Mateu 1:1-25

  • Madzina a anthu a mu dzindza idabalwa Yezu Kristu (1-17)

  • Kubalwa kwa Yezu (18-25)

1  Bukhu inalonga pya umaso* wa Yezu Kristu,* mwana wa Dhavidhi, mwana wa Abhrahamu:   Abhrahamu abala Izaki;Izaki abala Yakobe;Yakobe abala Yuda na abale ace;   Yuda na Tamara abala Peresi na Zara;Peresi abala Ezironi;Ezironi abala Ramu;   Ramu abala Aminadhabhu;Aminadhabhu abala Nasoni;Nasoni abala Salimoni;   Salimoni na Rahabhe abala Bhoazi;Bhoazi na Rute abala Obhedhi;Obhedhi abala Yese;   Yese abala Mambo Dhavidhi.Dhavidhi na nkazi wakuti akhali wa Uriya abala Salomoni;   Salomoni abala Robhoamu;Robhoamu abala Abhiya;Abhiya abala Aza;   Aza abala Yosafate;Yosafate abala Yoramu;Yoramu abala Uziya;   Uziya abala Yotamu;Yotamu abala Ahazi;Ahazi abala Ezekiya; 10  Ezekiya abala Manase;Manase abala Amoni;Amoni abala Yosiya; 11  Yosiya abala Yekoniya na abale ace mu ndzidzi udaendeswa Ayuda ku Bhabhilonya. 12  Pikhali iwo ku Bhabhilonya, Yekoniya abala Salatiyeli;Salatiyeli abala Zorobhabhele; 13  Zorobhabhele abala Abhiyudhi;Abhiyudhi abala Eliyakimu;Eliyakimu abala Azori; 14  Azori abala Zadhoke;Zadhoke abala Akimu;Akimu abala Eliyudhi; 15  Eliyudhi abala Eleazare;Eleazare abala Matani;Matani abala Yakobe; 16  Yakobe abala Zuze mamunace Mariya, Mariya abala Yezu anacemerwa Kristu. 17  Natenepa, madzindza onsene akhali tenepa: Kubulukira Abhrahamu mpaka Dhavidhi akhalipo madzindza 14; kubulukira Dhavidhi mpaka mudaendeswa Ayuda ku Bhabhilonya akhalipo madzindza 14; kubulukira mudaendeswa Ayuda ku Bhabhilonya mpaka kubalwa kwa Kristu akhalipo madzindza 14. 18  Kubalwa kwa Yezu Kristu kwacitika tenepa: Mu ndzidzi ukhabvundzirana Mariya na Zuze, mbadzati kumanga banja, Mariya akhala na mimba kubulukira mu mphambvu ya nzimu wakucena. 19  Mbwenye nakuti Zuze mankhadzi wace* Mariya akhali munthu wakulungama, nee akhafuna kunserusa pakweca, natenepa, anyerezera kunsiya mwacibisobiso. 20  Mbwenye pidamala iye kunyerezera pyenepi, agona, penepo anju wa Yahova* amuonekera mu ndoto mbampanga: “Zuze mwana wa Dhavidhi, leka gopa kukwata Mariya toera akhale nkazako,* thangwi mimba iri na iye yabulukira mu mphambvu ya nzimu wakucena. 21  Iye anadzabala mwana wamamuna, iwe unadzampasa dzina ya Yezu,* thangwi iye anadzapulumusa anthu m’madawo awo.” 22  Mwandimomwene, pyonsene ipi pyacitika toera akwanirisike mafala adalonga Yahova kubulukira kwa mprofeta wace kuti: 23  “Onani! Mwali anadzakhala na mimba mbabala mwana wamamuna, anthu anadzancemera na dzina ya Emanuwele,” yakuti isabveka “Mulungu Ali na Ife.” 24  Buluka penepo, Zuze alamuka ncitulo, acita pidapangwa iye na anju wa Yahova, mbakwata Mariya toera akhale nkazace.* 25  Mbwenye nee apita naye m’mabonde mpaka mudabala iye mwana wamamuna; penepo Zuze ampasa dzina ya Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndandanda ya ubalwi.”
Peno: “Mesiya; Wakudzodzwa.”
Fala na Fala: “mamunace.”
M’Malemba Acigerego Acikristu, dzina ya Mulungu, Yahova, isagumanika m’maulendo 237. Apa ndi mbuto yakutoma inagumanika iyo m’Bhibhlya ino.
Fala na Fala: “leka gopa kukwata nkazako Mariya mbuenda naye kunyumba.”
Mu Cihebheri ndi Yoswa, isabveka kuti “Yahova Ndi Cipulumuso.”
Fala na Fala: “akwata nkazace mbaenda naye kunyumba.”