Mateu 17:1-27

  • Kucinjika kwa Yezu ((1-13)

  • Cikhulupiro ninga mbeu ya mostardha (14-21)

  • Kufa kwa Yezu kwalongwa pontho mwanyapantsi (22, 23)

  • Kulipa nsonkho mukuphatisira kobiri idabuluswa nkanwa mwa nyama ya m’madzi (24-27)

17  Pidapita ntsiku zitanthatu, Yezu akwata Pedhru, Tiyago na m’bale wace anacemerwa Juwau mbakwira na iwo basi paphiri yakulapha.  Iye acinjika pamaso pawo; nkhope yace ikhayetimira ninga dzuwa, nguwo zace zacena kakamwe ninga ceza.  Iwo aonambo Mose na Eliya mbakacedza na iye.  Penepo Pedhru apanga Yezu: “Mbuya, mphyadidi tikhale pyathu pano. Mungafuna, ine ndinamanga misasa mitatu pano, ubodzi wanu, unango wa Mose unango wa Eliya.”  Mu ndzidzi ukhalonga iye, khole yakucena kakamwe yaaphimbira, pontho yabveka fala mu khole mbilonga: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine, mbvereni.”  Pakubva mafala anewa, anyakupfundza agopa kakamwe, iwo agodama mbakotamisa nkhope zawo pantsi.  Buluka penepo Yezu aafendedzera, aaphata mbalonga: “Lamukani. Lekani kugopa.”  Pidalamusa iwo nkhope zawo, iwo nee aona munthu unango, mbwenye aona Yezu basi.  Pikhatcita iwo paphiri, Yezu aapanga: “Lekani kupanga nee munthu m’bodzi thangwi ya pidaona imwe, mpaka Mwana wa munthu angalamuswa muli akufa.” 10  Mbwenye anyakupfundzace ambvundza: “Thangwi yanji apfundzisi a mwambo asalonga kuti ndi Eliya anafuna kubwera pakutoma?” 11  Iye aatawira: “Mwandimomwene Eliya anabwera mbasasanyira pinthu pyonsene. 12  Mbwenye ine ndinakupangani kuti Eliya abwera kale, pontho iwo acimwana kundzindikira, m’mbuto mwace ancitira pinthu pyakuipa mwakubverana na pikhafuna iwo. Munjira ibodzi ene, Mwana wa munthu anadzathabuswa m’manja mwawo.” 13  Natenepa anyakupfundzace adzindikira kuti iye akhalonga pya Juwau M’batizi. 14  Pidafika iwo pana mwinji wa anthu, mamuna m’bodzi afendedzera Yezu, agodama mbalonga: 15  “Mbuya, bverani ntsisi mwananga wamamuna thangwi iye ali na utenda wa njirinjiri, pontho ali kunentseka kakamwe. Iye kazinji kene asagwa pa moto na m’madzi. 16  Ine ndabwera naye kuna anyakupfundza anu, mbwenye iwo nee akwanisa kumuwangisa.” 17  Yezu atawira: “Imwe anthu akuipa na akusowa cikhulupiro, ndinapitiriza kukhala na imwe mpaka lini? Ndinakupirirani mpaka lini? M’bwereseni pano.” 18  Pidam’bweresa iwo, Yezu asandika dimonyo, mbibuluka muna m’phale. Mu ndzidzi ubodzi ene m’phale awanga. 19  Penepo, anyakupfundza aenda kacedza na Yezu pakhundu, mbambvundza: “Thangwi yanji ife nee takwanisa kubulusa dimonyo?” 20  Iye aatawira: “Thangwi cikhulupiro canu ndi cakucepa. Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti imwe mungakhala na cikhulupiro ninga mbeu ya mostardha, munakwanisa kupanga phiri iyi kuti: ‘Buluka pano uende kule,’ iyo inabulukadi. Nkhabe cinthu cinafuna kucimwanika kuna imwe.” 21  —— 22  Pikakhala Yezu pabodzi na anyakupfundzace ku Galileya, aapanga tenepa: “Mwana wa munthu anadzaperekwa m’manja mwa anthu, 23  iwo anamupha, mbwenye pa ntsiku yacitatu iye anadzalamuswa muli akufa.” Natenepa anyakupfundzace atsukwala kakamwe. 24  Pidafika iwo ku Kafarnau, anyakulipisa nsonkho wa madhrakima mawiri afendedzera Pedhru mbambvundza: “Kodi mpfundzisi wanu asalipa nsonkho? 25  Pedhru atawira: “Inde, iye asalipa.” Mbwenye pikhapita iye n’nyumba, Yezu ndiye adatoma kulonga naye, mbati: “Simau ndi api maonero ako? Mbani asatongwa kulipa nsonkho kuna amambo a dziko? Ndi anawo peno anyaphena?” 26  Pidatawira Pedhru kuti: “Ndi anyaphena,” Yezu ampanga: “Ndimomwene, ana a amambo nee asatongwa kulipa nsonkho. 27  Mbwenye toera tikhonde kuagwegwedusa, ndoko ku bara, ponya cimedzo cako, nyama yakutoma inafuna kumanga iwe, ifungule mulomo wace, unagumana kobiri ya parata.* Kwata kobiri ineyi toera uende kalipa nsonkho wako na wanga.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Ntengo wa kobiri ineyi ndi sawasawa na wa madhrakima manai.