Mateu 14:1-36

  • Juwau M’batizi agwandwa nsolo (1-12)

  • Yezu adyesa anthu 5.000 (13-21)

  • Yezu afamba padzulu pa madzi (22-33)

  • Kuwangiswa kwa anthu mu Jenezareti (34-36)

14  Pa ndzidzi unoyu, Herodhi* ntongi wa Galileya, abva pinthu pikhacita Yezu,  mbapanga anyabasace: “Unoyu ndi Juwau M’batizi. Iye alamuswa muli akufa, na thangwi ineyi asakwanisa kucita pirengo pyenepi.”  Herodhi* akhadamangisa Juwau mbamuikhisa nkaidi thangwi ya Herodhiya nkazi wa Filipi m’bale wace Herodhi.  Herodhi acita pyenepi thangwi Juwau akhampanga: “Mwakubverana na mwambo, si pyadidi tayu kuti iye akhale nkazanu.”  Herodhi akhafuna kupha Juwau, mbwenye akhagopa mwinji wa anthu thangwi iwo akhaona Juwau ninga mprofeta.  Mbwenye pa phwando yakukumbukira ntsiku yakubalwa kwa Herodhi, mwana wankazi wa Herodhiya abvina pamaso pa anthu adacemerwa pa phwando, Herodhi akomerwa kakamwe,  natenepa iye adumbira kuti anampasa cinthu consene cikhafuna iye kuphemba.  Penepo, mwakubverana na pidampanga mai wace, ntsikana alonga: “Ndipaseni nsolo wa Juwau M’batizi mu mbale.”*  Maseze mambo atsukwala, mbwenye thangwi ya kudumbira kudacita iye pamaso pa anthu akhadya* na iye, atonga kuti ntsikana apaswe nsolo wa Juwau. 10  Natenepa, atuma munthu toera kuenda kagwanda nsolo wa Juwau nkaidi. 11  Nsolo wa Juwau wabwereswa m’mbale mbuperekwa kuna ntsikana, penepo ntsikana aukwata mbaenda nawo kuna mai wace. 12  Buluka penepo, anyakupfundza a Juwau abwera mbakwata manungo ace mbaenda kaaikha munthumbi; pidamala iwo aenda kadziwisa Yezu. 13  Pidabva iye pyenepi, Yezu abuluka penepo na mwadiya mbaenda ku mbuto yakutali na anthu toera akhale ekhene. Mbwenye mwinji wa anthu pidabva iwo pyenepi, abuluka m’mizinda yawo mbantowera na miyendo. 14  Pidawambuka iye, aona mwinji ukulu wa anthu, iye aabvera ntsisi mbawangisa atenda onsene pakati pawo. 15  Mbwenye pikhadoka dzuwa, anyakupfundzace abwera kuna iye mbampanga: “Kuno ndi kutali na anthu, pontho dzuwa ikudoka, pangani anthu amwazike toera aende m’mamidzi kagula cakudya.” 16  Mbwenye Yezu aapanga: “Iwo nee asafunika kuenda; apaseni imwe cakudya.” 17  Iwo antawira: “Ife nkhabe cinthu pano, basi ene tiri na mikate mixanu na nyama ziwiri za m’madzi.” 18  Yezu alonga: “Ndipaseni kuno.” 19  Iye aphemba anthu toera akhale pantsi padzulu pa tsanga. Buluka penepo, iye akwata mikate mixanu na nyama ziwiri za m’madzi, ayang’ana kudzulu mbacita phembero, pidamala iye kugwanda-gwanda mikate, aipereka kuna anyakupfundzace, anyakupfundza aiperekambo kuna mwinji wa anthu. 20  Natenepa anthu onsene adya mbakhuta, iwo agumanya mapindi adasala mbadzadza pitundu 12. 21  Anthu adadya akhali amuna 5.000, nee kulengesa akazi na anang’ono. 22  Penepo, mwakukhonda dembuka, Yezu apanga anyakupfundzace kuti akwire m’mwadiya toera atsogole kuenda kuntunda unango wa bara mu ndzidzi ukhapanga iye anthu toera abwerere kwawo. 23  Pidamala iye kupangana mwinji wa anthu, Yezu akwira paphiri ekhene toera kuphembera. Pidadoka dzuwa, iye akhali penepo ekhene. 24  Pa ndzidzi unoyu, mwadiya ukhali kutali kakamwe na ntunda, iwo ukhamenywa kakamwe na mabimbi thangwi akhaenda kunabuluka mphepo. 25  Pa ndzidzi unalira madzongwe akumalisa,* Yezu aenda kuna iwo mbakafamba padzulu pa madzi. 26  Pidamuona iwo mbakafamba padzulu pa madzi, anyakupfundzace agopa kakamwe, mbalonga: “Ndi masomphenya!” Iwo akhuwa thangwi yakugopa. 27  Mbwenye mwakucimbiza Yezu aapanga: “Pfulikani! Ndine pano, lekani kugopa.” 28  Pedhru antawira: “Mbuya, khala ndimwe, nditawiriseni ndibwere kuna imwe na padzulu pa madzi.” 29  Yezu ampanga: “Bwera!” Natenepa, Pedhru abuluka m’mwadiya mbafamba padzulu pa madzi kuenda kuna Yezu. 30  Mbwenye pidayang’ana iye condzi, Pedhru agopa. Pidatoma iye kulirima, akhuwa mbati: “Mbuya, ndipulumuseni!” 31  Mwakucimbiza Yezu afuthula nkono wace, aphata Pedhru mbampanga: “Iwe munthu wa cikhulupiro cakucepa, thangwi yanji wapenula?” 32  Pidamala iwo kukwira m’mwadiya, condzi cathowa. 33  Buluka penepo, anyakupfundza akhali m’mwadiya an’godamira mbalonga: “Mwandimomwene, imwe ndimwe Mwana wa Mulungu.” 34  Iwo awambuka bara mbatsama ku Jenezareti. 35  Anthu a kweneko pidadzindikira iwo Yezu, aenda kadziwisa anthu onsene a pisa pya cifupi, penepo iwo abweresa anthu onsene akhabva kupha. 36  Anthu akhadembetera Yezu toera iwo akhuye kwene basi nkhomo ya nguwo yace, penepo onsene akhaikhuya akhawanga.

Pidzindikiro Pyapantsi

Unoyu ndi Herodhi Antipa, mwana wa Herodhi Wankulu. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “m’parato.”
Peno: “akhadya na iye pameza.”
Unoyu ndi ndzidzi 3 wakubacibese mpaka ndzidzi 6 wakumacibese.