Mateu 11:1-30

  • Kusimbwa kwa Juwau M’batizi (1-15)

  • Dzindza yakukhonda khulupira idapaswa dzedze (16-24)

  • Yezu asimba Babace thangwi yakukomerwa na anthu akucepeseka (25-27)

  • Ntolo wa Yezu usapasa ciwangiso (28-30)

11  Pidamala iye kupereka pitsogolero kuna anyakupfundzace 12, Yezu aenda ku mizinda ya cifupi toera kupfundzisa anthu na kumwaza mphangwa.  Mbwenye pikhali Juwau nkaidi, abva mabasa akhacita Kristu, natenepa atuma anyakupfundzace  toera kumbvundza kuti: “Kodi ndimwe adalongwa kuti Anabwera, peno tisafunika kudikhira unango?”  Yezu aatawira mbati: “Ndokoni kampange Juwau pire pinabva imwe na pinaona imwe:  Cincino maboliboli ali kuona, anyakulamala miyendo ali kufamba, anyamatanya akuwangiswa, madhrodhro* ali kubva, anthu akufa ali kulamuswa, pontho anyakutcerenga ali kubva mphangwa zadidi.  Nyakutsandzaya ndi ule anandikhulupira mbakhonda kugumana thangwi mwa ine toera kupenula.”  Pikhabuluka iwo, Yezu atoma kulonga na mwinji wa anthu thangwi ya Juwau mbati: “Mbani adaenda imwe kaona kuthando? Ndi munthu wakulandana na phesi yakutekenyeswa na mphepo? Nkhabe.  Mphapo mbani adaenda imwe kaona? Ndi munthu adabvala nguwo zadidi? Nkhabe. Thangwi anthu anabvala nguwo zadidi asakhala n’nyumba za amambo.  Mphapo, thangwi yanji mwaenda kweneko? Mwaenda kaona mprofeta? Inde, iye akhali mprofeta, pontho akhali wankulu kupiringana mprofeta. 10  Iye ndi ule adalongwa m’Malemba kuti: ‘Ona! Ndiri kutumiza ntumiki wanga patsogolo pako,* iye anadzasasanyira njira yako!’ 11  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti mwa anthu onsene adabalwa na nkazi, nkhabepo nkulu kakamwe kupiringana Juwau M’batizi. Mbwenye munthu wang’ono mu Umambo wakudzulu, ndi nkulu kakamwe kupiringana iye. 12  Kubulukira mu ntsiku za Juwau M’batizi mpaka lero, anthu asawangisira toera kupita mu Umambo wakudzulu, pontho ale anawangisira asakwanisa. 13  Thangwi pyonsene pidalemba Aprofeta na piri mu Mwambo pyalonga pinthu pikhafuna kucitika mpaka mu ndzidzi wa Juwau; 14  khala munatawira peno nkhabe, iye ndi ‘Eliya adalongwa kuti anabwera.’ 15  Ule ali na makutu akubva, mbabve. 16  “Kodi dzindza iyi ndinailandanisa na ani? Iyo yalandana na anang’ono adakhala pa nsika mbacemera andzawo, 17  mbalonga: ‘Ife takuimbirani citoliro,* mbwenye imwe nee mwabvina; ife takuimbirani nyimbo zaciliro, mbwenye imwe nee mwapangiza kutsukwala kwanu.’* 18  Munjira ibodzi ene, Juwau abwera mbakhonda kudya nee kumwa, mbwenye anthu asalonga kuti: ‘Iye ali na dimonyo.’ 19  Mwana wa munthu abwera mbadya na kumwa, mbwenye anthu asalonga: ‘Onani! Munthu wakudyesa na wakumwa kakamwe vinyu, xamwali wa anyakulipisa misonkho na wa anyakudawa.’ Ngakhale tenepo, udziwisi wa munthu usapangizika na mabasa akulungama anacita iye.” 20  Buluka penepo, iye atoma kusandika anthu a mizinda idacita iye pirengo pizinji pya mphambvu, thangwi iwo nee atcunyuka: 21  “Dzedze kwa imwe anthu a ku Korazini! Dzedze kwa imwe anthu a ku Bhetisaidha! Thangwi pirengo pyamphambvu pidacitika kuna imwe mbapidacitika m’mizinda ya Tiro na Sidhoni, anthu a mwenemu mbadatcunyuka kale kakamwe mu kubvala masakha na kukhala pa dotha. 22  Mbwenye ine ndinakupangani kuti kutcunyuswa kwanu pa Ntsiku Yakutongwa, kunapiringana kutcunyuswa kwa Tiro na Sidhoni. 23  Ndiye tanimbo imwe anthu a mu Kafarnau? Kodi musanyerezera kuti Mulungu anakukuzani kupiringana anango? Nkhabe. Iye anadzakuponyani Munthumbi,* thangwi pirengo pyamphambvu pidacitwa mu nzinda wanu mbapidacitwa mu nzinda wa Sodhoma, iwo mbudapitiriza mpaka lero. 24  Mbwenye ine ndinakupangani kuti kutcunyuswa kwanu pa Ntsiku Yakutongwa, kunapiringana kutcunyuswa kwa nzinda wa Sodhoma.” 25  Pa ndzidzi unoyu Yezu alonga: “Ndinakusimbani pakweca imwe Baba, Mbuya wakudzulu na wa dziko yapantsi, thangwi imwe mwabisira pinthu pyenepi anthu audziwisi na andzeru, mbamupipangiza kuna anthu akucepeseka ninga anang’ono. 26  Inde Baba, ndinakusimbani thangwi imwe mwakomerwa kucita pinthu munjira ineyi. 27  Pinthu pyonsene ndapipaswa na Babanga. Nkhabe munthu anadziwa mwadidi Mwana kupiringana Baba; pontho nkhabe munthu anadziwa mwadidi Baba kupiringana Mwana na munthu onsene anafuna kupfundziswa na Mwana thangwi ya iye. 28  Bwerani kuna ine imwe monsene adaneta na adalemerwa, ine ndinadzakupumisani. 29  Kwatani goli* yanga mbamupfundza kubulukira mwa ine, thangwi ndine wakupfulika na wakucepeseka, natenepa munadzagumana ciwangiso.* 30  Goli yanga ndi yakukhonda nentsa,* pontho pinakuphembani ine toera kukwata ndi pyakululupa.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “munthu wakuti nkhabe kwanisa kubva.”
Fala na Fala: “pamaso pako.”
Peno: “fulauta.”
Peno: “nee mwamenya pacifuwa panu mwakutsukwala.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “ntolo.”
Peno: “ciwangiso mu umaso wanu.”
Peno: “yakukhonda nentsa kuthuka.”