Mateu 12:1-50

  • Yezu ndi “Mbuya wa ntsiku ya Sabudu” (1-8)

  • Kuwangiswa kwa mamuna wakulamala djanja (9-14)

  • Ntumiki wakufunika wa Mulungu (15-21)

  • Kubuluswa kwa madimonyo na ciphedzo ca nzimu wakucena (22-30)

  • Madawo akuti nkhabe kulekererwa (31, 32)

  • Muti usadziwika na misapo yace (33-37)

  • Cidzindikiro ca Yona (38-42)

  • Dimonyo angabwerera (43-45)

  • Mai wace Yezu na abale ace (46-50)

12  Pa ndzidzi unoyu, Yezu na anyakupfundzace apita na m’maminda a tirigu pa ntsiku ya Sabudu. Anyakupfundzace aphatwa na njala, mbatoma kupuruza tirigu toera kudya.  Pakuona pyenepi, Afarisi apanga Yezu: “Ona! Anyakupfundza ako akucita pinthu pinakhondeswa na mwambo pa ntsiku ya Sabudu.”  Iye aatawira: “Kodi imwe nee mwaleri pidacita Dhavidhi pidaphatwa iye na njala pabodzi na amuna akhali na iye?  Kodi iye nee apita n’nyumba ya Mulungu mbapaswa mikate ya ntsembe mbaidya pabodzi na amuna akhali na iye? Iwo nee akhatawiriswa na mwambo toera kudya mikate ineyi, basi ene anyantsembe ndiwo akhatawiriswa.  Imwe nee mwaleri m’bukhu ya Mwambo kuti m’Masabudu anyantsembe asaphata basa mu templo, mbapitiriza kukhala akusowa mulando?  Mbwenye ine ndinakupangani kuti munthu wakufunika kakamwe kupiringana templo ali pano.  Imwe mbamudabvesesa mabvekero a mafala awa: ‘Ndisafuna kuti mubvere anthu ntsisi, tayu kundiperekera ntsembe,’ nee mbamudapasa mulando anthu akusowa mulando.  Thangwi Mwana wa munthu ndi Mbuya wa ntsiku ya Sabudu.”  Pidabuluka iye penepo, apita mu sinagoga yawo, 10  mwenemu mukhali mamuna m’bodzi wakulamala djanja.* Natenepa, toera kugumana mathangwi akumpambizira nawo, anthu anango abvundza Yezu: “Pisatawiriswa kuwangisa munthu pa ntsiku ya Sabudu?” 11  Iye aatawira: “Mbani mwa imwe angakhala na bira yace mbigwera mu djenje pa ntsiku ya Sabudu, nee anaiphata mbaibulusa mu djenje? 12  Munthu ndi wakufunika kakamwe kupiringana bira. Natenepa, pisatawiriswa kucita cinthu cadidi pa ntsiku ya Sabudu.” 13  Penepo iye apanga mamuna kuti: “Fungula djanja yako.” Iye aifungula, natenepa djanja yace yawanga mbikhala sawasawa na djanja yace inango. 14  Mbwenye Afarisi abuluka kunja, mbasaka njira toera kupha Yezu. 15  Pidadziwa iye pyenepi, Yezu abuluka penepo. Anthu azinji antowera, iye awangisa onsene akhabva kupha, 16  mbwenye Yezu aacenjeza mwamphambvu toera akhonde kudziwisa anango kuti iye mbani, 17  toera akwanirisike mafala adalongwa na mprofeta Izaiya kuti: 18  “Onani! Uyu ndi ntumiki wanga adasankhula ine. Ine ndisanfuna, pontho ndisakomerwa naye kakamwe. Ndinadzampasa nzimu wanga, mbaphedza anthu a madzindza onsene toera kudziwa ulungami wa Mulungu. 19  Iye nkhabe kudzaketesana na munthu nee kukhuwa, pontho nkhabe munthu anafuna kubva fala yace m’miseu mikulu. 20  Iye nee anadzagwanda phesi yakugongonyeka, pontho nee anadzathimisa nyale yakupucira, mpaka kubweresa ulungami. 21  Mwandimomwene, mu dzina yace anthu a madzindza onsene anadzakhala na cidikhiro.” 22  Buluka penepo, iwo am’bweresera mamuna m’bodzi wakukhonda ona wakuti akhali bewewe thangwi iye akhali na dimonyo. Yezu amuwangisa, natenepa bewewe atoma kulonga na kuona. 23  Penepo, anthu onsene adzumatirwa, mbatoma kulonga: “Kodi uyu si Mwana wa Dhavidhi tayu?” 24  Pidabva iwo pyenepi, Afarisi alonga: “Munthu uyu asabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu,* ntongi wa madimonyo.” 25  Pidadziwa iye manyerezero awo, Yezu aapanga: “Umambo onsene wakugawika okhene usafudzika, pontho nzinda peno nyumba yakugawika yokhene isagwa. 26  Munjira ibodzi ene, khala Sathani asathamangisa Sathani, pyenepi pisabveka kuti iye agawika ekhene. Natenepa, umambo wace unadzafudzika. 27  Kusiyapo pyenepi, khala ine ndisabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu, mphapo anyakupfundza anu asaabulusa na mphambvu za ani? Na thangwi ineyi, anyakupfundza anu anadzakutongani. 28  Mbwenye khala ndisabulusa madimonyo na mphambvu ya nzimu wa Mulungu, pisabveka kuti Umambo wa Mulungu wafika kuna imwe mwakututumusa. 