Mateu 13:1-58

 • MISANGANI INALONGA PYA UMAMBO (1-52)

  • Nyakubzwala (1-9)

  • Thangwi yanji Yezu aphatisira misangani (10-17)

  • Mabvekero a nsangani unalonga pya nyakubzwala (18-23)

  • Tirigu na nyakasongole (24-30)

  • Mbeu ya mostardha na ntombwe wakutupisa mikate (31-33)

  • Kuphatisira misangani kusakwanirisa profesiya (34, 35)

  • Mabvekero a nsangani unalonga pya tirigu na nyakasongole (36-43)

  • Mpfuma idabiswa, na mwala wa ntengo ukulu (44-46)

  • Kokota (47-50)

  • Pinthu pipswa na pyakale (51, 52)

 • Yezu akhondwa kucisa ca kwawo (53-58)

13  Pa ntsiku ineyi Yezu abuluka panyumba ineyi, mbaenda kakhala pantsi n’khundu mwa bara.  Mwinji ukulu wa anthu wagumanyikana n’khundu mwace, natenepa iye akwira m’mwadiya mbakhala pantsi, mwinji wa anthu ukhadalimira pagombe.  Penepo iye atoma kuapfundzisa pinthu pizinji mukuphatisira misangani, mbalonga: “Nyakubzwala m’bodzi aenda kabzwala mbeu.  Mu ndzidzi ukhabzwala iye, mbeu zinango zagwa n’khundu mwa njira, zabwera mbalame mbazidya mbeu zenezi.  Zinango zagwa pa miyala pakuti nee pakhali na mataka mazinji, penepo zamera mwakucimbiza thangwi mataka akhadacepa.  Mbwenye pidapisa dzuwa, umera wapya mbubunyala, thangwi nee ukhali na mitcitci.  Zinango zagwa pa minga, minga zakula mbazipingiza kukula kwa mbeu.  Mbwenye zinango zagwa pa mataka adidi, mbazitoma kubala misapo, iyi yabala 100, inango 60, inangombo 30.  Ule ali na makutu akubva, mbabve.” 10  Anyakupfundzace abwera mbambvundza: “Thangwi yanji musalonga nawo mukuphatisira misangani?” 11  Yezu aatawira: “Imwe mwatawiriswa kubvesesa cibisobiso* ca Umambo wakudzulu, mbwenye iwo nee atawiriswa. 12  Thangwi munthu onsene ali na pinthu anadzathimizirwa pinango mbakhala na pizinji; mbwenye ule adasowa pinthu, anadzapokoserwa ciri na iye. 13  Ine ndisalonga nawo mukuphatisira misangani thangwi iwo asayang’ana mbwenye nkhabe kuona cinthu, asabvesera mbwenye nkhabe kubva cinthu, pontho iwo nkhabe kubvesesa mabvekero apyo. 14  Pidalemba mprofeta Izaiya pisakwanirisika kuna iwo. Iye alonga: ‘Mwandimomwene imwe munadzabva, mbwenye nee munadzabvesesa mabvekero apyo, mwandimomwene imwe munadzayang’ana mbwenye nee munadzaona cinthu. 15  Thangwi ntima wa anthu awa ndi wakuuma. Iwo asabva mbwenye nkhabe kucita pinabva iwo. Afunga maso awo na makutu awo toera akhonde kuona cinthu nee kubva cinthu. Natenepa, iwo nkhabe kubvesesa pinaphembwa iwo, toera akhonde kubwerera kuna ine mbandiawangisa.’ 16  “Mbwenye anyakutsandzaya ndimwe thangwi maso anu asaona, pontho makutu anu asabva. 17  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti aprofeta azinji na anthu anango akulungama akhafuna kuona pinthu pinaona imwe, mbwenye nee apiona, pontho iwo akhafuna kubva pinthu pinabva imwe, mbwenye nee apibva. 18  “Cincino bveserani mabvekero a nsangani wa munthu adabzwala mbeu. 19  Mbeu zidagwa n’khundu mwa njira, ndi munthu onsene anabva mphangwa za Umambo mbakhonda kuzibvesesa, Nyakuipa asabwera mbabulusa pidabzwalwa muntima mwa munthu unoyu. 