Mabasa 9:1-43

  • Saulo ali kuenda ku Dhamasku (1-9)

  • Ananiya atumwa toera kuenda kaphedza Saulo (10-19a)

  • Saulo amwaza mphangwa zinalonga pya Yezu ku Dhamasku (19b-25)

  • Saulo afika ku Yerusalemu (26-31)

  • Pedhru awangisa Eneya (32-35)

  • Nkazi wakukoma ntima anacemerwa Dhorka alamuswa muli akufa (36-43)

9  Mbwenye Saulo akhapitiriza kuthabusa anyakupfundza a Mbuya, pontho akhafuna kakamwe kuapha. Natenepa iye aenda kuna nyantsembe wankulu,  mbam’phemba matsamba kuti aende nawo m’masinagoga a ku Dhamasku, toera amange munthu onsene kweneko anatowera Njira ya Mbuya, amuna na akazi ene mbaabweresa ku Yerusalemu.  Pikhali iye n’njira dhuzi na kufika ku Dhamasku, mwakukhonda dikhira, cabuluka ceza kudzulu mbaciyetima n’khundu mwace,  penepo iye agwa pantsi mbabva fala ikhalonga kuti: “Saulo, Saulo, thangwi yanji usanditcinga?”  Saulo abvundza: “Ndimwe ani Mbuya?” Fala yalonga: “Ine ndine Yezu, ule anatcinga iwe.  Mbwenye lamuka, pita mu nzinda, mwenemu unadzapangwa pinafunika iwe kucita.”  Amuna akhaenda pabodzi na iye akhala dzololo mbasowa cakulonga, thangwi iwo akhabva fala, mbwenye nee akhaona munthu akhalonga.  Pidalamuka Saulo pantsi, akhakwanisa kufungula maso ace mbwenye nee akhaona cinthu. Natenepa iwo am’phata nkono,* mbamperekera mpaka ku Dhamasku.  Saulo amala ntsiku zitatu nee kuona cinthu, nee kudya nee kumwa cinthu. 10  Ku Dhamasku kukhali nyakupfundza m’bodzi anacemerwa Ananiya, Mbuya ampanga m’masomphenya kuti: “Ananiya!” Iye atawira: “Ndiri pano Mbuya.” 11  Mbuya ampanga: “Lamuka, ndoko ku nseu unacemerwa Wakulungama, kunyumba ya Yuda toera usake mamuna wa ku Tarso anacemerwa Saulo. Thangwi pa ndzidzi uno iye akucita phembero, 12  pontho iye aona m’masomphenya kuti mamuna anacemerwa Ananiya apita, mbansandzikira manja toera akwanise kuona pontho.” 13  Mbwenye Ananiya antawira: “Mbuya, ine ndabva anthu azinji mbakalonga thangwi ya mamuna unoyu. Ndabva pinthu pyonsene pyakuipa pidacitira iye atumiki anu akucena ku Yerusalemu. 14  Iye abwera kuno thangwi atawiriswa na akulu a anyantsembe toera kumanga munthu onsene anacemera dzina yanu.” 15  Mbwenye Mbuya ampanga: “Ndoko, thangwi mamuna unoyu ndi combo cidasankhula ine toera akwate dzina yanga mbaifikisa kuna anthu a madzindza anango, kuphatanizambo amambo na mbumba ya Izraeli. 16  Ine ndinadzampangiza pakweca nyatwa zonsene zinafuna kudzaona iye thangwi ya dzina yanga.” 17  Natenepa Ananiya aenda, mbapita n’nyumba, ansandzikira manja mbampanga: “M’bale wanga Saulo, Mbuya Yezu adaonekera kuna iwe mu nseu pikhabwera iwe, andituma toera ukwanise kuona pontho, mbudzala na nzimu wakucena.” 18  Penepo pene, m’maso mwa Saulo mwabuluka pinthu ninga makoko a nyama za m’madzi mbapigwa pantsi, iye mbatoma pontho kuona. Iye alamuka mbabatizwa, 19  pidamala iye kudya akhala pontho na mphambvu. Buluka penepo akhala ntsiku zingasi ku Dhamasku pabodzi na anyakupfundza, 20  mwakukhonda dembuka Saulo atoma kumwaza mphangwa m’masinagoga thangwi ya Yezu, kuti iye ndi Mwana wa Mulungu. 21  Mbwenye onsene akhabva pikhalonga iye, akhadzumatirwa mbalonga: “Kodi mamuna unoyu siye tayu akhatcinga ale anacemera dzina ineyi mu Yerusalemu? Kodi iye nee abwera kuno kudzamanga anthu anewa toera aende nawo kuna akulu a anyantsembe?” 22  Mbwenye mphambvu za Saulo zikhapitiriza kuthimizirika. Ayuda akakhala ku Dhamasku akhacimwana kumpokanya mukhapangiza iye mwakubveka mwadidi* kuti Yezu ndi Kristu. 