29  Peno munthu anakwanisa tani kupita n’nyumba mwa munthu wamphambvu mbankwatira pinthu pyace, angakhonda kum’manga pakutoma? Basi ene angamala kucita pyenepi, anakwanisa kutapata pinthu pya n’nyumba mwace. 30  Munthu onsene anakhonda kukhala kukhundu yanga, ndi nyamalwa wanga, pontho ule anakhonda kuphata na ine basa yakugumanya anthu toera abwere kuna ine, asaamwaza. 31  “Na thangwi ineyi, ine ndinakupangani kuti anthu anadzalekererwa ntundu onsene wa madawo na kutikana kunacita iwo, mbwenye ule anatikana nzimu wa Mulungu nkhabe kudzalekererwa. 32  Munthu onsene analonga mwakuipa Mwana wa munthu, analekererwa; mbwenye munthu onsene analonga mwakuipa nzimu wakucena, nkhabe kudzalekererwa, nee mu ndzidzi uno, nee mu ndzidzi unafuna kudza. 33  “Khala ndimwe muti wadidi, misapo yanu inadzakhala yadidi; mbwenye khala ndimwe muti wakuipa, misapo yanu inadzakhalambo yakuipa, thangwi muti usadziwika na misapo yace. 34  Imwe ana a nyoka, nakuti ndimwe anthu akuipa, munakwanisa tani kulonga pinthu pyadidi? Thangwi mulomo usalonga pire pidadzala muntima. 35  Munthu wadidi asalonga pinthu pyadidi, thangwi muntima mwace mwadzala na pinthu pyadidi. Munthu wakuipa asalonga pinthu pyakuipa, thangwi muntima mwace mwadzala na pinthu pyakuipa. 36  Ine ndinakupangani kuti pa Ntsiku Yakutongwa, anthu anadzatawirira mulando wa mafala onsene akukhonda thema analonga iwo; 37  khala mafala ako ndi adidi, unadzaoniwa kuti ndiwe wakulungama, mbwenye khala mafala ako ndi akuipa, unadzakhala na mulando.” 38  Natenepa, apfundzisi a mwambo na Afarisi alonga: “Mpfundzisi, ife tisafuna mutipangize cidzindikiro* cibodzi.” 39  Penepo Yezu aatawira: “Imwe anthu akuipa na akukhonda bvera* Mulungu, musapitiriza kusaka cidzindikiro,* mbwenye nkhabepo cidzindikiro* cinango cinafuna kupangizwa imwe, kusiyapo cidzindikiro* ca mprofeta Yona. 40  Ninga Yona wakuti amala ntsiku zitatu masiku na masikati m’mimba mwa nyama ikulu ya m’madzi, munjira ibodzi ene Mwana wa munthu anadzamala ntsiku zitatu masiku na masikati munthumbi. 41  Pa Ntsiku Yakutongwa, anthu a ku Ninive anadzalamuswa pabodzi na anthu a ndzidzi uno, mbaakonesa, thangwi iwo atcunyuka pidabva iwo mphangwa zidamwaza Yona. Mbwenye onani! Munthu wankulu kakamwe kupiringana Yona ali pano. 42  Mambo wankazi wakunterero* anadzalamuswa muli akufa pabodzi na anthu a ndzidzi uno pa Ntsiku Yakutongwa, iye anadzaakonesa, thangwi iye abuluka kutali kakamwe toera kubvesera udziwisi wa Salomoni. Mbwenye onani! Munthu wankulu kakamwe kupiringana Salomoni ali pano. 43  “Dimonyo angabuluka muna munthu, asapita na n’thando mbasaka mbuto yakupuma, mbwenye angakhonda kuigumana, 44  iye asalonga: ‘Ndinabwerera kunyumba yanga idabuluka ine.’ Angafika asagumana kuti nkhabe munthu anakhala panyumba ineyi, mbwenye yamala kupswairwa na kubalikiswa. 45  Natenepa, asaenda kakwata madimonyo anango manomwe akuipa kakamwe kupiringana iye. Angapita muna munthu, asakhala mwenemu; penepo makhaliro akumalisa a munthu unoyu asatekera kakamwe kupiringana akutoma. Pyenepi ndipyo pinafuna kudzacitikambo kuna anthu awa akuipa.” 46  Mu ndzidzi ukhalonga iye na mwinji wa anthu, mai wace na abale ace akhadalimira kunja, iwo akhafuna kulonga na iye. 47  Penepo munthu unango ampanga: “Mpfundzisi, mai wanu na abale anu ali kunja, asafuna kulonga na imwe.” 48  Pakutawira munthu adampanga, Yezu alonga: “Mbani mai wanga, pontho mbani abale anga?” 49  Iye afuthula djanja yace, mbathonya anyakupfundzace, mbalonga: “Ona, mai wanga na abale anga ndi awa! 50  Thangwi munthu onsene anacita pinafuna Babanga wakudzulu, unoyu ndiye m’bale wanga wamamuna, wankazi na mai wanga.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “wakufa djanja.”
Bhelizebhu ndi dzina inango ya Sathani.
Peno: “cirengo.”
Peno: “akukhonda khulupirika.”
Peno: “cirengo.”
Peno: “cirengo.”
Peno: “cirengo.”
Peno: “wakubangwe.”