20  Mbeu zidagwa pa mataka a miyala ndi munthu onsene anabva mphangwa za Umambo mbazitawira mwakutsandzaya. 21  Mbwenye nakuti iye nkhabe mitcitci muntima mwace, asathambaruka mu ndzidzi wakucepa, angathimbana na pinentso peno kutcingwa thangwi ya mphangwa za Umambo, iye asabwerera nduli mwakucimbiza. 22  Mbeu zidagwa pa minga ndi munthu anabva mphangwa za Umambo, mbwenye thangwi yakudzudzumika na pinthu pya dziko ino* pabodzi na mphambvu yakunyengeza ya upfumi, pisapingiza mphangwa za Umambo, mbazikhonda kubala misapo. 23  Mbeu zidagwa pa mataka adidi ndi munthu onsene anabva mphangwa za Umambo mbabvesesa mabvekero azo, mwandimomwene iye asabala misapo. Uyu asabala misapo 100, unango 60, unangombo 30.” 24  Yezu alonga nsangani unango kuna iwo mbati: “Umambo wakudzulu unakwanisa kulandaniswa na munthu adabzwala mbeu zadidi m’munda mwace. 25  Mu ndzidzi ukhagona anthu, abwera nyamalwa wace mbabzwala nyakasongole m’munda wa tirigu, mbaenda pyace. 26  Pidakula umera wa tirigu mbutumbuka, nyakasongole atoma kuonekambo. 27  Penepo anyabasa a mwanaciro munda abwera, mbalonga: ‘Mbuya, imwe nee mwabzwala mbeu zadidi m’munda mwanu? Mphapo nyakasongole abuluka kupi?’ 28  Iye aatawira: ‘Alipo nyamalwa adacita pyenepi.’ Penepo anyabasa abvundza: ‘Mphapo, musafuna tiende kadula nyakasongole?’ 29  Iye aatawira: ‘Nkhabe, gopa pakudula nyakasongole, munadulambo tirigu. 30  Siyani pyonsene pikule pabodzi pene. Pa ndzidzi wakubvuna, ndinadzapanga anyakubvuna kuti: Pakutoma gumanyani nyakasongole mbamum’manga misumbu toera apiswe; buluka penepo gumanyani tirigu mbamuikha ncikwa canga.’” 31  Iye aapanga nsangani unango, mbalonga: “Umambo wakudzulu walandana na mbeu ya mostardha yakuti munthu aikwata mbaibzwala m’munda mwace. 32  Mbeu ineyi ndi ing’ono kakamwe kupiringana mbeu zonsene, mbwenye ingamera isakula kakamwe kupiringana miti yonsene ya n’dimba, mbukhala muti ukulu, natenepa mbalame zakudzulu zisamanga ntsandza mu nthawi zace.” 33  Iye aapanga nsangani unango: “Umambo wakudzulu walandana na ntombwe wakutupisa mikate wakuti nkazi asaukwata mbaubvungaza na ntsengwa zitatu* za ufa mpaka kutupisa ufa onsene wakumunywa.” 34  Yezu aapanga pinthu pyenepi pyonsene mukuphatisira misangani. Mwandimomwene, nee cibodzi cikhalonga iye kwa iwo mwakukhonda kuphatisira nsangani, 35  toera akwanirisike mafala adalonga mprofeta kuti: “Ndinadzafungula mulomo wanga mbandilonga mukuphatisira misangani; ndinadzadziwisa pinthu pidabisalika kubulukira pakutoma kwa dziko yapantsi.” 36  Pidamala iye kupanga mwinji wa anthu toera aende, iye apita n’nyumba. Anyakupfundzace anfendedzera mbalonga: “Tifokotozereni pinalonga nsangani wa nyakasongole m’munda wa tirigu.” 37  Iye aatawira: “Adabzwala mbeu zadidi ndi Mwana wa munthu; 38  munda ndi dziko yapantsi. Mbeu zadidi ndi ana a Umambo, mbwenye nyakasongole ndi ana a Nyakuipa, 39  nyamalwa adabzwala nyakasongole ndi Dyabo. Ndzidzi wakubvuna ndi kumala kwa makhaliro a dziko,* anyakubvuna ndi aanju. 