Mateu 10:1-42

  • Apostolo 12 (1-4)

  • Pitsogolero toera kumwaza mphangwa (5-15)

  • Anyakupfundza anadzatcingwa (16-25)

  • Gopani Mulungu, tayu anthu (26-31)

  • Tayu ntendere, mbwenye kumwazana (32-39)

  • Kutambira anyakupfundza a Yezu (40-42)

10  Penepo Yezu acemera anyakupfundzace 12, aapasa mphambvu zakubulusa madimonyo na kuwangisa ntundu onsene wa mautenda.  Madzina a apostolo 12 ndi awa: Simau anacemerwa Pedhru, Andreya m’bale wace Pedhru, Tiyago na Juwau ana a Zebhedheu;  Filipi na Bhartolomeu; Tomasi na Mateu nyakulipisa misonkho; Tiyago mwana wa Alfeu na Tadheu;  Simau munthu waphinga na Yuda Iskariyoti, wakuti mukupita kwa ndzidzi asandukira Yezu.  Yezu atuma apostolo anewa 12, mbaapasa pitsogolero ipi: “Lekani kuenda kuna anthu a madzindza anango, pontho lekani kupita m’mizinda ya Asamariya;  mbwenye pitirizani kusaka mabira akutayika a dzindza ya Izraeli.  Ndokoni kamwaza mphangwa, mbamulonga kuti: ‘Umambo wakudzulu uli dhuzi.’  Wangisani atenda, lamusani anyakufa, wangisani anyamatanya, pontho bulusani madimonyo. Imwe mwapaswa pezi, pasanimbo pezi.  Lekani kukwata ouro, parata peno nkuwa m’mabudu anu akuikhira kobiri. 10  Paulendo lekani kukwata cakudya, nee nguwo inango toera kucinja, nee masandalya anango peno ndodo inango, thangwi nyabasa athema kupaswa cakudya. 11  “Mungapita mu nzinda peno mucisa, sakani mwenemu munthu anakutambirani mwadidi, khalani penepo na iye mpaka kubuluka kwanu. 12  Mungapita n’nyumba, mwanyikani anaciro nyumba. 13  Iwo angakutambirani mwadidi, ntendere wanu mbukhale na iwo, mbwenye angakhonda kukutambirani mwadidi, ntendere wanu mbubwerere kuna imwe. 14  Konsene kwene kunakhonda imwe kutambirwa na munthu peno mbakhonda kubvesera mafala anu, pakubuluka panyumba ineyi peno mu nzinda unoyu, gubudzani pfumbi ya manyalo anu. 15  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti pa Ntsiku Yakutongwa, kutcunyuswa kwa nzinda unoyu kunapiringana kutcunyuswa kwa Sodhoma na Gomora. 16  “Ine ndiri kukutumani ninga mabira pakati pa mibindzi; natenepa, khalani akucenjera ninga nyoka, mbwenye akulungama ninga nkhangaiwa. 17  Citani mphole-mphole na anthu, thangwi iwo anadzakuperekani ku mathando akutongera miseru, pontho anadzakukwapulani m’masinagoga awo. 18  Pontho imwe munadzaperekwa kuna atongi na amambo thangwi yakukhala anyakupfundza anga. Penepo munadzapereka umboni kuna iwo na kuna anthu a madzindza anango. 19  Mbwenye angakuperekani, lekani kudzudzumika kuti munalonganji peno munalonga tani, thangwi pa ndzidzi unoyu Mulungu anadzakupangani pinafunika imwe kulonga; 20  thangwi simwe basi tayu anafuna kulonga, mbwenye nzimu wa Babanu wakudzulu unadzakuphedzani toera kulonga. 21  Kusiyapo pyenepi, munthu anadzaphesa m’bale wace, baba anadzaphesa mwanace, ana anadzasandukira anyakubalawo mbaaphesa. 22  Pontho imwe munadzaidiwa na anthu onsene thangwi ya dzina yanga, mbwenye ule anapirira mpaka kunkhomo anadzapulumuswa. 