Mateu 18:1-35

  • Nkulu kakamwe mu Umambo (1-6)

  • Anthu anacitisa anango kugwa m’madawo (7-11)

  • Nsangani unalonga pya bira yakutayika (12-14)

  • Munawina tani m’bale wanu (15-20)

  • Nsangani unalonga pya nyabasa adakhonda kulekerera ndzace (21-35)

18  Pa ndzidzi unoyu anyakupfundza afendedzera Yezu mbambvundza: “Mbani nkulu kakamwe mu Umambo wakudzulu?”  Penepo Yezu acemera mwanang’ono mbamuikha pakati pawo,  mbalonga: “Mwandimomwene ndinakupangani kuti mungakhonda kucinja mbamukhala ninga anang’ono, nee munadzapita mu Umambo wakudzulu.  Mbwenye ule anacepeseka mbakhala ninga mwanang’ono uyu, ndiye nkulu kakamwe mu Umambo wakudzulu;  pontho munthu onsene anatambira mwanang’ono ninga uyu mu dzina yanga, akutambirambo ine.  Mbwenye munthu onsene anagwegwedusa m’bodzi wa anthu awa akucepeseka akuti asandikhulupira, mphyadidi amangirwe mwala ukulu n’khosi mwace, ninga ule unazungunuswa na buru pakupeya, mbaponywa m’bara.  “Dzedze kuna anthu a dziko ino anacitisa anango kugwa m’madawo. Ndimomwene kuti anadzaoneka anthu anafuna kucitisa anango kugwa m’madawo. Mbwenye dzedze kuna anthu anafuna kucita pyenepi.  Khala djanja yako peno mwendo wako usakudawisa,* ugwande mbuutaya kutali na iwe. Thangwi mphyadidi kwa iwe kugumana umaso mbuli na mwendo ubodzi peno wakulamala, m’mbuto mwa kuponywa na manja mawiri ene peno miyendo miwiri ene pa moto wakwenda na kwenda.  Pontho khala diso yako isakudawisa,* ibuluse mbuitaya kutali na iwe. Thangwi mphyadidi kwa iwe kugumana umaso mbuli na diso ibodzi, m’mbuto mwa kuponywa mu Djehena* ya moto na maso ako mawiri ene. 10  Citani mpholemphole toera mukhonde kupwaza nee m’bodzi wa anthu awa akucepeseka, thangwi ine ndinakupangani kuti aanju awo kudzulu ndzidzi onsene asaona nkhope ya Babanga wakudzulu. 11  —— 12  “Musaona tani? Munthu angakhala na mabira 100 ibodzi mbitayika, kodi iye nee anasiya mabira 99 m’mapiri mbaenda kasaka bira idatayika? 13  Mwandimomwene ndinakupangani kuti angaigumana, iye anakomerwa kakamwe na bira ineyi kupiringana na mabira 99 adakhonda kutayika. 14  Munjira ibodzi ene, Babanga* wakudzulu nkhabe funa kuti m’bodzi wa anthu awa akucepeseka atayike. 15  “Kusiyapo pyenepi, khala m’bale wako akudawira, ndoko kampangize cidadawa* iye, panu mwekha iwe na iye basi. Iye angakubvesera, wawina m’bale wako. 16  Mbwenye angakhonda kukubvesera, kwata munthu m’bodzi peno awiri, toera pyonsene pimaliswe pamaso pa amboni* awiri peno atatu. 17  Angakhonda kuabvesera, ndoko kalonge ku mpingo.* Angakhondambo kubvesera mpingo, muone pyako ninga munthu wa dziko* peno ninga nyakulipisa misonkho. 18  “Mwandimomwene ndinakupangani kuti pinthu pyonsene pinamanga imwe pantsi pano pyamangwa kale kudzulu, pontho pyonsene pinasudzula imwe pantsi pano pyasudzulwa kale kudzulu. 19  Mwandimomwene ndinakupanganimbo kuti anthu awiri mwa imwe angabverana toera kuphemba cinthu consene cakufunika, Babanga wakudzulu anadzaapasa cidaphemba iwo. 20  Thangwi panagumanyikana anthu awiri peno atatu mu dzina yanga, ine ndiri penepo pabodzi na iwo.” 21  Penepo Pedhru afendedzera Yezu mbambvundza: “Mbuya, kodi m’bale wanga anandidawira kangasi ine mbandimulekerera? Mpaka kanomwe?” 22  Yezu antawira mbati: “Ine ndinakupanga, si kanomwe basi tayu, mbwenye mpaka 77. 23  “Na thangwi ineyi, Umambo wakudzulu unakwanisa kulandaniswa na mambo anafuna kuti anyabasace abwezere mangawa adakwata iwo. 24  Mudatoma iye kubwezerwa mangawa, anyabasace am’bweresera munthu m’bodzi wakuti akhanfiyari matalento 10.000.* 25  Mbwenye thangwi yakusowa kobiri toera kubwezera mangawa ace, mambo atonga kuti mamuna unoyu, nkazace, anace na pinthu pyace pyonsene piguliswe toera kubwezera mangawa ace. 26  Penepo nyabasa ule agodama pamaso pa mambo mbalonga: ‘Ndaphata miyendo, ndisakuphembani toera mudikhire, ine ndinakubwezerani pyonsene.’ 27  Thangwi yakubvera ntsisi nyabasace, mambo amulekerera mangawa ace mbansiya toera aende pyace. 28  Mbwenye pidabuluka nyabasa unoyu, agumana nyabasa ndzace wakuti akhanfiyari madhenaryo 100. Iye an’khwipa mbampanga: ‘Ndibwezere pyonsene pinandifiyari iwe.’ 29  Nyabasa ndzace agodama mbatoma kudembetera, mbati: ‘Ndaphata miyendo, ndisakuphembani toera mudikhire, ine ndinakubwezerani pyonsene.’ 30  Mbwenye iye akhonda, mbaenda kanfungirisa nkaidi mpaka angabwezera mangawa ace. 31  Anyabasa andzace mudaona iwo pyenepi, atsukwala napyo kakamwe, mbaenda kapanga mambo wawo pyonsene pidacitika. 32  Mambo ancemeresa mbampanga: ‘Iwe nyabasa wakuipa, ine ndakulekerera mangawa ako onsene pidandidembetera iwe. 33  Kodi iwe nee ukhafunikambo kubvera ndzako ntsisi ninga mudakubvera ine ntsisi?’ 34  Na thangwi ineyi, mambo aipirwa kakamwe mbampereka kuna anyakuonera kaidi toera afungirwe nkaidi, mpaka angabwezera mangawa ace onsene. 35  Natenepa, m’bodzi na m’bodzi wa imwe angakhonda kulekerera m’bale wace na ntima onsene, Babanga wakudzulu anadzakutsalakanani munjira ibodzi ene.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “isakugwegwedusa.”
Fala na Fala: “isakugwegwedusa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Munjira inango: “wanu.”
Fala na Fala: “ndoko kansandike.”
Fala na Fala: “pamulomo.”
Pisabveka kuenda kalonga na abale anatsogolera basa pa mpingo.
Isabveka munthu wakuti nee ndi Muyuda peno munthu wakuti nkhabe kukhulupira Mulungu.
Matalento 10.000 a parata ikhali kobiri yakukwana madhenaryo 60.000.000.