40  Natenepa, ninga nyakasongole asagumanywa mbapiswa pa moto, pinacitikambo sawasawa pakumala kwa makhaliro a dziko.* 41  Mwana wa munthu anadzatuma aanju ace, iwo anadzabulusa mu Umambo wace anthu onsene anacitisa andzawo kugwa m’madawo* na ale anacita pinthu pyakuipa, 42  iwo anadzaponya anthu anewa pa moto ukulu. Penepo iwo anadzalira mbakukuta* mano awo. 43  Pa ndzidzi unoyu, anthu akulungama anadzayetimira kakamwe ninga dzuwa mu Umambo wa Babawo. Ule ali na makutu akubva, mbabve. 44  “Umambo wakudzulu walandana na mpfuma idabiswa m’munda, munthu unango aigumana mbaibisambo; thangwi yakukomerwa, iye aenda kagulisa pinthu pyonsene pikhali na iye mbagula munda unoyu. 45  “Pontho, Umambo wakudzulu walandana na nyamalonda anasaka miyala ya ntengo ukulu.* 46  Pidagumana iye mwala ubodzi wa ntengo ukulu kakamwe,* aenda kagulisa pinthu pyonsene pikhali na iye mbagula mwala unoyu. 47  “Umambo wakudzulu walandana na kokota idagwisirwa m’bara mbimanga nyama za m’madzi za mitundu yonsene. 48  Pidadzala kokota, anthu aikwewera kuntunda mbakhala pantsi; buluka penepo asankhula nyama zadidi mbaziikha m’pitundu, mbwenye zakuipa azitaya. 49  Pinadzacitikambo sawasawa pakumala kwa makhaliro a dziko.* Aanju anadzaenda kapambula anthu akuipa pakati pa anthu akulungama, 50  iwo anadzaponya anthu akuipa pa moto ukulu. Penepo iwo anadzalira mbakukuta* mano awo. 51  Yezu aabvundza: “Mwabvesesa mabvekero a pinthu ipi pyonsene?” Iwo antawira: “Inde Mbuya.” 52  Buluka penepo iye aapanga: “Nakuti mwabvesesa pyonsene, dziwani kuti munthu onsene anapfundzisa anthu pakweca angapfundziswa pya Umambo wakudzulu analandana na mwanaciro nyumba anabulusa munakoyera iye mpfuma yace pinthu pipswa na pyakale.” 53  Pidamala Yezu kulonga misangani ineyi, iye abuluka pa mbuto ineyi. 54  Pidafika iye kucisa ca kwawo, Yezu atoma kupfundzisa anthu mu sinagoga yawo, natenepa iwo adzuma mbalonga: “Kodi munthu uyu augumana kupi udziwisi unoyu, pontho mbani adampasa mphambvu toera kucita pirengo pyenepi? 55  Kodi iye si mwana wa mesiri wakupala matabwa tayu?* Kodi mai wace nee asacemerwa Mariya, abale ace nee ndi Tiyago, Zuze, Simau na Yuda? 56  Kodi anakazi ace onsene, nee ali na ife? Mphapo agumana kupi udziwisi na mphambvu yakucita pirengo?” 57  Natenepa, iwo akhonda kun’khulupira. Mbwenye Yezu aapanga: “Mprofeta asalemedzwa m’mbuto zonsene, mbwenye nee asalemedzwa ku dziko yace na panyumba pace.” 58  Thangwi yakusowa kwawo cikhulupiro, Yezu nee acita pirengo pizinji kweneko.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cibisobiso cakucena.”
Peno: “makhaliro ano a pinthu.”
Peno: “makilu 10 a ufa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “anagwegwedusa andzawo.”
Peno: “mbakikiriza.”
Peno: “perola.”
Peno: “perola.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mbakikiriza.”
Peno: “karpintero.”