23  Mudapita ntsiku zizinji, Ayuda agumanyikana pabodzi mbacita masasanyiro* toera kumupha. 24  Mbwenye Saulo apangwa pinthu pyakuipa pikhafuna kuncita iwo. Ayuda akhaonerambo mwadidi misuwo ya nzinda masiku na masikati toera akwanise kupha Saulo. 25  Natenepa anyakupfundzace ankwata namasiku mbamuikha ncitundu, mbantcitisa na pa benga ya mpanda wa nzinda. 26  Pidafika iye ku Yerusalemu, acita pyonsene toera kukhala pabodzi na anyakupfundza, mbwenye onsene akhan’gopa thangwi iwo nee akhatawira kuti cincino iye ndi nyakupfundza wa Yezu. 27  Natenepa Bharnabhe aenda kam’phedza mbaenda naye kuna apostolo, mbaapanga pinthu pyonsene pidacitika kuna Saulo pidaonekera Mbuya kuna iye mu nseu, pontho kuti Mbuya alonga na iye, mbaapangambo kuti ku Dhamasku Saulo alonga mwacipapo mu dzina ya Yezu. 28  Penepo iye apitiriza kukhala na iwo, mbafamba mwakusudzuka mu* Yerusalemu, pontho akhalonga mwacipapo mu dzina ya Mbuya. 29  Iye akhalonga mbaketesana na Ayuda analonga Cigerego, mbwenye iwo asaka njira toera kumupha. 30  Abale pidadziwa iwo pyenepi, aenda naye ku Sezareya mbantumiza ku Tarso. 31  Penepo mipingo yonsene ku Yudeya, ku Galileya na ku Samariya ikhali mu ndzidzi wa ntendere, mbikhala yakuwanga. Nakuti mipingo yonsene ikhabvera* Yahova mbitambira cibalangazo ca nzimu wakucena, anyakupfundza akhapitiriza kuthimizirika. 32  Nakuti Pedhru akhaenda mupisa pyonsene, iye atcitira ku Lidha toera kuonambo anyakupfundza anakhala mu nzinda unoyu. 33  Kweneko iye agumana mamuna m’bodzi anacemerwa Eneya. Mamuna unoyu amala pyaka pisere patalimba, thangwi iye akhali nyampfutete. 34  Pedhru ampanga: “Eneya, Yezu Kristu akuwangisa. Lamuka toera usasanyire talimba yako.” Penepo pene iye alamuka. 35  Pidamuona anthu onsene anakhala ku Lidha na ku Saroni, iwo atoma kukhulupira Mbuya. 36  Ku Jope kukhali na nyakupfundza m’bodzi anacemerwa Tabhita. Mu Cigerego dzina ineyi ndi “Dhorka.”* Iye akhacita pinthu pizinji pyadidi, mbapereka miyoni kuna anyakutcerenga. 37  Mu ntsiku zenezi iye aphatwa na utenda, mbafa. Natenepa iwo asambisa manungo ace mbaagonesa nkwartu yandzulu. 38  Nakuti nzinda wa Lidha ukhali cifupi na Jope, pidabva anyakupfundza kuti Pedhru akhali mu nzinda unoyu, iwo atuma amuna awiri toera aende kan’dembetera kuti: “Taphata miyendo, bwerani kuno mwakucimbiza.” 39  Natenepa Pedhru alamuka mbaenda pabodzi na iwo. Pidafika iye, iwo aenda naye nkwartu yandzulu; akazi onsene azice afika pana Pedhru, iwo akhalira mbampangiza nguwo zonsene zidasonerwa iwo na Dhorka pikhali iye pabodzi na iwo. 40  Penepo Pedhru abulusa anthu onsene kunja, agodama mbacita phembero. Buluka penepo iye azungunuka kuna manungo a nkazi unoyu wakufa, mbalonga: “Tabhita, lamuka!” Iye afungula maso ace, pidaona iye Pedhru, alamuka mbakhala pantsi. 41  Pedhru aphata nkono wace, mbamulamusa, iye acemera anyakupfundza pabodzi na akazi azice mbaapangiza kuti Tabhita ali maso. 42  Mphangwa zenezi zabveka mu nzinda onsene wa Jope, anthu azinji mbakhulupira Mbuya. 43  Pedhru akhala ntsiku zingasi ku Jope pabodzi na nyakupala* nthembe anacemerwa Simau.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “djanja.”
Peno: “mwakulinganira.”
Peno: “mbabverana kucita makunje.”
Fala na Fala: “akhapita mbabuluka.”
Fala na Fala: “ukhafamba mwakugopa.”
Dhorka ndi dzina Yacigerego, Tabhita ndi dzina ya Ciaramaki. Onsene asabveka “Mbawala.”
Peno: “nyakufukuta.”