23  Iwo angakutcingani mu nzinda ubodzi, thawirani mu nzinda unango; mwandimomwene ndinakupangani kuti nee munadzamalisa kupakasa mizinda yonsene ya Izraeli, Mwana wa munthu mbadzati kufika. 24  “Nyakupfundza si nkulu tayu kupiringana mpfundzisi wace, pontho bitcu si nkulu tayu kupiringana mbuyace. 25  Nyakupfundza asadikhira kutsalakanwa munjira ibodzi ene ninga mpfundzisi wace, pontho bitcu ninga mbuyace. Khala anthu acemera Bhelizebhu* mwanaciro nyumba, ndiye tani anthu a panyumba pace? 26  Natenepa, lekani kuagopa, thangwi nkhabepo cinthu cidabisika cakuti nkhabe kudzaoneka, pontho nkhabe cinthu ciri ncibisobiso cakuti nkhabe kudzadziwika. 27  Pinakupangani ine ncidima, pilongeni paceza, pontho pinakupangani ine mwaciwerewere, pilongeni pakweca kuna anthu onsene. 28  Lekani kugopa ale akuti anakwanisa kukuphani, mbacimwana kukupingizani toera kukhala pontho na umaso ntsogolo, mbwenye gopani ule wakuti anakwanisa kukufudzani mu Djehena.* 29  Kodi mbalame ziwiri zing’ono nee zisaguliswa na kobiri ibodzi ya ntengo wakucepa? Ngakhale tenepo, nee ibodzi ya izo inagwa pantsi mbikhonda kudziwika na Babanu wakudzulu. 30  Mbwenye kwa imwe, iye alengesa tsisi yonsene ya munsolo mwanu. 31  Natenepa, lekani kugopa; imwe ndimwe akufunika kakamwe kupiringana mbalame zing’ono zizinji. 32  “Munthu onsene analonga kuna anthu kuti asandidziwa, inembo ndinadzalonga kuna Babanga wakudzulu kuti ndisandziwa. 33  Mbwenye ule anandikhonda pamaso pa anthu, inembo ndinadzan’khonda pamaso pa Babanga wakudzulu. 34  Lekani kunyerezera kuti ndabweresa ntendere pa dziko yapantsi; ine nee ndabweresa ntendere, mbwenye ndabweresa kumwazana.* 35  Ine ndabwera kudzamwaza mwana wamamuna na babace, mwana wankazi na mace, pontho nkwenya na mebzwalace. 36  Mwandimomwene, anyamalwa a munthu anadzakhala anthu a panyumba pace. 37  Ule anafuna kakamwe babace peno mace kupiringana ine, nee athema kukhala nyakupfundza wanga; pontho ule anafuna kakamwe mwanace wamamuna peno wankazi kupiringana ine, nee athema kukhala nyakupfundza wanga. 38  Ule anakhonda kupirira kutcingwa,* pontho mbakhonda kunditowera, nee athema kukhala nyakupfundza wanga. 39  Ule anafuna kupulumusa umaso wace, anadzauluza, mbwenye ule analuza umaso wace thangwi ya ine, anadzaugumana pontho. 40  “Ule anakutambirani, asatambirambo ine, pontho ule ananditambira, asatambirambo Ule adandituma. 41  Ule anatambira mprofeta thangwi asandziwa kuti ndi mprofeta, anadzapaswa muoni ninga wa mprofeta, pontho ule anatambira munthu wakulungama thangwi asandziwa kuti ndi munthu wakulungama, anadzapaswa muoni ninga wa munthu wakulungama. 42  Ule anapereka khomitco ibodzi basi ya madzi akutonthola kuna m’bodzi wa ana awa akucepeseka toera amwe, thangwi iye asandziwa kuti ndi nyakupfundza wanga, mwandimomwene ndinakupangani kuti iye cipo anadzaluza muoni wace.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Bhelizebhu ndi dzina inango ya Sathani, wakuti ndi nkulu peno ntongi wa madimonyo.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “supada.”
Peno: “muti wakusikimiza.”