapase nkhombo na kuaphemberera, mbwenye anyakupfundzace asandika anthu anewa. 14  Mbwenye Yezu alonga: “Siyani anang’ono abwere kuna ine, lekani kuapingiza, thangwi Umambo wakudzulu ndi wa anthu ninga iwo.” 15  Penepo iye aasandzikira manja,* mbabuluka kweneko. 16  M’phale m’bodzi afendedzera Yezu mbambvundza: “Mpfundzisi, ndi cinthu cipi cadidi cisafunika ine kucita toera ndigumane umaso wakukhonda mala?” 17  Yezu antawira: “Thangwi yanji usandibvundza kuti ndi cinthu cipi cadidi? Wadidi ndi Mulungu basi. Mbwenye khala usafuna kugumana umaso wakukhonda mala, pitiriza kubvera matongero a Mulungu.” 18  Iye antawira: “Matongero api?” Yezu alonga: “Leka kupha munthu, leka kucita upombo, leka kuba, leka kupereka umboni wauthambi, 19  lemedza babako na mako, pontho funa ndzako ninga iwe ene.” 20  M’phale atawira: “Ndisabvera matongero anewa onsene; ninji pontho cisafunika ine kucita?” 21  Yezu ampanga: “Khala iwe usafuna kukhala wakulungama,* ndoko kagulise pinthu pyako pyonsene mbupereka kobiri ineyi kuna anyakutcerenga, natenepa unadzakhala na mpfuma kudzulu, buluka penepo bwera ukhale nyakupfundza wanga.” 22  M’phale pidabva iye pyenepi, abuluka mbaenda mwakutsukwala, thangwi iye akhali na pinthu pizinji kakamwe. 23  Penepo Yezu apanga anyakupfundzace: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti pinanentsa kakamwe kuti munthu wakupfuma apite mu Umambo wakudzulu. 24  Pontho ine ndinakupangani kuti mphyakukhonda nentsa kakamwe kamelo kupita na pa benga ya ntsingano, kupiringana munthu wakupfuma kupita mu Umambo wa Mulungu.” 25  Anyakupfundzace pidabva iwo pyenepi, adzumatirwa kakamwe, mbalonga: “Khala ndi tenepo, mwandimomwene mbani anafuna kupulumuswa?” 26  Yezu aayang’ana soo, mbaapanga: “Kuna anthu nkhabe kwanisika, mbwenye kuna Mulungu pinthu pyonsene pisakwanisika.” 27  Penepo Pedhru alonga: “Onani, ife tasiya pinthu pyonsene mbatikutowerani; mphapo ninji cinafuna kudzapaswa ife?” 28  Yezu aatawira: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti Mulungu anadzacita papswa pinthu pyonsene Mwana wa munthu angakhala pa mpando wace wambiri. Pa ndzidzi unoyu, imwe mudanditowera, munadzakhala m’mipando 12 mbamutonga madzindza 12 a Izraeli. 29  Pontho, munthu onsene adasiya nyumba yace, abale ace acimuna peno acikazi, babace, mace, anace, peno munda wace thangwi ya dzina yanga, anadzatambira pinthu pizinji kakamwe kupiringana pyenepi, pontho anadzagumana umaso wakukhonda mala. 30  “Mbwenye azinji akuti ndi akutoma anadzakhala akumalisa, akumalisa anadzakhala akutoma.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kumigano ya.”
Ulukwali usaphataniza macitiro onsene akupita m’mabonde akuti nkhabe kubverana na mitemo ya Mulungu. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “iye aapasa nkhombo.”
Peno: “wakukwana.”