Mateu 16:1-28

  • Aphembwa toera kucita cirengo (1-4)

  • Ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi na Asadhuki (5-12)

  • Maxavi a Umambo (13-20)

    • Mpingo udamangwa padzulu pamwala (18)

  • Kufa kwa Yezu kwalongwa mwanyapantsi (21-23)

  • Nyakupfundza wandimomwene (24-28)

16  Kweneko, Afarisi na Asadhuki afendedzera Yezu. Toera kumuyesera, iwo am’phemba toera aacitire cirengo cibodzi mu dzina ya Mulungu.  Iye aatawira: “Mu ndzidzi unadoka dzuwa, mungaona kuti kudzulu kwafuira, imwe musalonga: ‘Mangwana kunacerwa mwadidi,’  na macibese mungaona kuti kudzulu kuna mitambo, imwe musalonga: ‘Lero kunja kwaipa, madzi anabvumba.’ Imwe musadziwa kufokotoza pidzindikiro pyakudzulu, mbwenye pidzindikiro pya midzidzi imwe nee munakwanisa kupifokotoza.  Anthu awa akuipa na akukhonda kubvera Mulungu asapitiriza kusaka cidzindikiro, mbwenye nkhabepo cidzindikiro cinango cinafuna kupangizwa iwo kusiyapo cidzindikiro ca Yona.” Natenepa Yezu aasiya mbabuluka pyace.  Penepo anyakupfundzace awambuka kuntunda unango wa bara mbaduwala kukwata mikate.  Yezu aapanga: “Fungulani maso anu, pontho citani mphole-mphole na ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi na Asadhuki.”  Mbwenye anyakupfundzace atoma kucedza okhene, mbalonga: “Panango alonga pyenepi thangwi ife nee tabweresa mikate.”  Pidadziwa iye pyenepi, Yezu aapanga: “Imwe anthu a cikhulupiro cakucepa, thangwi yanji musaketesana thangwi yakusowa mikate?  Kodi mudzati kupibvesesa tayu? Nee musakumbuka kuti na mikate mixanu, adya amuna 5.000? Ndi pitundu pingasi pidadzadza imwe na mapindi adasala a mikate? 10  Peno nee musakumbuka kuti na mikate minomwe, adya amuna 4.000? Ndi pitundu pingasi pikulu pya mapindi akusala pidadzadza imwe? 11  Thangwi yanji nee mukudzindikira kuti nee ndikhalonga pya mikate? Ine ndikhafuna kulonga kuti musafunika kucita mpholemphole na ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi na Asadhuki.” 12  Penepo iwo adzindikira kuti iye nee aapanga toera acite mphole-mphole na ntombwe wakutupisa mikate, mbwenye akhafunika kucita mphole-mphole na pipfundziso pya Afarisi na Asadhuki. 13  Pidafika iye mucisa ca Sezareya-Filipi, Yezu abvundza anyakupfundzace: “Kodi anthu asalonga kuti Mwana wa munthu ndi ani?” 14  Iwo antawira: “Anango asalonga kuti ndimwe Juwau M’batizi, anango asalonga kuti ndimwe Eliya, anangombo asalonga kuti ndimwe Yeremiya peno m’bodzi wa aprofeta.” 15  Iye aabvundza: “Mphapo imwembo musalonga kuti ndine ani?” 16  Simau Pedhru atawira: “Imwe ndimwe Kristu, Mwana wa Mulungu wamaso.” 17  Yezu antawira mbati: “Nyakutsandzaya ndiwe Simau mwana wa Yona, thangwi si munthu* tayu adakufokotozera pyenepi, mbwenye ndi Babanga wakudzulu. 18  Ine ndinakupangambo kuti: Iwe ndiwe Pedhru, pamwala uyu ndinadzamanga mpingo wanga, pontho mphambvu ya kufa* nkhabe kudzaukunda. 19  Ndinadzakupasa maxavi a Umambo wakudzulu. Pyonsene pinafuna kudzamanga iwe pa dziko yapantsi, pyamangwa kale kudzulu, pontho pyonsene pinafuna kusudzula iwe pa dziko yapantsi, pyasudzulwa kale kudzulu.” 20  Penepo iye acenjeza anyakupfundzace mwamphambvu kuti aleke kupanga nee munthu m’bodzi kuti iye ndi Kristu. 21  Kubulukira pa ndzidzi unoyu, Yezu atoma kufokotozera anyakupfundzace kuti iye asafunika kuenda ku Yerusalemu. Kweneko iye anathabuswa kakamwe na akulu a mbumba, akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo. Buluka penepo anaphiwa, mbwenye pa ntsiku yacitatu iye analamuswa muli akufa. 22  Na thangwi ineyi, Pedhru aenda naye pakhundu mbatoma kunsandika, mbati: “Mbuya, bverekani ntsisi mwekhene! Pyenepi nee pisafunika kukucitikirani.” 23  Yezu apasira nkhodolo Pedhru mbampanga: “Buluka patsogolo panga Sathani! Kwa ine, iwe ndiwe mwala wakugwegwedusa, thangwi manyerezero ako si a Mulungu tayu, mbwenye ndi a anthu.” 24  Buluka penepo Yezu alonga kuna anyakupfundzace kuti: “Munthu onsene anafuna kunditowera, asafunika akhondeke ekhene, akwate muti wace wakusikimizira* mbapitiriza kunditowera. 25  Thangwi munthu onsene anafuna kupulumusa umaso wace, anadzauluza, mbwenye ule analuza umaso wace thangwi ya ine, anadzaugumana pontho. 26  Kodi munthu anawinanji angakhala na pinthu pyonsene pya dziko ino, mbwenye mbaluza umaso wace? Peno, ninji cinafuna kupereka munthu toera kugula umaso wace? 27  Thangwi Mwana wa munthu anadzabwera na mphambvu ya Babace pabodzi na aanju ace. Penepo iye anadzatcunyusa ale anacita pinthu pyakuipa, mbapasa nkhombo ale anacita pinthu pyadidi. 28  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anango mwa ale ali pano nee anadzafa mbadzati kuona Mwana wa munthu mbakabwera mu Umambo wace.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “manungo na ciropa.”
Fala na Fala: “misuwo ya Masiye.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.