Mateu 15:1-39

  • Kupangizwa pakweca kwa miyambo ya anthu (1-9)

  • Pinapswipisa munthu ndi pinabuluka muntima (10-20)

  • Cikhulupiro cakuwanga ca nkazi wa ku Fenisiya (21-28)

  • Yezu awangisa mautenda akusiyana-siyana (29-31)

  • Yezu adyesa anthu 4.000 (32-39)

15  Buluka penepo, Afarisi angasi na apfundzisi a mwambo adabuluka ku Yerusalemu aenda kuna Yezu, mbambvundza:  “Thangwi yanji anyakupfundza anu asapwaza miyambo ya akulu akale?* Iwo nkhabe kusamba manja* angafuna kudya.”  Yezu aatawira: “Thangwi yanji imwe musapwaza mitemo ya Mulungu thangwi ya miyambo yanu?  Thangwi Mulungu alonga: ‘Lemedza babako na mako,’ pontho iye alonga: ‘Munthu onsene analonga mwakuipa* babace peno mace asafunika kuphiwa.’  Mbwenye imwe musalonga: ‘Munthu onsene anapanga babace peno mace kuti: “Pyonsene piri na ine pyakuti mbidakwanisa kukuphedzani napyo, ndapipereka kale kuna Mulungu ninga muoni,”  nee asafunikabve kuphedza anyakubalace.’ Natenepa, mwacitisa mafala a Mulungu kukhala akusowa basa thangwi ya mwambo wanu.  Imwe ampfakafaka, Izaiya alonga mwakubveka thangwi ya imwe kuti:  ‘Anthu awa asandilemedza na milomo yawo basi, mbwenye mitima yawo iri kutali kakamwe na ine.  Iwo asandilambira papezi, thangwi asapfundzisa miyambo ya anthu ninga kuti ndi pipfundziso pya Mulungu.’” 10  Penepo Yezu acemera mwinji wa anthu toera abwere cifupi, mbaapanga: “Bveserani, pontho bvesesani mafala awa: 11  Pinapswipisa munthu si pire pinapita na pamulomo pace tayu, mbwenye ndi pire pinabuluka na pamulomo pace.” 12  Penepo anyakupfundzace abwera, mbampanga: “Musadziwa kuti Afarisi aipirwa na mafala adalonga imwe?” 13  Iye aatawira: “Miti yonsene idakhonda kutcekwa na Babanga wakudzulu, iye anadzaidula. 14  Alekeni pyawo. Iwo ndi maboliboli. Boliboli angatsogolera boliboli ndzace onsene anagwera mu djenje.” 15  Pedhru ampanga: “Tifokotozereni mabvekero a nsangani unoyu.” 16  Penepo Yezu alonga: “Imwembo mudzati kupibvesesa? 17  Nee musadziwa kuti pyonsene pinapita na pamulomo pisaenda m’mimba, mbapitayiwa munthu angaenda ncimbuzi? 18  Mbwenye pinthu pyonsene pinabuluka pamulomo wa munthu, pisabulukira muntima mwace, pyenepi ndipyo pinapswipisa munthu. 19  Thangwi muntima ndimo munabuluka manyerezero akuipa, pyakupha munthu, pyaupombo, pyaulukwali,* umbava, umboni wauthambi na mafala akupwaza Mulungu. 20  Pyenepi ndi pinthu pinapswipisa munthu; mbwenye kudya nee kusamba manja* nkhabe kupswipisa munthu.” 21  Yezu abuluka penepo, mbaenda kucisa cinagumanika ku Tiro na Sidhoni. 22  Cisa ceneci cisacemerwa Fenisya, nkazi m’bodzi wa cisa ceneci abwera, mbam’phemba mwakukhuwa: “Mbuya, Mwana wa Dhavidhi, ndibverenimbo ntsisi. Mwananga wankazi akuthabuka kakamwe thangwi iye ali na dimonyo.” 23  Mbwenye Yezu nee antawira. Na thangwi ineyi, anyakupfundzace abwera mbalonga kuna iye: “Mpangeni aende pyace, thangwi iye asapitiriza kukhuwa nduli mwathu.” 24  Iye atawira: “Nee ndatumwa toera kuenda kuna anthu onsene, mbwenye basi ene kuna mabira akutayika a dzindza ya Izraeli.” 25  Mbwenye nkazi abwera, an’godamira mbalonga: “Mbuya, ndiphedzeni!” 26  Yezu antawira: “Si pyadidi tayu kukwata nkate wa ana mbatiuponyera anambwa ang’ono.” 27  Nkazi alonga: “Inde Mbuya, mbwenye undimomwene ndi wakuti anambwa ang’ono asadya manyedzwa anagwa pantsi pameza ya ambuyawo.” 28  Yezu antawira: “Nkaziwe, cikhulupiro cako ndi cikulu; mbapicitike ninga munafunira iwe.” Natenepa, mwanace wankazi awanga pa ndzidzi unoyu. 29  Pidabuluka iye kweneko, Yezu aenda cifupi na bara ya Galileya. Buluka penepo, akwira paphiri mbakhala pantsi. 30  Penepo anthu azinji anfendedzera, mbabweresa anthu akulamala miyendo, anyampfutete, maboliboli, mabewewe na anango azinji, iwo aabweresa mwakucimbiza kuna Yezu, iye mbaawangisa. 31  Natenepa, anthu adzumatirwa kakamwe pidaona iwo kuti mabewewe akulonga, anyakulamala akuwanga, anyampfutete akufamba, maboliboli akuona, penepo iwo asimba Mulungu wa Izraeli. 32  Mbwenye Yezu acemera anyakupfundzace mbaapanga: “Ndikubvera ntsisi mwinji uyu wa anthu, thangwi iwo ali na ine mu ntsiku zitatu, pontho iwo nkhabe cakudya. Ine nee ndisafuna kuti aende na njala gopa anadzakomoka panjira.” 33  Mbwenye anyakupfundzace antawira: “Kuno ndi kutali kakamwe, tinagumana kupi mikate toera kupasa mwinji ukulu wa anthu ninga uyu?” 34  Penepo Yezu aabvundza: “Muli na mikate mingasi?” Iwo atawira: “Minomwe na nyama zing’ono zingasi za m’madzi.” 35  Natenepa, pidamala iye kupanga mwinji wa anthu toera kukhala pantsi, 36  Yezu akwata mikate minomwe na nyama za m’madzi, pidamala iye kucita phembero yakupereka takhuta, agwanda-gwanda mikate mbaipereka kuna anyakupfundzace, anyakupfundza aiperekambo kuna mwinji wa anthu. 37  Penepo onsene adya mbakhuta, pontho agumanya mapindi adasala mbadzadza pitundu pinomwe pikulu. 38  Anthu adadya akhali amuna 4.000, nee kulengesa akazi na anang’ono. 39  Buluka penepo, pidamala iye kupanga mwinji wa anthu kuti abwerere kwawo, akwira m’mwadiya mbafika kucisa ca Magadhani.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ya ambuyathu”.
Pyenepi nee pisabveka kuti akhadya na manja akupswipa, mbwenye nee akhatowezera miyambo yaciyuda yakusamba manja.
Peno: “kutikana.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Afarisi na Ayuda anango akhasamba manja mwakubverana na miyambo yawo.